Systém organizácie práce a personálne vybavenie malých ambulantných zdravotníckych zariadení  s úväzkom do štyroch lekárskych miest neumožňuje zabezpečiť školeného pracovníka  na obsluhu  registračnej pokladnice. Zdravotnícky personál obsluhu registračnej pokladnice nemá v pracovnej náplni a zmena pracovnej náplne zdravotníckeho personálu ako aj prípadná porucha elektronickej pokladnice by mohli vážnym spôsobom narušiť plynulosť prevádzky a priebeh poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto zariadeniach. 

Navyše  už doterajšie administratívne povinnosti  a hlásenia, vyplývajúce zdravotníckym pracovníkom zo súčasne  platnej legislatívy, sú za hranicou únosnosti. Platby v malých ambulantných zariadeniach  sú obvykle nepravidelné a väčšinu dní je to len niekoľko Eur za potvrdenia o návšteve lekára, sporadicky  za nadštandardné termíny. Platby od zdravotných poisťovní,  platby za plánované zákroky u chirurgických odborov alebo v zariadeniach jednodňovej ambulantnej starostlivosti prebiehajú bankovým prevodom na účet zariadenia.

Vzhľadom na uvedené, žiadame Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ), aby v rámci pripomienkového konania  alebo prípravy konkrétneho legislatívneho návrhu, uviedla požiadavku Slovenskej lekárskej únie špecialistov vynechať z povinnosti používať registračné pokladnice v ambulantných zdravotníckych zariadeniach s pracovnými úväzkami do štyroch lekárskych miest, vznesenú prostredníctvom zástupcov RÚZ, ako zásadnú.


V Košiciach, 25.04.2014

 

MUDr. Andrej Janco v.r., prezident SLÚŠ