SLK navrhla SLÚŠ účasť na koncipovaní tzv. jednoduchej zmluvy, ktorú sme predbežne sľúbili, avšak po obdržaní kompletného znenia tohto návrhu a jeho komplexnej analýze následne zamietli.

SLÚŠ zaujíma k tzv. jednoduchej zmluve (SLK, ANS, ASL ) nasledujúce stanovisko:

 

– Súhlasíme s tým, aby zmluvy so všetkými ZP obsahovali niektoré prvky ( ustanovenia ), ktoré sa budú pokladať za spoločné.

– Za spoločné sa zo strany SLÚŠ budú pokladať len tie ustanovenia, ktoré budú výsledkom dohody všetkých zúčastnených organizácií.

– Dohodovanie spoločných ustanovení bude prebiehať na základe vopred stanoveného mechanizmu ( týka sa to napr. termínov na pripomienkovanie, spôsobu potvrdzovania pripomienok, osdôb, ktoré budú vyjednávať a podobne).

– Nebudeme súhlasiť s tendenciami ( ak by také vznikli ), ktoré by smerovali k jednotnej zmluve so všetkými poisťovňami, ktoré by popierali rozdiely v zmluvných podmienkach s poistencami, ale aj s poskytovateľmi, alebo princíp plurality zdravotného poisťovníctva.

– SLÚŠ súhlasí s koordináciou postupu pri vyjednávaní zmlúv so ZP s ostatnými organizáciami (ANS,ASL SR, SLK), avšak nemieni delegovať právomoci na vyjednávanie zmlúv svojich členov s poisťovňami žiadnej z nich. To znamená, že trvá na osobnej prítomnosti zástupcov SLÚŠ na jednaní o zmluvách a ich dodatkoch a nemieni svoju účasť obmedziť len na zasielanie pripomienok.

– V prípade neúčasti zástupcov SLÚŠ na jednaniach so ZP z akéhokoľvek dôvodu bude pokladať realizované jednanie za nezáväzné pre členov SLÚŠ.

– V prípade, že sa nezohľadnia principiálne námietky SLÚŠ k spoločným bodom, SLÚŠ sa nebude cítiť naďalej zaviazaná k spoločnému postupu.

 

K zaslaným zásadám:

 

– Požadujeme vyjasnenie si stanoviska k bodu č.e) platobné podmienky, ktoré majú byť len vo forme odkazov na zákony a všeobecné právne predpisy.

– Predbežne principiálne nesúhlasíme s tým, aby zo strany poisťovní bol určovaný rozsah zdravotnej starostlivosti a nie finančný objem, ako doteraz.

 

Dôvody:

– Neprítomnosť inštitútu minimálnej ceny za výkon

– Absencia arbitra pri nemožnosti dosiahnuť dohodu medzi ZP a poskytovateľom

– Absencia kompletného spektra nákladových cien za výkony, z ktorých by bolo možné vypočítať – reálne ceny výkonov

– Absolútna neprijateľnosť výpočtu nákladových cien podľa metodiky ASL SR, ktorá vychádza z toho, že nákladové ceny v ŠAS a PAS sú rovnaké

– Nerovnocenné postavenie PZS voči ZP, nízka vymožiteľnosť práva, reálne hroziace podhodnotenie výkonu ( viď kauza 8039 )

– Absencia dohodnutých pravidiel regulácie nákupu

– Tento požiadavok je predčasný, jeho uplatnenie v súčasnosti by ešte viac zneistilo najmä postavenie ŠAS, čo pre nás nie je prijateľné.

 

Principiálny nesúhlas: Predmet zmluvy.

 

Predmetom zmluvy je nákup konrátneho typu zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou od poskytovateľa! V navrhovanom predmete zmluvy je rozsah ZS dohodnutý v prílohe č.1 a výška úhrady v prílohe č.2. Za súčasnej situácie a na základe doterajších skúseností máme vážne obavy, že pri takto koncipovanom predmete zmluvy by sa nám mohlo stať, že príloha č.1 (počty výkonov) by sa nemenila, ale výška úhrady za zdravotnú starostlivosť, t.j. príloha č.2 (výška úhrady za ZS) by sa prispôsobovala finančným možnostiam zdravotnej poisťovne- akciovej spoločnosti. Pre nás by to mohlo mať za následok istý objem práce pri čoraz menšom finančnom objeme za prácu.

 

Pre nás z toho vyplýva, že za súčasdnej finančnej situácie v zdravotných poisťovniach, keď vyrovnávajú rôzne finančné záväzky, ktoré vznikli ešte v minulosti a uhrádzajú rôzne platby v prioritných oblastich zo súčasnosti v záujme dojednania aspoň nejakej istoty rozsah a ceny v zmluve nemožno oddeľovať. Najistešie je ostať t.č. pri dohodnutých finančných rozsahoch za výkony.

 

Principiálny nesúhlas: Odvolávať sa v zmluve iba na príslušné zákony, paragrafy , odseky a písmená, ako napr. v čl. 5,6: Práva a povinnosti zmluvných strán a kontrolná činnosť je nepostačujúce. Žiaden bežný poskytovateľ a možno ani nie každý revízny lekár, alebo iný zamestnanec poisťovne si nebude tieto odkazy v zákonoch podrobne študovať a preto ani nebude zorientovaný v tejto oblasti. Je na nás, ktorí dojednávame zmluvy, aby sme ukontrolovali presnosť citovaného znenia v zmluve a nezaviazali sa nad rámec zákona. Presne za toto si platia naši členovia svoje členské príspevky.

 

Nesúhlas. Článok 7, sankcie.

 

Nie je vhodné riešiť len odkazmi na príslušné ustanovenia v zákonoch. Vhodnejšie by bolo priestupok zo strany poskytovateľa vyriešiť na úrovni poisťovne a nie na úrovni vedúceho lekára VÚC. Takisto by bolo vhodné stanoviť za určitých okolností dohodnúť konkrétne sankcie aj pre druhého obchoedného partnera – poisťovňu. Navyše, spektrum citovaných ustanovení je neúplné.

 

Nesúhlas. Článok 3, bod 4. Poskytovateľ sa zaväzuje nahlásiť poisťovni každý biomedicínsky výskum, realizovaný u poskytovateľa, s menným zoznamom poistencov, zaradených do biomedicínskeho výskumu. Tento bod považujeme za zbytočný, pretože biomedicínsky výskum sa má hlásiť v zmysle platného zákona. Štatistické vyhodnotenie výsledkov bežne realizovaných vyšetrení, prípadne vyxhodnotenie reakcie na lege artis podávanú liečbu, ktorú pascient dostáva v súvislosti so svojimi ťažkosťami a primerane ku svojmu klinickému stavu, nepovažujeme za potrebné hlásiť poisťovni, prertože pre ňu z toho nevyplývajú žiadne náklady navyše.

 

Nesúhlas. Bod D. Pri zastupovaní vykazuje zastupujúci lekár výkony a predpisuje lieky na lekársky predpis na číselný kód lekára, ktorého zastupuje,…. Prichádza to do úvahy u primárneho kontaktu, alebo v špecializovaných ambulanciách, kde sa zastupovanie rieši zamestnaním lekára priamo v zdravotníckom zariadení. Väčšina NZZ ŠAS však rieši zastupovanie dohodou s iným zdravotníckym zariadením. Keďže ŠAS je platená na základe výkonov, nevidíme dôvod, prečo by si zastupujúce zariadenie nemohlo vykázať výkon, ktorý realizovalo na svoj kód.

 

Každú neprítomnosť poskytovateľa, dlhšiu, ako 3 pracovné dni oznámi poskytovateľ poisťovni bezodkladne. Túto skutočnosť máme doriešenú už v súčasných zmluvách! Je nezmysel hlásiť každú neprítomnosť, pretože väčšinou je plánovaná a pacienti sú objednávaní. Opodstatnenie má len hlásenie neplánovanej neprítomnosti, kedy sú pacienti objednaní a nie je zaistené zastupovanie.

 

Nesúhlas.Bolo by rozhodne treba upresniť ustanovenia článku 4, Platobné podmienky, bod 5, písmeno b. Je nezmyselné a poškodzujúce záujem ambulancie, aby poisťovňa mala právo vrátiť poskytovateľovi zúčtovanie, ak sú v ňom akékoľvek nesprávne, alebo neúplné údaje. Dôležité je rozlíšiť vecnú a formálnu nesprávnosť údajov vo formulácii.

 

Požadujeme tiež zásadné prehodnotenie stanovísk k úlohe SACCME, neziskovej organizácie, v prideľovaní kreditov pre doborné akcie v postgraduálnom vzdelávaní ( právomoci zosnulého člena správnej rady neprechádzajú na delegujúcu organizáciu, ale na ostatných členov správnej rady, voľby prebiehajú tak, že pred koncom funkčného obdobia si správna rada spomedzi seba zvolí prezidenta, ktorý následne menuje správnu radu ). Trváme na tom, aby úlohu SACCME, n.o. v plnom rozsahu vykonávala SLK priamo, nie sprostredkovane. Pozn: Tieto informácie pochádzajú z webovej stránky tejto neziskovej organizácie, sú voľne dostupné.

 

Košice, 15.11.2005

MUDr. Alena Jancová

Hlavný koordinátor SLÚŠ pre zmluvy s poisťovňami