Vážený pán minister,

Vaša reakcia na žiadosť Slovenskej lekárskej únie špecialistov o riešenie problému špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý vznikol ako následok protiepidemických opatrení proti COVID-19, nás prekvapila.  Veríme, že si uvedomujete nedostatok ambulantných špecialistov v Slovenskej republike, ich vysoký priemerný vek, ktorý dosahuje 60 rokov, ako aj dlhý čas, ktorý je potrebný na odbornú kvalifikáciu  nového lekára špecialistu.   

30 rokov táto spoločnosť tolerovala tunelovanie zdravotníctva, odlievanie ziskov                     z povinného výberu verejného zdravotného poistenia do zahraničia na úkor adekvátnej úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na uvedené, špecializované ambulantné zdravotnícke zariadenia nemali možnosť z nedostatočných podnákladových platieb si vytvoriť finančné rezervy pre mimoriadne situácie. Preto na Slovensku nemá  záujem nikto, okrem politicky krytých podnikateľov, prevádzkovať špecializované ambulantné zdravotnícke zariadenie. Malé špecializované ambulancie nedostali nikdy žiadnu podporu, pomoc, ani odpustenie dlhov od štátu, naopak, všetky zmeny sa diali na ich úkor. Napriek tomu fungovali celé zariadenia  s kompletnými  nákladmi na platy zamestnancov , činnosti spojené s prevádzkou, vrátane vybavenia  ambulancií z  celkových platieb dosahujúcich náklady na samotný plat lekára v ich postavení  v   lôžkových zariadeniach. Na absenciu na ambulancii ( povinné školenia zamestnancov, choroba, dovolenka,…) si museli zarobiť , pretože nikdy nedostali ani minimálnu paušálnu platbu. Mnohí z uvedených dôvodov ambulovali aj počas onkologických ochorení, po srdcocievnych príhodach, pretože museli platiť úvery za prístroje , plat personálu, nájomné,… a na ambulancii ich za tie smiešne platby nemal kto zastúpiť, ani ambulanciu nemal a nemá záujem nikto prevziať.

Týmto Vám oznamujeme, že teraz je situácia, keď bez nevratných platieb mnohé z týchto zariadení  po koronaviróze už nebudú  pacientom k diskozícii. Vaša ponuka bezúročnej pôžičky vo výške 75% priemerných mesačných platieb za predchádzajúci rok s podmienkou podpísať mobilizáciu do prvej línie mimo vlastnej ambulancie je neprijateľná z nasledujúcich dôvodov:

1. Žiadna banka by nám takú pôžičku nenavrhla ani neschválila, pretože pozná naše finančné pomery  a už počítačový softvér jej vyhodnotí, že ju nemáme v nasledujúcom období pri rovnakom financovaní z čoho vrátiť. 

2. Na rozdiel od akéhokoľvek malého a stredného podniku naše príjmy vždy boli a sú limitované a ich výška nezávisí od šikovnosti a kvalifikácie lekára, ani od kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Poisťovňami sú lekári  cez kritériá efektivity finančne motivovaní neposkytovať zdravotnú starostlivosť.

3. Isto je Vám známe, že väčšina lekárov, ktorým ste dali  „fair podmienku“ podpísať mobilizáciu do prvej línie, patrí práve do rizikovej skupiny, ktorá je koronavírusom najviac ohrozená.

4. Vaše rozhodnutie nám pripadá, akoby ste vychádzali z predpokladu, že v prípade,  ak budú ambulatní špecialisti mobilizovaní do prvej línie na riešenie COVID-19, prestanú existovať všetky ostatné choroby, pre ktoré nás naši pacienti navštevovali. Preto dôrazne pripomíname, že  liečba pacientov s chronickými chorobami a liečba polymorbidných pacientov pri ich náhlych zhoršeniach neznesie odklad a ich neriešenie môže potenciálne      u týchto pacientov zapríčiniť väčšiu úmrtnosť, ako COVID-19 samotný.   Naše miesto nie je   v stane merať distančným teplomerom teplotu, naše miesto je v našich ambulanciách.

Máme za to, že ste de facto rozhodli, že buď časť špecializovaných ambulantných zariadení zanikne z finančných dôvodov alebo v dôsledku kritického stavu lekára pre koronavírusovú infekciu. Špecialistov, ktorí následkom toho prestanú poskytovať zdravotnú starostlivosť, nemá kto nahradiť. Špecializovanú zdravotnú stavrostlivosť budú pacienti potrebovať počas koronavirózy a ešte viac v nasledujúcom období.

Štátny úver, ktorý by bol vhodný pre zdravotné poisťovne, doteraz veľmi dobre  profitujúce z povinného výberu verejného zdravotného poistenia od občanov Slovenskej republiky, namiesto toho, aby ste ho v zmysle platného zákona poskytli zdravotným poisťovniam, vnucujete nám. Úver by pomohol zdravotným poisťovniam preklenúť kritické obdobie a sekundárnu platobnú neschopnosť, kým odložené odvody do zdravotných poisťovní podnikatelia nesplatia.

Žiadame, aby ste Vaše rozhodnutie prehodnotili a v tejto súvislosti  pripomíname Váš výrok zo 14.2.2020 v predvolebnej kampani:

„Štát musí postaviť zdravie ľudí do prvej línie svojho záujmu.“ 

            S pozdravom

 

                                    MUDr. Andrej Janco v.r., prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov

MUDr. Alena Jancová v.r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so zdravotnými poisťovňami

Na vedomie:

Mgr. Igor Matovič, predseda vlády SR, premier@vlada.gov.sk 

Mgr.Art. Veronika Remišová, M.A. ArtD., podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu, vicepremierka@vicepremier.gov.sk