Sme si vedomí, že zdravotná poisťovňa má pri príprave zmlúv právny záväzok v zmysle zákona číslo 581/2004 Z.z. §15 ods. 8 dodržať podmienky Vyhlášky č.9 MZSR z 10. januára 2022, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022, pričom štruktúra výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne sa riadi ustanoveniami Vyhlášky č.10 MZSR z 10. januára 2022.
To znamená, že pri stanovení percenta vychádza Poisťovňa z priemerných výdavkov všetkých zdravotných poisťovní za roky 2020 a 2021 pre špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Oproti ostatným zdravotným poisťovniam mal poistenecký kmeň VšZP, a. s. vyšší priemerný vek a výskyt chronických ochorení, čo si vyžadovalo častejšiu hospitalizáciu, t.j. aj % nákladov na hospitalizáciu bolo vyššie. Po úprave rozpočtu na základe aktuálnej vyhlášky by mala vo VšZP, a.s. pripadnúť relatívne vyššia suma do ŠAS oproti predchádzajúcim rokom. V predloženom návrhu je financovanie ŠAS absolútne nepostačujúce , nezohľadňuje inflačný koeficient, novely v zákonníku práce, výrazné zvýšenie cien energií a ceny zdravotníckeho materiálu a prístrojov, ktoré zasahujú práve predovšetkým ambulantnú ŠAS s prevažne jednozdrojovým financovaním zdravotnými poisťovňami.
Bod 2 je absolútne neprijateľný z nasledujúcich dôvodov:
2.1. Zavedenie degresnej formy úhrady
Údaje z informačného systému VšZP, a.s. ( ďalej Poisťovňa), na ktoré by sa zdravotná poisťovňa odvolávala pri možnom svojvoľnom znížení ceny bodu o 20% a po upozornení aj stanovením limitu objednanej zdravotnej starostlivosti sú neskontrolovateľné a nerozporovateľné poskytovateľom.
Máme zdokumentovanú korešpondenciu (cca spred roka) poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti ( ďalej ŠAS) s VšZP, a.s., kde z rovnakého informačného systému Poisťovne v priebehu 3 týždňov obdržal diametrálne odlišné hodnotenia svojej efektivity a odbornosti za rovnaké časové obdobie.
Na základe takýchto podmienok úhrady môže ktorýkoľvek poskytovateľ, ak sa niekto v Poisťovni rozhodne, skončiť s nepostačujúcim minimálnym objednaným finančným rozsahom ( v aktuálnych zmluvách uvedený je asi polovičný) a tieto už poddimenzované platby by sa mohli ešte znížiť o 20% ceny výkonov. Pričom cenu práce by sa mohol poskytovateľ dozvedieť aj dodatočne po zúčtovaní.
Skúsených poskytovateľov ŠAS vyhľadávajú pacienti s najzložitejšími klinickými stavmi, títo poskytovatelia poskytujú výkony, ktoré nevedia realizovať všetci špeciali v danom odbore. Pri určení ich nákladovosti Poisťovňa stanovuje priemer porovnaním s ambulanciami ŠAS, ktoré poskytujú len bazálnu starostlivosť v danom odbore, prípadne majú ako hlavnú činnosť všeobecnú ambulantnú starostlivosť alebo ich porovnáva s lôžkovými zariadeniami, kde sa tie isté výkony vykazujú oveľa výhodnejšie v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti alebo ako hospitalizácia , prípadne sa vyúčtuje aj ďalší náklad pre Poisťovňu na celkovú anestézu.
Takýmto prístupom prispieva Poisťovňa k likvidácii kvalitných špecializovaných ambulantných zariadení a zhoršovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacienta – poistenca VšZP, a.s. . Je všeobecne známe, že čakacie doby na vyšetrenie u špecialistov , obzvlášť u detských špecialistov sú nezriedka aj dlhšie ako polrok. Ak by pristúpili na navrhované zmluvné podmienky, čakacia doba na jedno vyšetrenie by sa mohla predĺžiť aj na rok. Zníženie priemerných nákladov na pacienta by znamenalo v praxi, že ďalšieho riešenia zdravotného stavu by sa pacient dočkal znova najskôr po uplynutí niekoľkých mesiacov, čo zvlášť u detských pacientov môže spôsobiť trvalé následky na ich zdraví a vývine.
Nákladovosť u poskytovateľa je porovnávaná s „pandemickým“ rokom 2021 v jeho ambulancii, kedy boli všeobecne náklady na zdravotnú starostlivosť nižšie, okrem pacientov s COVIDom v lôžkových zariadeniach. Pravdepodobne už je pripravený softver, ktorý automaticky všetkým zariadeniam ŠAS po nadobudnutí platnosti a účinnosti takejto zmluvy zníži cenu výkonov o 20%.
2.2 Zavedenie flexibilného ordinačného času
2 hodiny týždenne pre ŠAS vyhradiť pre návštevy poistencov Poisťovne je absolútne nerealizovateľné, pretože predoperačné vyšetrenia alebo napr. návštevy v hospicoch nerobí lekár ŠAS podľa poisťovne ale podľa potreby pacientov a v zmysle zákona a platného etického kódexu nemá právo uprednostniť pacienta podľa jeho zdravotnej poisťovne.
2.3, 2.5 Zefektívnenie výkonov telemedicíny
Na základe navrhovaných úprav Poisťovňa odmieta hradiť výkony telemedicíny, ak nebudú zapísané v eZdraví. eZdravie z objektívnych príčin mnohí poskytovatelia nemôžu realizovať. Nestabilný internet je závažným problémom aj v centrách väčších miest, navyše poskytovateľ je povinný rešpektovať rozhodnutie pacienta a jeho zákonné právo zachovať si kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a preto ich neposiela prostredníctvom komerčného internetu do zdravotných poisťovní. V zmysle platnej legislatívy je za únik údajov právne zodpovedný ten, kto ich odoslal. Problém nespočíva v počítačovej negramotnosti, ale v úrovni právneho vedomia.
2.4. Bonifikačný mechanizmus úspory v nákladoch na lieky
Podľa platného etického kódexu zdravotníckeho pracovníka „pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.“
Súhlas s takouto bonifikáciou, ktorej podmienkou by po rokoch mohlo byť, pri priorite neustáleho znižovania nákladov na lieky, nepredpísanie žiadnej liečby a poškodenie zdravia pacienta je nad rámec zákona.
Hodnotenie celkových nákladov na pacienta sa už teraz u mnohých poskytovateľov prejavuje odmietaním vyšetrenia pacientových základných laboratórnych parametrov s následkom oddialenia včasnej cielenej príčinnej liečby.
Realizácia odberov biologického materiálu je časovo náročná, nákladná a nie je to príjemný zákrok zvlášť u detských pacientov. Pre poskytovateľa je odber ( ktorý zvýši náklady na laboratórne vyšetrenia u poskytovateľa) vyslovene stratový a jeho zakomponovanie do negatívneho hodnotenia odbornosti poskytovateľa tlačí poskytovateľa nepostupovať v zmysle platného etického kódexu a spreneveriť sa svojmu povolaniu. „Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť. „
Ak je ešte v dnešnej dobe zdravotnícke zariadenie, v ktorom, napriek všetkým doterajším postihom, vykonáva lekár zdravotnícke povolanie lege artis a snaží sa o kvalitnú cielenú diagnostiku, vymyká sa tým z priemeru väčšiny, ktorá sa vyhýba realizácii odberov biologického materiálu ( obzvlášť v čase pandémie). Takéto zdravotnícke zariadenie určite prevýši priemerné náklady na laboratórne vyšetrenia na pacienta. Poisťovňa novým návrhom odmeňovania postihne svedomitých poskytovateľov špecializovanej aj všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
2.6 Hodnotiace parametre priebežne v ePobočke
Je chvályhodné, že Poisťovňa investuje do informačných technológií a pripravuje „v ePobočke interaktívne, používateľsky priateľské rozhranie, ktoré bude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umožňovať sledovať vývoj plnenia hodnotiacich parametrov na mesačnej báze a tým spôsobom umožní poskytovateľom priebežne reagovať na aktuálny vývoj plnenia
hodnotiacich parametrov.“
Úlohou lekára je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dbať o jej správne poskytnutie a v zmysle etického kódexu sa nedať skorumpovať na úkor pacienta v zmysle poskytnutia neopodstatnenej zdravotnej starostlivosti a liečby a takisto aj v zmysle neposkytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti a liečby. Máme za to, že návrh VšZP, a.s. smeruje k odmeňovaniu za zníženie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ má obdržať úhradu za správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, čo je jeho úlohou v systéme. Degresná cena za výkon nemá opodstatnenie v zákone a my ju odmietame.

Podľa publikovanej správy na stránke Úradu pre dohľad nad ZS (ďalej Úrad) „VšZP v roku 2020 zo zákonom stanoveného limitu výdavkov na prevádzkové činnosti vyčerpala 89,89 %, čo predstavuje úsporu vo výške 10,69 mil. eur“, t. j. v absolútnej sume minula cca 97miliónov Eur na správu, v roku 2019 to bolo vyše 105 mil. Eur a v roku 2021 ešte viac. Za 3 roky minula VšZP, a.s. na správu cez 300mil. Eur. Na špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahrnovala okrem špecializovaných ambulancií aj mobilné hospice, gynekologickú, stomatologickú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť , jednodňovú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a ďalšie všetky dohromady za rok 2020 podľa správy Úradu necelých 537mil. Eur, na všeobecnú ambulantnú ZS pre deti a dospelých cca niečo cez 300mil.Eur. VšZP, a.s. v predmetnom roku vykazuje nadlimitné evidované uznané neuhradené výkony, na ktorých sa vyše 50% podieľajú špecializované ambulancie, pričom štát vložil do jej základného imania v roku 2020 200mil. Eur.
V médiách sme svedkami finančne náročnej reklamy v hlavnom vysielacom čase. Poisťovňa je medzi hlavnými sponzormi v programoch a podujatiach, ktoré nemajú nič spoločné so zdravím. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že najlepšou reklamou Poisťovne by bol korektný prístup k zmluvným partnerom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a k poistencom pri úhradách zdravotnej starostlivosti, čo je tým pravým dôvodom existencie zdravotnej poisťovne. Na základe údajov zo správy ÚDZS a po preštudovaní návrhu nových platobných podmienok za zdravotnú starostlivosť možno usudzovať, že každoročné čerpanie vyše 100mil. Eur na prevádzku Poisťovne a na činnosti, ktoré so zdravotnou starostlivosťou nesúvisia, majú prioritu pred úhradou poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Máme za to, že návrh úhrad ZS za degresné podnákladové ceny a korumpovanie poskytovateľa návrhom navýšenia úhrady za neposkytnutie vyšetrenia a liečby poistencovi Poisťovne, prekračuje zákon .
Vzhľadom na uvedené si Vás dovoľujeme upozorniť, že tento návrh nie je v kompetencii verejných funkcionárov štátnej zdravotnej poisťovne a my ho nemôžeme prijať, lebo by sme porušili platný Etický kódex zdravotníckeho pracovníka alebo zničili naše zdravotnícke zariadenia. Dominantné postavenie VšZP, a.s. vo verejnom zdravotnom poistení znamená , že pretláčaním nekorektných zmluvných podmienok môže dosiahnuť nielen obyčajné okradnutie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj verejné ohrozenie priblížením zdravotníctva v Slovenskej republike k definitívnemu kolapsu.
Žiadame všetkých kompetentných, aby predmetný návrh VšZP, a.s. prehodnotili a zaslali nový návrh, ktorý zohľadní situáciu v našom zdravotníctve, aj platnú legislatívu. Žiadame dofinancovanie špecializovaných ambulancií , ktoré sa dostali pri neustálom znižovaní platieb a navyšovaní nákladov na hranicu, ktorá znamená ukončenie činnosti. Pacienti sa dostávajú do patovej situácie hlavne v detských odbornostiach. V lôžkových zariadeniach nie je dostatok ambulantných špecialistov a ani v spolupráci so všeobecnými ambulanciami nie sú schopné nahradiť pri poskytovaní ZS ŠAS. Rozhodnutie o návrhu zmluvných podmienok úhrady VšZP,a.s. bude mať rozhodujúci podiel na ďalšom vývoji zdravotníctva v SR, za ktorý nesie vedenie Poisťovne spoluzodpovednosť.
Dďakujeme za pochopenie.
S pozdravom MUDr.Andrej Janco v.r. ,prezident SLÚŠ
V Košiciach, 15.03.2022
Vybavuje: Mgr. Tomáš Janco, generálny sekretár SLÚŠ
Na vedomie :
Ing. Richard Strapko, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VšZP,a.s.
MUDr. Beáta Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva VšZP,a.s.
JUDr.Denisa Slivková, riaditeľka odboru nákupu ZS VšZP, a.s.
MUDr. Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR
Igor Matovič, minister financií SR
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M, predsedníčka ÚDZS