Správa o činnosti za obdobie do 13. Júna 2012 doplnená o informácie do 30.9.2012

XXIII. VZ SLÚŠ, Košice, dňa 13.júna 2012

 

Vážení kolegovia,

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil  s aktivitami a krokmi, ktoré SLÚŠ podnikla za obdobie od posledného VZ :

1.     Na predvianočnom stretnutí zdravotníckych organizácii na pôde VšZP zástupcovia SLÚŠ (Janco, Jancová) iniciovali spoločné stretnutie  poskytovateľov a zástupcov ZP za účelom koncipovania a podpisu memoranda, ktorého jedinou  požiadavkou by bolo navýšenie platieb štátu za jeho poistencov na minimálne 5% z priemernej mzdy v hospodárstve za minulý rok. Tento návrh naši zástupcovia osobne prerokovali s generálnymi riaditeľmi ZP na osobitných stretnutiach na generálnych riaditeľstvách poisťovní.

2.     Dňa 20. januára sme v Trenčíne zorganizovali informačno-propagačné stretnutie s kolegami zo ŠAS, ktoré malo veľmi dobrý ohlas.

3.     Dňa 8.2.2012  sa na pôde SLÚŠ podarilo uskutočniť stretnutie všetkých relevantných zdravotníckych organizácií a generálnych riaditeľov ZP, na ktorom sme podpísali spoločné memorandum s takouto požiadavkou. Memorandum sa stalo východiskom pre všetky ďalšie jednania s MZSR.

4.     V priebehu februára a marca 2012 SLÚŠ zorganizovala dve stretnutia na ÚDZS v Bratislave, na ktorom sa za účasti predsedu ÚDZS (MUDr. J. Gajdoš), riaditeľky pre legislatívu (MUDr. Vivodová) a zástupcov MZ SR stretli koordinátori SLÚŠ pre jednotlivé odbornosti s vedúcimi oddelení kontrolnej činnosti všetkých zdravotných poisťovní. Podklady pre jednanie, ktoré sme zaslali aj na MZ SR, spracovala koordinátorka pre legislatívu a zdravotné poisťovne na základe zaslaných materiálov od koordinátorov odborných sekcií. V rámci sekcie psychiatrov  materiály poskytla naša nová koordinátroka  sekcie psychiatrov MUDr. Ľubica Ferenčáková.   Témou stretnutia boli výkony, ktorých vykazovanie na jednej strane  a neuznávanie  na druhej strane,  vyvoláva dlhoročné spory medzi poskytovateľmi a ZP. Výsledky boli zverejnené na stránke ÚDZS a boli podporené aj stanoviskom MZSR, ktoré má zákonné právo vykladať katalóg výkonov. K dodržiavaniu záverov boli zaviazané všetky zdravotné poisťovne pod hrozbou sankcií.

5.     10. februára  2012 sme uskutočnili tlačovú konferenciu  na tému platy sestier v súkromných ambulanciách. Vyzvali sme prezidenta SR, aby odmietol parafovať zákon o platoch sestier, ktorý  je podľa nášho názoru v rozpore s ústavou SR a znamenal by zánik významnej časti ambulkancií.  Poukázali sme na to, že jediným spôsobom, ako dosiahnuť navýšenie platov  sestier je otvorenie rozpočtu.

6.     V druhej polovici februára 2012 sme našli  legislatívne správne riešenie v podobe rozdelenia úväzkov sestier na ambulkanciách a naše riešenie sme dali na vedomie všetkým členom SLÚŠ. 

7.     13. apríla 2012 sa stretli  naši zástupcovia s ministertkou zdravotníctva, JUDr. Zvolenskou. Na stretnutí sme vysvetlili svoje stanovisko k riešeniu problému platov sestier. Poukázali sme na :

1.     Zákon o platoch sestier je v rozpore s ústavou SR.

2.     Súkromné ambulancie nespadajú do pôsobnosti MZSR a preto spôsob odmeňovania nemôže MZSR nariaďovať, ani kontrolovať.

3.     Navýšenie platov sestier bude realizované len  v príslušnej výške, ktorá zodpovedá navýšeniu príjmov ambulancie zo strany poisťovní na tento účel a počas obdobia, počas ktorého sa potrebné zdroje objavia na účtoch ambulancií, čo sa vyrieši dodatkom k pracovnej zmluve so sestrou  o navýšení platu na dobu určitú .

4.     Zástupcovia SLÚŠ poukázali tiež na to, že rezerva MZ SR na tento účel nemala slúžiť a tiež na fakt, že nebude postačovať  na pokrytie všetkych zákonných platových požiadaviek, ako ich  definoval zákon. 

8.     19. Apríla 2012 sme zorganizovali 2. TK na tému platy sestier v Bratislave, na ktorej sme vysvetlili verejnosti svoje stanoviská.

9.     Začiatkom mája 2012 sme absolvovali stretnutie zástupcov všetkých lekárskych zdravotníckych organizácií na MZ SR, ktoré bolo aj medializované.

10.  Absolvovali sme početné mediálne vystúpenia v záujme objasnenia zložitej situácie v ŠAS verejnosti,  ktorá je dlhodobo naladená proti lekárom.

11.  Absolvovali sme početné stretnutia s poslancami NR SR a s ľuďmi, ktorí majú vplyv na rozhodovanie o podmienkach pre činnosť ŠAS.

12.  Obhajovali sme viacerých našich kolegov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam,  VÚC, ÚDZS, inštruovali sme aj právnika kolegyne, ktorej problém bol riešený súdnou cestou.  

13.  Dňa 7. Júna 2012 sme absolvovali  jednania na generálnych riaditeľstvách všetkých zdravotných poisťovní (MUDr. Jancová).

14.  Boli urobené všetky potrebné kroky na sfunkčnenie inovovanej webovej stránky SLÚŠ. Prieťahy vznikli v dôsledku potrebných administratívnych úkonov s tým spojených a čakalo sa  na preregistrovanie v štátnej inštitúcii.

15.  V letných mesiacoch iniciovala jednanie a ďalšie riešenie na MZSR ohľadom zmeny systému úhrad liekov zo skupiny A  – MUDr. Ľubica Ferenčáková – nová koordinátorka sekcie psychiatrov.

16.  V júli a v auguste 2012 sme absolvovali jednania na MZSR a v ZP ohľadom riešenia financovania navýšenia platov v súkromných zdravotníckych zariadeniach našich členov.

17.  20. septembra 2012 sme sa zúčastnili na stretnutí za okrúhlym stolom na MZSR ohľadom systému odmeňovania v zdravotníctve. Zápisnica z MZ SR je dostupná na našej webovej stránke.

18.  Po neúspešnom pokuse vyriešiť problém s revíznou činnosťou s manažérom odboru revíznych činností a kontrol v ZP DôVERA – MUDr. Koreňom sme požiadali o stanovisko k revíznej činnosti, ktorá je opäť v rozpore so zverejneným stanoviskom ÚDZS, predsedníčku ÚDZS MUDr. Moniku Pažinkovú, MPH .

 

Plánujeme:  

1.     Pripravujeme druhú časť jednaní na ÚDZS ohľadom výkladu katalógu výkonov fáza ( rehabilitácia, neurologické výkony, USG s dopplerom u chirurgov).  Na MZ SR nám bola prisľúbená súčinnosť pri týchto aktivitách.

2.     Dohodnuté je stretnutie na ÚDZS ohľadom aktuálnych problémov v revíznej činnosti v rozpore s platným stanoviskom ÚDZS.

3.     Pripravujeme podklady pre nový systém odmeňovania v zdravotníctve, ktoré máme odovzdať na MZ SR do 17.10.2012.

4.     Budeme upozorňovať na diskrimináciu súkromných  vo  financovaní vzhľadom na fakt, že k odmenám za výkony  štátnych nemocníc je potrebné prirátať financie za prístroje nakúpené z iných zdrojov ( fondov ) a sumu, ktorú dodatočne štátne zariadenia dostávajú pri oddlžovaní,  bez ďalšej kontroly  a na náš. Úkor. Keby táto suma bola zaplatená za poistencov štátu, bolo by ju možné rozdeliť pre všetkých poskytovateľov v rámci reálnejších platieb za výkony platieb za výkony, čo by konečne pomohlo očistiť a nastaviť financovanie v zdravotníctve.

5.     Stretnutia členov  s  lekármi a samosprávnych krajov a krajskými  riaditeľmi ÚDZS.

6.     Pri plánovanej  racionalizácii siete zdravotníckych zariadení budeme všetkými silami obhajovať zmluvné vzťahy zdravotníckych zariadení našich členov so ZP.

7.   26. Januára 2013 – I. Reprezentačný ples Slovenskej lekárskej únie špecialistov v Košiciach.

 

 

 

 

                                                                                    MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ v.r.

 

Uznesenie XXIII. VZ SLÚŠ, z dňa 13.júna 2012.

 

XXIII. VZ SLÚŠ schvaľuje:

 

1.     Schvaľuje správu o  hospodárení a návrh rozpočtu.

2.     Schvaľuje MUDr. Ľubicu Ferenčákovú do funkcie koordinátora SLÚŠ pre odbor psychiatria.

3.     Schvaľuje MUDr. Oľgu Vrankovú  do funkcie regionálneho koordinátora pre kraj Trenčín.

4.     Vzhľadom na to, že v niektorých okresoch revízni lekári nedodržiavajú rozhodnutie ÚDZS, podporené MZ SR, VZ zaväzuje svojich členov k tomu, aby zbierali podnety o takomto porušovaní a bezodkladne ich posielali koordináítorom pre príslušnú odbornosť.

5.     VZ poveruje MUDr. Ferenčákovú jednaniami s MZ SR za SLÚŠ v súvislosti so snahami  zabrániť povinnosti nákupu liekov zo skupiny A.

6.     Poveruje Bc. Janca a MUDr. Janca preskúmaním možnosti vstupu štátnych špecialistov do SLÚŠ.

7.     Poveruje MUDr. Hudáka zbieraním informácií o porušovaní Ústavného zákona o rovnosti podnikania v zdravotníctve.

8.     Poveruje kanceláriu JUDr. Knopa prípravou podkladov pre návrh novely zákona o povinnom predkladaní  dodatkov zmlúv zdravotných poisťovní pre poskytovateľov na ÚDZS za účelom dozoru ich súladu  s platným právnym poriadkom.

9.     VZ poveruje prezidenta SLÚŠ rokovať s novým vedením SLK ohľadom možností zlepšenia spolupráce.

10.  Poveruje vedenie organizácie jednať so zástupcami ZP o navýšení ceny bodu a objednaných finančných rozsahov na zlepšenie finančného ohodnotenia lekárov špecialistov v súkromných ambulanciách.

11.  Podporujeme MZ SR v kontrole efektívneho využívania finančných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach pod správou MZ SR. Požadujeme zverejnenie spôsobu, akým sa zabráni opätovnému zadlžovaniu nemocníc.

12.  Zotrvávame v požiadavke navýšenia platieb štátu za jeho poistencov minimálne na úroveň 5% z priemernej mzdy v NH.

13.  Ukladá pripraviť plán  stretnutí  členov  SLÚŠ  s  lekármi a samosprávnych krajov a krajskými  riaditeľmi ÚDZS (MUDr. P. Šilla).

14.  Zorganizovať ples SLÚŠ (MUDr. Kudláčová).

 

 

 

                                                                                    Zapísal MUDr. Pater Hudák, hlavný koordinátor SLÚŠ v.r.

                                                                                    Overil MUDr. Peter Silla, hlavný koordinátor SLÚŠ v.r.