S P LN O M O C N E N I E

 

Splnomocniteľ – súkromné  zdravotnícke zariadenie: 

Meno (názov): ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Štatutárny zástupca:  ……….……………………………………………………………………………………………………… 

so sídlom:   …………………………………………………………………………………………………………………………. 

adresa prevádzky:   ………………………………………………………………………………………………………………….

odbornosť:  …………………………………………………………………………………………………………………………….

IČO:  …………………………………………. DIČ: …………………………………………………………………………..

Splnomocnenec  zástupca profesného občianskeho združenia súkromných zdravotníckych zariadení  Slovenská lekárska únia špecialisov: MUDr. Andrej Janco, nar. 17.8.1957, bytom: Amurská 7, 04012 Košice

Splnomocniteľ  udeľuje týmto v zmysle ust. § 31 až § 33b Občianskeho zákonníka

p l n ú    m o c

splnomocnencovi k zastupovaniu na rokovaniach  so:

  1. Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., Mamateyova 17, Bratislava 850 05, IČO: 35 937 874
  2. DÔVERA zdravotnou poisťovňou, a.s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO :35 942 436
  3. UNION zdravotnou poisťovňou, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36 284 831
  4. Ministerstvom zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava
  5. Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
  6. Sociálnou poisťovňou, Ul. 29. augusta č. 5, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
  7. Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Župné nám. 5, Bratislava, IČO: 30 794 536

a s ostatnými zdravotnými poisťovňami na území SR, ktoré získajú povolenie na výkon zdravotného poistenia  (ďalej ako „poisťovňa“),  so všetkými komerčnými poisťovňami na území SR a so všetkými štátnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy.

Čl. I

1.     Splnomocnenec  zastupuje splnomocniteľa   na rokovaniach  s poisťovňami a s ostatnými subjektmi o všetkých zmluvných podmienkach, vrátane výšky úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a služby poistencom zdravotnej poisťovne a iným osobám.

2.     Splnomocnenec je oprávnený zastupovať záujmy  splnomocniteľa v   rozsahu úkonov smerujúcich k zmene zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle zák. č. 581/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov a jej dodatkov ako aj iných zmlúv.

3.     Splnomocnenec zastupuje splnomocniteľa na rokovaniach s orgánmi Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, štátnymi organizáciami  a pred orgánmi štátnej správy.    

Čl. II

1.Splnomocniteľ udeľuje túto plnú moc  splnomocnencovi na dobu neurčitú.

2.Plná moc zanikne podľa ustanovenia § 33b ods. 1. písm. b/ a c/  Občianskeho zákonníka v prípade, ak je odvolaná  splnomocniteľom alebo vypovedaná  splnomocnencom.  

3.Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo   v zmysle ust. § 33a Obč. zák. inej osobe. 

4.Táto plná moc nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania splnomocniteľom.

V ………………………………………. dňa….………………..

  

                                                                                           ……………………….……………………………………………

                                                                                                           Splnomocniteľ (podpis a pečiatka)

Splnomocnenie prijímam…………………………..………………..