V súvislosti s Vašou odpoveďou na žiadosť o jednanie, doručenou 24.02.2022, v ktorej požadujete ako podmienku pre dohodu na termíne jednania so zástupcami členov našej profesnej organizácie zoznam členov, si dovoľujeme oznámiť, že Vám zoznam členov neposkytneme. Na vysvetlenie nášho postoja Vám zasielame nasledujúce informácie:
Slovenská lekárska únia špecialistov (ďalej „Združenie“) je apolitické profesné združenie lekárov a medicínskych špecialistov, zastupujúcich zdravotnícke zariadenia prevádzkované fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré sú držiteľom povolenia na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti lekármi, aj inými medicínskymi špecialistami. Zdravotnícke zariadenia, nami zastupované, poskytujú špecializovanú zdravotnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, všeobecnú zdravotnú starostlivosť, primárnu gynekologickú zdravotnú starostlivosť , výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, jednodňovú ambulantnú starostlivosť. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva aj povinnosti. Orgánmi združenia, ktoré zastupujú členov združenia pri jednaniach o podmienkach pre ich činnosť na rôznych úrovniach je prezident, Hlavná koordinačná rada, regionálne koordinačné rady a koordinačné rady pre jednotlivé odbornosti. Konkrétne osoby pre konkrétne jednania poveruje prezident. Zástupcovia Združenia nemajú kompetencie na právne úkony v mene svojich členov. Oprávnenie jednať o podmienkach zmlúv im vyplýva zo samotných stanov Združenia a členovia vstupom do združenia prejavili svoju vôľu byť zastupovaní pri dojednávaní rámcových podmienok zmlúv.
Cieľom činnosti Združenia je podľa článku I Všeobecných ustanovení:
⦁ chrániť zákonné práva a záujmy členov združenia a aktívne ovplyvňovať ich rozvoj v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, zjednocovať ich postup pri presadzovaní spoločných záujmov lekárov špecialistov a iných medicínskych špecialistov v záujme zvýšenia ich spoločenského postavenia,
⦁ zastupovať spoločné záujmy a riešiť spoločné otázky lekárov špecialistov a iných medicínskych špecialistov v súvislosti s výkonom ich povolania,
⦁ aktívna spolupráca pri tvorbe, skvalitňovaní a dotváraní legislatívneho rámca právneho postavenia lekára špecialistu a iných medicínskych špecialistov pri výkone povolania, za tým účelom aktívne spolupracovať s  Ministerstvom zdravotníctva Slovenskrej republiky a  s Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo,
⦁ riešenie finančných otázok výkonu povolania, oceňovanie práce lekára – špecialistu a iných medicínskych špecialistov, za tým účelom aktívne spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom financií SR a  zdravotými poisťovňami,
⦁ zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy členov združenia najmä aktívnou účasťou v Rade hospodárskej a sociálnej dohody, v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú v rámci tripartity predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd, vrátane Generálnej dohody a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,
⦁ sprostredkovať právne, ekonomické a odborné poradenstvo pre členov združenia,
⦁ sprostredkovať právne zastupovanie členov združenia,
⦁ podporovať publicistické aktivity vo vyššie uvedených oblastiach,
⦁ organizovať vzdelávacie podujatia pre členov združenia,
⦁ oboznamovať verejnosť s cieľmi a činnosťou združenia,
⦁ rozvíjať aktivity združenia s cieľom podpory výkonu povolania lekára – špecialistu a iného medicínskeho špecialistu.

Podľa Všeobecných podmienok stanov , článku III. Práva a povinnosti členov združenia, členovia združenia sú pri výkone činnosti v združení povinní:
⦁ aktívne sa podieľať na činnosti združenia, smerujúcej k naplneniu cieľov združenia,
⦁ konať a vystupovať vždy v súlade so záujmami združenia a dôsledne dbať, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena združenia,
⦁ dôsledne vykonávať prijaté funkcie v združení

Výpis z registra združení je dostupný na príslušnej stránke Ministerstva vnútra SR a na webovej stránke štatistického úradu. Je tam uvedený dátum založenia Združenia 23.04.2001, predtým Združenie existovalo od roku 1998 pod názvom Združenie privátnych lekárov špecialistov bez prideleného IČO. Od roku vzniku aktívne napĺňame povinnosti zakotvené v stanovách a snažíme sa aktívne napĺňať ciele združenia, pričom sledujeme, dôsledne analyzujeme legislatívu a využívame všetky dostupné právne možnosti.
MUDr. Andrej Janco je zakladajúcim členom združenia a prezidentom. Združenie má vyše 500 členov. Počas 20-ročnej existencie združenia sme jednali od počiatku s generálnymi riaditeľmi zdravotných poisťovní, u jednej zo súkromných zdravotných poisťovní aj za účasti zahraničného akcionára. MUDr. Janco bol členom Dozornej rady Republikovej únie zamestnávateľov a členom Prezídia. Prijali nás ministri, aj premiéri. Odkedy sme registrovaným združením s prideleným IČO, nepožadoval od nás nikto zoznam členov združenia , ako podmienku na jednania, okrem opakovaných podmienok v uvedenom zmysle zo strany vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. v posledných rokoch. Zoznam členov združenia a splnomocnenia Vám v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov v zmysle GDPR nepredložíme. Okrem členov, zastupujeme aj záujmy Vašich poistencov, ktorí sú ošetrovaní v zdravotníckych zariadeniach našich členov. V prípade potreby, budeme mať k dispozícii aj ich splnomocnenia na jednania, príslušné formuláre máme pre pacientov pripravené.
Podľa platnej legislatívy máme právo pri uzatváraní zmlúv podľa Obchodného zákonníka a Zákona o cenách osobne dohodnúť podmienky. Každý z jednacieho tímu je súčasne konateľom a odborným garantom zdravotníckeho zariadenia a žiadnu stavovskú, ani inú profesnú organizáciu nepoveril jednaniami o podmienkach zmlúv a neposkytol nikomu oprávnenie na právne úkony v jeho mene. Naša organizácia združuje len svojprávne a informované fyzické a právnicke osoby, ktorým poskytuje a sprostredkuje pomoc a rady pri orientácii v neustále sa meniacich podmienkach, povinnostiach a právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vývoj legislatívy priebežne sledujeme de facto od vzniku privátneho sektora v zdravotníctve a preto dôkladne ovládame svoje práva aj povinnosti . Úspešne sme uplatnili pri ochrane našich záujmov právne postupy, ktoré nám umožňuje legislatíva SR aj EÚ.

Permanentnú požiadavku o pripomienkovanie a jednanie o zmluvných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti sme v minulosti opakovane vyjadrili a zaslali aj písomne Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. . Máme za to, že je v záujme všetkých zúčastnených, aby sa zmluvné podmienky a úhrada poskytovania zdravotnej starostlivosti korektne dohodli na spoločnom jednaní. Nepovažujeme za prínos pre zdravotnú poisťovňu, keď zmluvné podmienky a ceny zasiela s retroaktívnou účinnosťou a názory zmluvného partnera ignoruje. V takom prípade je jedinou cestou pre poskytovateľov medializácia postupu poisťovne a protest. Chápeme, že rozpočtový balík pre zdravotníctvo absolútne nezodpovedá potrebám na financovanie zdravotnej starostlivosti, ale bezohľadný diktát a využívanie časovej tiesne pri podpisovaní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobuje zamedzenie korektnej spätnej väzby pre kompetentných. Následkom je zrýchlené posúvanie zdravotníctva SR ku definitívnemu kolapsu a ohrozeniu zdravotnej bezpečnosti občanov povinne verejne zdravotne poistených.

Veríme, že cieľom aktuálneho vedenia štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., dominujúcej v SR nie je prispievať k likvidácii zdravotníctva, že si vedenie uvedomuje svoju zodpovednosť, preto vítame pripravenosť na jednania s našou profesnou organizáciou. Jednania sa zúčastnia členovia vedenia organizácie, ktorí prevádzkujú aj vlastné ambulantné zdravotnícke zariadenia a dohodnuté zmluvné podmienky sa budú vzťahovať aj na nich. Jednaním nepoverili žiadnu organizáciu, s ktorou komunikujete.
Na základe uvedeného máme za to, že v zmysle platnej legislatívy v SR nám umožníte bez podmienky poskytnutia zoznamu členov jednať o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Udržanie funkčného zdravotníctva je vecou verejnou, jednanie sa týka smerovania verejných financií, ktoré spravujete. Na riadnom a nerušenom fungovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti má záujem celá naša spoločnosť. Vecou všeobecného záujmu sa podľa § 131 ods. 1 Trestného zákona rozumie záujem presahujúci rámec individuálnych práv a záujmov jednotlivcov, ktorý je dôležitý z hľadiska záujmov širokej spoločnosti. Ide o obstarávanie úloh, na plnení ktorých má záujem celá spoločnosť, právnické osoby, alebo aspoň väčšia skupina ľudí. Vecou všeobecného záujmu je aj zachovanie malých súkromných zdravotníckych zariadení, ktoré veľké zariadenia zvýhodnené  viaczdrojovým financovaním, nevedia svojou činnosťou nahradiť bez toho, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov.

Veríme, že naša odpoveď a zdôvodnenie žiadosti o termín jednania sú dostatočné a čakáme Vašu skorú odpoveď. Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu.
S pozdravom

       za Slovenskú lekársku úniu špecialistov: MUDr. Andrej Janco v. r., prezident SLÚŠ

MUDr. Alena Jancová v.r., hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a zdravotné poisťovne