………………, ……04.2020

 

Vec: Sprievodný list k dodatku č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostivosti č. …………………………

 

Nedodržanie  Čl. II, ods. 2.1, písm.b) /iii všeobecnej podmienky nemôže byť dôvodom na nezaplatenie paušálu za prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia z nasledujúcich dôvodov:

V zmysle práva na ochranu osobnosti podľa zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka Z.z. v aktuálnom znení §11, §12 ods. 1), 2), 3) a § 13 ods. 1) pacienti písomne žiadajú poskytovateľov, aby sa neodosielali zdravotné záznamy o nich, resp. o zverenej osobe  do Národného zdravotného informačného systému. Nesúhlasia ani  s priebežným odosielaním zdravotných záznamov do zdravotnej poisťovne,  pretože to považujú za  neoprávnený zásah do svojich Ústavou SR zaručených práv/práv zverenej osoby  na ochranu  osobnosti.

V prípade  úniku predmetných osobných a zdravotných údajov  máme za to, že odoslanie zdravotných záznamov  do zdravotnej poisťovne a odtiaľ na centrálny portál národného zdravotného informačného systému  pri informovanom nesúhlase pacienta,  by mohlo naplniť u zodpovedného zamestnanca zdravotníckeho zariadenia  skutkovú podstatu podľa § 374 Trestného zákona Z.z. neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, za čo by niesol zodpovednosť ten, kto údaje ododslal, t.j. poskytovateľ. Európska únia v rámci GDPR stanovuje vysoké pokuty. Navyše:

Článok 9 o Spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v bode 1 jasne uvádza, že sa „zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov , biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.“ Zákony jasne stanovujú, ktoré údaje, za akých okolností a v akom rozsahu, môže  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sprístupniť, platné ustanovenia sú v rozpore s Vami citovaným zákonom, Ústavou SR zaručenými právami pacienta a spomínaným nariadením EP a Rady EÚ. Pacientovo rozhodnutie, potvrdené informovaným nesúhlasom, musí lekár rešpektovať.  

V našom zdravotníckom zariadení nemáme dostupný internet, so zaručenou dostatočnou minimálnou rýchlosťou prenosu odosielaných aj prijímaných dát  na bezporuchovú prevádzku v dennej špičke u poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti potrebuje zapisovať  rozsiahlejší nález. 

Ak by ste napriek uvedeným skutočnostiam trvali na predmetnej podmienke a neposkytli  minimálnu úhradu za prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v súlade s opatreniami, nariadeniami a príkazmi príslušných inštitúcií, vydaných v súvislosti s ochorením COVID-19 na zabezpečenie ochrany verejného zdravia,  boli by sme nútení využiť  všetky právne možnosti na presadenie našich oprávnených nárokov.

Zabezpečiť plnohodnotné zastupovanie je za súčasného nedostatku lekárov špecialistov už dlhodobo nereálne. Pri plánovanej neprítomnosti nemáme objednaných žiadnych pacientov, neodkladnú starostlivosť pcientovi poskytnú na ÚPS. Pri neplánovanej neprítomnosti je zabezpečenie ošetrenia pacientov, ktorí považujú nutnosť riešenia svojich klinických problémov ako neodkladnú, taktiež len na ÚPS.

 

S pozdravom 

 

                                             

                                              ___________________________________________

                                                                    podpis konateľa