Pred týždňom Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) informovala, že prístup VšZP k uzatváraniu zmlúv s lekármi špecializovanej ambulantnej starostlivosti spôsobuje verejné ohrozenie a definitívne likviduje pozostatky slovenského zdravotníctva.

Podľa prezidenta SLÚŠ MUDr. Andreja Janca poisťovňou navrhované zmeny vo všeobecných zmluvných podmienkach (VZP) výrazne znevýhodňujú a existenčne ohrozujú ambulantných poskytovateľov. Dopad týchto nekorektných zmluvných podmienok by podľa MUDr. Janca ako vždy pocítil pacient.

VšZP tieto obvinenia odmietla s tým, že ambulantným špecialistom bol predložený nový návrh zmluvy, ktorej neoddeliteľnú časť tvoria všeobecné zmluvné podmienky. Zdôraznila, že zmeny týchto podmienok boli len minimálne, týkali sa legislatívy a boli ešte doplnené o lekárenskú starostlivosť. Poisťovňa tiež uviedla, že predložený návrh novej zmluvy s upravenými zmluvnými podmienkami nenúti nikoho akceptovať a špecialisti ho podpísali.

SLÚŠ odmieta toto zavádzanie zo strany VšZP a trvá na tom, že návrh nových podmienok je neprijateľný, lebo poisťovni umožňuje nezávisle od zdravotného stavu a potrieb pacienta prakticky ktorýkoľvek odborný výkon lekára svojvoľne označiť za neoprávnený a následne v najbližšom mesačnom zúčtovaní poskytnutej ZS od neho formou sankcií zinkasovať niekoľkonásobne (až o 200% – 400%) viac, ako mu poisťovňa za daný výkon zaplatila na základe zmluvy. 

Naproti tomu ambulantný lekár by sa svojho práva musel domáhať jedine súdnou cestou. Je pritom známe, že tento proces je väčšinou zdĺhavý a poisťovňa je tak spôsobilá privodiť ktorémukoľvek poskytovateľovi úpadok bez toho, aby sa voči neobjektívnym tvrdeniam mohol účinne brániť. O tom, že by to zo strany VšZP nebolo prvýkrát svedčí aj rozsudok 23Cb/140-2012-361, ktorým súd po 5 rokoch rozhodol o neoprávnenom revíznom postupe VšZP a priznaní náhrady škody v plnom rozsahu dnes už zlikvidovanému Liečebnému ústavu pre postihnuté deti v Čilistove. Na neoprávnený postup VšZP tak doplatili ako vždy výhradne pacienti.

SLÚŠ preto upozorňuje, že v záujme zachovania dostupnosti ZS pre pacientov podpísali len základné zmluvy, ale s výhradou, že akceptujú iba pôvodné (staré) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré nemali obmedzenú platnosť. „Priemerný vek lekára-špecialistu je 65 rokov a pri likvidačných zmluvných podmienkach nebude riskovať a radšej odíde do dôchodku alebo zruší zmluvný vzťah s VšZP. Ak aj starostlivosť bude poskytovať, tak pod hrozbou neoprávneného revízneho postupu sa bude snažiť radšej neurobiť pacientovi žiadne vyšetrenie a nepredpísať lieky alebo pomôcky, aby neriskoval,“ doplnil MUDr. Janco.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti SLÚŠ dôrazne žiada, aby boli výborom NR SR pre zdravotníctvo okamžite prehodnotené všetky zmluvné podmienky VšZP s poskytovateľmi z hľadiska ich vyváženosti a súladu s platnou legislatívou, a to za prítomností zástupcov Slovenskej lekárskej únie špecialistov.