Podporujeme oprávnené požiadavky Zväzu ambulantných poskytovateľov, ktorého členovia sú od 1.apríla 2020 v nezmluvnom vzťahu.

Poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti sú v prvej línii,  budú musieť v rizikovom prostredí zabezpečiť špecializovanú zdravotnú starostlivosť          u pacientov v ťažkom klinickom stave a tak nahradiť reprofilizované lôžkové zariadenia zamerané na zvládnutie potenciálneho nárastu kritických stavov                 s COVID-19.

Vzhľadom na uvedené, navyše odkázaní sami na seba pri zabezpečení predraženej ťažko dostupnej dezinfekcie a ochranných prostriedkov, žiadame  počas mimoriadneho stavu zvýhodnenú cenu bodu bez ohľadu na plnenie kritérií efektivity, ktoré sú práve pre poskytovateľov, ktorí riešia v krátkom čase najnáročnejších pacientov, znevýhodnením. 

Vo všeobecných podmienkach pre zavedenie 75% paušálu žiadame vynechať  nasledujúci text:

„Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zapisovaní údajov do  zdravotnej dokumentácie poistenca Poisťovne   bude postupovať v súlade so Zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;“

Uvedená podmienka je  odvolaním na platný zákon, preto nie je potrebné   špeciálne uvádzať v zmluve dodržiavanie zákona. Zdravotnú dokumentáciu poskytovateľ vedie a zaznamenáva  v súlade so zákonom a Ústavou SR garantovanými právami pacienta, bez toho, aby sa to špeciálne uvádzalo v zmluve.

Nasledujúcu podmienku nebude možné vo viacerých odbornostiach a vo viacerých regiónoch dodržať  z nasledujúcich dôvodov: 

– vzhľadom na nedostatok špecialistov, doteraz niektorí špecialisti boli nútení riešiť zástup odkazom neodkladnej starostlivosti na ošetrenie v NsP a počas plánovanej neprítomnosti neobjednávali pacientov.

– informáciu o dočasnej neprítomnosti  v zmysle zákona poskytovateľ posiela na VÚC, zaviesť v dnešnej ére nadmernej administratívy ďalšie hlásenia považujeme za kontraproduktívne. 

– z uvedených dôvodov predmetnú podmienku žiadame nezaradiť, lebo                         z objektívnych dôvodov je nesplniteľná:

„Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať Poisťovňu a príslušný samosprávny kraj o dočasnej  neprítomností v práci a oznámiť poskytovateľa, ktorý ho počas dočasnej neprítomnosti bude zastupovať; „

Vzhľadom na to, že zdravotníkom v lôžkových zariadeniach štát garantuje 100% mzdy počas práceneschopnosti v dôsledku  COVID-19 žiadame, aby uvedená príčina, prípadne povinná karanténa v dôsledku preukázaného kontaktu s COVID-19 boli  dôvodom pre úhradu paušálu 75% na ambulanciu poskytovateľa ŠAS. 

V Košiciach, 1.4.2020                                                      MUDr. Andrej Janco  v.r., prezident SLÚŠ   

             MUDr. Alena Jancová v.r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so ZP