S P LN O M O C N E N I E

 

Splnomocniteľ – poistenec: 

Meno a priezvisko: …..…………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodné číslo:  ……….……………………………………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého  bydliska:………………………………………………………………………………………………………………………. 

T.č. poistený  v zdravotnej poisťovni:   – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                              – DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                              – Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Splnomocnenec  zástupca profesného občianskeho združenia súkromných zdravotníckych zariadení  Slovenská lekárska únia špecialisov: MUDr. Andrej Janco, nar. 17.8.1957, bytom: Amurská 7, 04012 Košice

Splnomocniteľ  udeľuje týmto v zmysle ust. § 31 až § 33b Občianskeho zákonníka

p l n ú    m o c

splnomocnencovi k zastupovaniu na rokovaniach  so:

  1. Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., Mamateyova 17, Bratislava 850 05, IČO: 35 937 874
  2. DÔVERA zdravotnou poisťovňou, a.s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO :35 942 436
  3. UNION zdravotnou poisťovňou, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36 284 831
  4. Ministerstvom zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

a s ostatnými zdravotnými poisťovňami na území SR, ktoré získajú povolenie na výkon zdravotného poistenia  (ďalej ako „poisťovňa“) a so všetkými štátnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy.

Čl. I

1.     Splnomocnenec  zastupuje splnomocniteľa   na rokovaniach  s poisťovňami a s ostatnými subjektmi o všetkých zmluvných podmienkach, vrátane výšky úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a služby poistencom zdravotnej poisťovne a iným osobám v zdravotníckych zariadeniach.

2.     Splnomocnenec je oprávnený zastupovať záujmy  splnomocniteľa v   rozsahu úkonov smerujúcich k zmene zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle zák. č. 581/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov a jej dodatkov ako aj iných zmlúv v zdravotníckych zariadeniach.

3.     Splnomocnenec zastupuje splnomocniteľa na rokovaniach s orgánmi Ministerstva zdravotníctva SR,  štátnymi organizáciami  a pred orgánmi štátnej správy o organizácii zdravotníctva a o podmienkach   zdravotníckych zariadení pri  poskytovaní zdravotnej starostlivosti.   

Čl. II

1.Splnomocniteľ udeľuje túto plnú moc  splnomocnencovi na dobu neurčitú.

2.Plná moc zanikne podľa ustanovenia § 33b ods. 1. písm. b/ a c/  Občianskeho zákonníka v prípade, ak je odvolaná  splnomocniteľom alebo vypovedaná  splnomocnencom.

3.Výsledok jednania je neplatný, ak splnomocniteľ náskedne oznámi svoj nesúhlas v zmysle § 33 ods.1).   

4.Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo   v zmysle ust. § 33a Obč. zák. inej osobe. 

5.Táto plná moc nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania splnomocniteľom.

V ………………………………………. dňa….………………..

  

                                                                                           ……………………….……………………………………………

                                                                                                           Splnomocniteľ (podpis a pečiatka)

Splnomocnenie prijímam…………………………..………………..