Dôvodom  tohto odporúčania je to, že symbolické navýšenie ceny výkonu nezodpovedá ani len valorizácii, o ktorú si nám účtované faktúry navýšia všetci  podnikatelia a štát, a to automaticky, bez toho, aby sme mali možnosť protestovať. Navýšenie nám neuhradí ani zvýšené náklady na softvér a už vôbec nie na administratívnu prácu a čas, počas ktorého nebudeme môcť ošetrovať pacientov. Sľúbené navýšenie, ktoré je aj tak obvykle u väčšiny ambulancií špecialistov zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne nadlimitné, reálne nikto neuhradí.  Dôverou požadované hlásenia nielenže nebudú uhradené, ale rozširujú našu zodpovednosť  a naše povinnosti nad rámec platného zákona. Súčasne rozširujú možnosti zdravotných poisťovní na udelenie pokút, náhrad, možnosti rozhodnúť pri výkone revíznej činnosti, že sme zdravotnú starostlivosť poskytli neoprávnene. To všetko bez toho, aby niekto prevzal našu priamu zodpovednosť za následky administratívnych rozhodnutí na zdraví pacienta.  Treba jasne povedať, že zákon nám tieto povinnosti neukladá,  ide teda o naše dobrovoľné záväzky nad rámec zákona,    a preto nás zákon v prípade forenzných následkov  nemôže chrániť. Ako obyčajne, pri  schvaľovaní noviel zákonov je výborným argumentom to, že “ nikto s tým nemá problém, všetci to chcú, súhlasili s tým“.  Financie vyčlenené na e-zdravie budú uhradené zdravotným poisťovniam a vybraným IT firmám. Časť vyčleneného balíka, ktorou by mali podporiť malé zdravotnícke zariadenia pri financovaní nákladov, spojených so zavedením e-zdravia, už nebude potrené uhradiť, lebo sa pomocou zmlúv so zdravotnými poisťovňami zabezpečí, že si to zaplatia malé ambulantné zariadenia sami. Zavedenie  hlásení podľa argumentov poisťovní predsa „pomôže lekárom získať prehľad“ o svojej činnosti. Podobne sa rozšíri e-zdravie o ďalšie povinnosti v zmluvách so zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá obdrží financie za túto činnosť a odošle ich svojim akcionárom. Náklady na vyvinutie softvéru na kontrolu a hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti išli najskôr  z výberu poistného, ale príjem už bude za inú činnosť. Bol zabezpečený „obchodnou prezieravosťou“, takže prečo by si ho akcionári nepodelili v rámci zisku zdanenom v svojom zahraničnom sídle?

Zmluvy a dohody, ktoré  sa uzatvárajú za účasti združení, v prospech ktorých sa niektorí z nás vzdali svojprávnosti, menia lekárov postupne na administratívnych pracovníkov zdravotných poisťovní, ktorí pracujú nie v prospech pacienta, ale pre zisk akcionárov poisťovní alebo politicky krytých podnikateľov s verejnými prostriedkami.  Malé zdravotnícke zariadenia sú nútené novelami zákonov a mediálnymi manipuláciami poskytovať zdravotnú starostlivosť bezodplatne, platiť vyvoleným firmám za  zákonom uložené zbytočné povinnosti, ktoré sú hradené na úkor skutočne potrebných investícií do zdravotníckeho zariadenia. Takýmto spôsobom, ktorý by niekto možno označil ako výpalnícky, sú postupne vytláčané malé zdravotnícke zariadenia, ktoré nezabezpečujú zisk tým „správnym“ osobám a skupinám.  Súčasné návrhy zmlúv majú zabezpečiť, aby obrovské financie na e-zdravie, ktoré   boli poskytnuté a minuté, sme uhradili my, podobne, ako sa z balíka na zdravotnú starostlivosť hradenú štátom  hradia dlžoby lôžkových zariadení a táto suma sa v pravidelných intervaloch odráta z celkového balíka na zdravotnú starostlivosť, to znamená, aj z balíka, určeného pre ambulantných poskytovateľov. Výzva na eurofondy a rôzne dotácie štátu, ako aj zbytočné povinnosti  všetkých zdravotníckych zariadení, za ktoré musíme platiť, sú nastavené tak, aby konečným užívateľom výhod boli veľké zdravotnícke zariadenia s ľuďmi, ktorí stoja za nimi.

Návrh zdravotnej poisťovne DôVERA, ktorý nám ukladá objednávať pacientov na čas, automaticky ráta s tým, že pacienta, za ktorého platia úhradu necelých 5 eur pri kontrolnom vyšetrení a po novom zaplatia celých 5 Eur, budeme objednávať pre istotu s kompenzačnou pauzou  a tak namiesto dvoch pacientov ošetríme len jedného, aby sme sa mohli v prípade potreby venovať dlhšie predchádzajúcemu pacientovi. Ďalšou požiadavkou  zdravotnej poisťovne DôVERA je zvýšiť % prvovyšetrení, čo nemožno donekonečna, v niektorých odbornostiach (napr. dermatológia) hradia aj prvovyšetrenie len ako kontrolné  a súčasne všeobecní lekári majú podmienku na zvýšenú úhradu  neodosielať pacienta ku špecialistovi. Takéto podmienky nepoložia polikliniky ani nemocnice, kde  spoločným majiteľom je akcionár poisťovne DôVERA. Iste ste zaregistrovali, že zdravotná poisťovňa diferencuje poskytovateľov a lepšie platí za rovnaké výkony tým, ktorí sú pozitívne hodnotení pacientmi. Samozrejme, že aj prieskum a vyhodnotenie prieskumu zabezpečuje poisťovňa sama, čo ho významne spochybňuje.

To všetko by nebolo možné, keby sa malé zdravotnícke zariadenia pod zámienkou jednoty nevzdávali svojprávnosti odovzdaním absolútnej plnej moci a nenechali si nahovoriť, že všetky povinnosti  a zmeny v zákonoch likvidujúce serióznu zdravotnú starostlivosť sú nevyhnutné a nedalo sa im zabrániť. Mnohí si spomenú na početné príklady z minulosti, keď sa našej organizácii podarilo viaceré podobné plány rôznymi spôsobmi zablokovať a mnohí si myslia, že to tak vyšlo samo.

Podobne kolegovia, ktorí nie sú u nás organizovaní, alebo podcenili lehoty, uverili, že musia platiť za nezrušenie licencie L1A a sú vďační za snahu nemenovanej zdravotníckej organizácie vybaviť odpustenie úrokov. Títo kolegovia by mali vedieť, že nemuseli platiť vôbec nič. Uvedenú problematiku sme spracovali z právneho hľadiska a pre niektorých našich členov vyriešili, niektorí sú v právnom spore a zastupuje ich s nami spolupracujúca advokátka.

Pacienti si začínajú uvedomovať, že lekárov ubúda a nemá ich kto ošetrovať, pacienti ako prví si uvedomujú aj to, že štruktúrovanie zdravotnej starostlivosti  IT pracovníkmi  pod vedením ekonómov a školených manažérov bez  priamej znalosti problematiky zdravotníckych zariadení a bez osobnej zodpovednosti nenahradí zdravý rozum  lekára, ktorý si v plnej miere uvedomuje svoju zodpovednosť voči pacientovi.

U nás na Slovensku sa pozabudlo, ako sa pripravujú manažéri v úspešných podnikoch. Tí si vyskúšali ako zamestnanci všetky pozície v koncerne, ktorý majú neskôr riadiť, ako napr. syn majiteľa automobilky Ford.

Uskutočnilo sa jednanie s riaditeľom NCZI a ďalšie jednania so zdravotnými poisťovňami máme naplánované na 11.10.2017.

 

 

V Košiciach, 14.09.2017                                                       MUDr.Andrej Janco, prezident SLÚŠ, v.r.