Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) sa obrátila v októbri 2011 na predsedu ÚDZS MUDr. Jána Gajdoša so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov vzniknutých v dôsledku nejednotného výkladu katalógu výkonov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi pri ich uznávaní. Na základe jednania na ÚDZS SLÚŠ následne požiadala listom Legislatívnu sekciu MZSR o vyjadrenie ku konkrétnym problémom pri výklade katalógu výkonov. Podklady vypracovali poverení zástupcovia odborných sekcií SLÚŠ (MUDr. Gizela Bieleková, MUDr. Mária Čížová, MUDr. Viera Doničová, MUDr. Kornélia Fabišíková, MUDr. Ľubica Ferenčíková, MUDr. Peter Hudák, MUDr. Martina Kudláčová, MUDr. Ján Matyščák, Ľubica Mokrá, MUDr. Milan Môcik, MUDr. Ivan Pastierik, MUDr. Štefan Paulov, MUDr. Dagmar Prokešová, MUDr. Peter Šilla, MUDr. Eva Vojtková) v spoluráci s hlavnou koordinátorkou pre kontakt so zdravotnými poisťovňami a pre legislatívu MUDr. Alenou Jancovou.

Po obdržaní odpovede z MZSR, podľa ktorej príslušnými kompenenciami pre riešenie problému je poverený ÚDZS, na podnet Slovenskej lekárskej únie špecialistov, predseda ÚDZS MUDr. Ján Gajdoš zorganizoval na ÚDZS spoločné jednanie medzi generálnymi riaditeľmi sekcií revíznych činností zdravotných poidsťovní , zástupcami vedenia SLÚŠ a odborných sekcií SLÚŠ, zástupcu Ministerstva zdravotníctva SR. Riaditeľka Sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou ÚDZS MUDr. Eva Vivodová pripravila na rokovanie objektívne stanovisko ÚDZS k nastoleným problémom, vyplývajúce z platnej legislatívy, s ktorým poskytovatelia súhlasili. Konečné stanoviská, respektíve doplnenie, k praktickým problémom s revíziou výkonov sa zúčastnení zaviazali odoslať na ÚDZS najneskôr do 1.3.2012, následne bude do týždňa zvolané záverečné stretnutie, na ktorom by malo dôjsť k dohode.

Na stretnutí zúčastnení otvorili aj otázku spôsobu revíznych kontrol zdravotných poisťovní na dodržiavanie pomienok preskribcie u poskytovateľov. Bol odsúhlasený návrh na spoločné riešenie predmetného problému po spracovaní podkladov od poskytovateľov – členov SLÚŠ. Rokovanie 17. februára 2012 na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pod gesciou jeho predsedu MUDr. Jána Gajdoša, bolo historicky prvým jednaním svojho druhu. Jednania sa zúčastnili zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod vedením MUDr. Andreja Janca, zástupcovia zdravotných poisťovní i zástupca ministerstva a všetci boli pripravení akceptovať ÚDZS ako autoritu pri riešení nedorozumení medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. ÚDZS by pod vedením skúseného predsedu so schopnosťou zabezpečiť objektívnu analýzu nastoleného problému s následným racionálnym riešením mohol spĺňať úlohu strážcu poriadku, mediátora, prípadne arbitra sporov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Záverom možno konštatovať, že správne nasmerovaná aktivita SLÚŠ a konštruktívny, racionálny prístup predsedu ÚDZS MUDr. Jána Gajdoša môžu pozitívne ovplyvniť vzťahy a ďalšie smerovanie v zdravotníctve. Jasné vzťahy v zdravotníctve určite pomôžu aj poistencom-pacientom.

V prílohe:
1. Odpoveď MZSR na žiadosť SLÚŠ
2. Predbežné stanovisko ÚDZS na konkrétne podnety SLÚŠ


Zapísal: Bc. Tomáš Janco, tajomník SLÚŠ

(foto: udzs)