K prvému návrhu odborného usmernenia  (Stanovenie spôsobu vykonávania ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými diagnostickými alebo liečebnými výkonmi operačnej a neoperačnej povahy ):

Čl. II – Vymedzenie pojmov: dospelý pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti je osoba, ktorá dovŕšila devätnásty rok života.
 
Čl.V- Základné lekárske vyšetrenie by sa malo realizovať  až na základe stanoviska k indikácii zákroku zo strany lekára, ktorý bude operačný alebo neoperačný zákrok invazívnej povahy realizovať a malo by sa prispôsobiť plánovanému termínu zákroku. Musia sa zohľadniť požiadavky lekára realizujúceho zákrok v zmysle výberu lekára na interné predoperačné vyšetrenie, čo je pravdepodobne v usmernení premenované na  základné lekárske vyšetrenie. Vecný problém slovne nedokážeme reálne zmeniť. V tomto prípade je to otázka forenznej zodpovednosti, ktorú si u nás zatiaľ úradník nemá dôvod uvedomovať, ale lekár vykonávajúci zákrok si je chvalabohu tejto zodpovednosti vedomý  a takisto aj lekár vykonávajúci predoperačné vyšetrenie akékoľvek sofistikované pomenovanie  zvolíme. 
Príloha č. 1 rutinné vyšetrenia u asymptomatických pacientov bez pozitívnej anamnézy pre operačné výkony s nízkym rizikom podľa prílohy č. 4. Skúsení lekári vedia, že asymptomatický pacient neznamená zdravý a nerizikový pacient. Je ťažké predstaviť si zdravého a nerizikového  pacienta, ktorý musí absovovať operáciu prsníka, stomatologiké zákroky, operácie endokrinných orgánov, očné operácie, gynekologické, rekonštrukčné, ortopedické malé (koleno), urologické malé. Všetci títo pacienti by určite mali mať aj pred 40.rokom veku realizované a špecialistom kvalitne zhodnotené predoperačné EKG. Ak má pacient nízke riziko IM a kardiálneho úmrtia do 30.dňa po operácii neznamená, že už nemusíme realizovať predoperačne EKG, parametre zrážania krvi, vyšetrenie moča a pod.
Ak sú postupy v metodickom usmernení len na úrovni odporúčania, predkladateľ na seba nepreberá zodpovednosť za ich realizáciu, iba neadekvátne zvyšuje tlak na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – na tých lekárov, ktorí sa ešte stále snažia vykonávať prácu s vedomím svojej zodpovednosti voči pacientovi. Ak na seba nepreberá zodpovednosť, mal by zvážiť dopad predmetných usmernení, ktoré vnesú medzi poskytovateľov nedorozumenia a konflikty, výsledok dopadne vo forme šikany na pacienta.
Dovoľujeme si vyjadriť obavu, že  navrhované metodické usmernenia nie sú snahou o sprehľadnenie  postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale  majú pravdepodobne slúžiť len ako podklad na výpočet bodového a finančného limitu indikujúceho lekára na výkony v zmysle :
druhého  materiálu zaslaného na pripomienkovanie – čl.5, ods.1 „Indikované a vykonané vyšetrenia sú čerpané z bodového a finančného limitu indikujúceho lekára.“. S obsahom citovanej časti článku 5,  ods. 1   z á s a d n e    n e s ú h l a s í m e.  Ak by navrhnutý materiál   prešiel,  mohli by sme spomínané limity na SVaLZ a na špecializovanú zdravotnú starostlivosť očakávať v zmluvách so ZP od 2.kvartálu 2014 ( preto zrejme účinnosť materiálu už od 1.2.2014).  
Predložené usmernenia  by mohli byť aj prípravou na zavedenie rezidentského programu po nahradení starších skúsených lekárov novovyškolenými lekármi po skončení vysokej školy, s guidelinami v laptopoch a často ešte aj bez obáv z možných komplikácií u pacienta, vyplývajúcich z nedostatočnej skúsenosti.  
 
Legislatívnu analýzu k materiálu zašleme následne.
S pozdravom
za Slovenskú lekársku úniu špecialistov        
MUDr. Andrej Janco, prezident, v.r.