V súvislosti s novým rozpočtom a jeho zdôvodneniami v dokumente „Hlavná kniha“ musíme upozorniť na viaceré nepresnosti a na problém dlhodobo ignorovanej krízy, ktorú tento rozpočet v súčasnej situácii môže prehĺbiť tak, že bude mať ireparabilné následky na životoch pacientov aj zdravotníkov: Ide o krízu v ŠAS, ktorá sa systematicky ignoruje a tým aj zhoršuje a zhorší sa kriticky, v prípade, ak sa bude pokračovať snahách o nesprávne chápanú efektivitu.

str. 100 „176 úmrtí, ktoré mohli byť odvrátené včasnou a efektívnou zdravotnou starostlivosťou.“ Táto skutočnosť indikuje nízku dostupnosť ZS, takže by bolo logické smerovať opatrenia k zvýšenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Hovorí sa o probléme príliš početných vyšetrení u špecialistov, ale nehovorí sa o probléme nedostatku špecialistov vo viacerých odboroch a riešením má byť zníženie financovania, zatiaľ čo základné zhodnotenie ekonomických motivácií ŠAS musí jasne ukazovať, že znižovaním platieb a sprísňovaním podmienok pre platby do Špecializovanej sféry sa bude len zvyšovať tlak na výkon ďalších vyšetrení, keďže je to jediný spôsob, ako vyrovnať prostriedky pre ambulancie v podmienkach rastúcich cien, nízkych platieb za výkony, zvyšujúcich sa nákladov na prácu a punitívneho výkonu revíznej činnosti, ktorá pod tlakom finančných nárokov poisťovní a ministerstva slúži výlučne finančným záujmom poisťovní.

V úvode dokumentu k Rozpočtu sa hovorí o tom, ako zohľadňuje okolnosti, ktoré priniesla pandémia Covid19, avšak využíva ako zdroj finančných úvah v zdravotníctve dokument „Revízie výdavkov v zdravotníctve II“ z roku 2019, ktorý nezohľadňuje a nemá ako zohľadňovať hmotné, ani finančné dopady pandémie na zdravotnícky sektor a už vôbec nie na ŠAS.

Na základe dokumentu z roku 2019 sa potom vychádza v úvahách, že je tu potenciál na úspory vo výške 456 miliónov Eur, pričom hlavným zdrojom týchto úspor má byť špecializovaná sféra. Táto úvaha je v kontexte skutočnosti, že sa pandémiou a ekonomickými dopadmi pandémie zvýšila profesionálna záťaž, osobná záťaž zamestnancov aj hmotné výdavky v ŠAS, demonštratívnym nezmyslom a len viac prehĺbi už existujúce problémy dostupnosti, ktoré nepriamo boli správne pomenované na začiatku kapitoly o zdravotníctve.

Je ďalej prekvapivé, že o tejto úspore hovoríme v najviac zaťaženom sektore v ekonomicky aj osobne výrazne zaťažujúcom období, v čase, keď aj za cenu obrovského zadlžovania štátu bol výrazne navýšený celkový rozpočet. To všetko pred treťou vlnou pandémie a s plným vedomím, že v dôsledku Covid 19, ale aj v dôsledku zanedbanej zdravotnej starostlivosti, keďže nemocnice boli zavreté, sa dá s istotou predpokladať zvýšenie počtu chronicky aj akútne chorých pacientov, ktorých bude musieť spracovať aj špecializovaná sféra, ktorej personálne ubúda, a to aj lekárov aj kvalifikovaných sestier. Radi by sme preto vedeli presne, aké cesty k úspore mieni ministerstvo hľadať v tejto kritickej situácii, a aký je dôvod, že nebola vykonaná aktuálna revízia výdavkov, zohĺadňujúca súčasnú situáciu. Vysvetlenia úspor, ktoré sa v dokumente Hlavnej knihy uvádzajú, pritom nie sú postačujúce, keďže sa nehovorí, ako presne sa zabráni decimácii špecialistov v tejto kritickej dobe. Tak ako stojí dokument dnes, vyplývajúc zo drojov, uvedených v samotnom dokumente, nijakým spôsobom rozpočet adekvátne nereflektuje súčasnú situáciu v zdravotníctve a špecializovanej sfére, ktorá je na hraniciach ekonomických aj personálnych možností.

Keď sa následne píše o potenciálnych investíciách, píše sa o investící do primárnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a podpory duševného zdravia, čo vôbec nereflektuje na výzvy, ekonomické, zdravotnícke aj personálne, ktoré očakávajú špecialistov počas pandémie a v jej dôsledku.

Dokument tiež nijako špecificky nezohľadňuje súkromnú ŠAS a výdavky ambulancií operujúcich v tejto sfére zaradzuje pod výdavky poisťovní a vytvára nešpecifický tlak na úsporu, ktorá nemôže byť v dneśných podmienkach vykonaná inak ako ďalśím obmedzovaním platieb do ŠAS, horšej punitívnej revíznej činnosti a tak ďalšieho prehlbovania nedostatku špecialistov a tak zhoršovaním dostupnosti zdravotnej starostlivosti a miesto toho, aby sa hovorilo konečne o zlom manažmente prostriedkov samotnými poisťovňami, ďalej sa opakujú chyby predošlých pokusov o riešenia, ktoré sa snažili vyžmýkať efektivitu zo ŠAS, aj keď ŠAS, narozdiel od nemocníc, poisťovní a úradov, 1. nemajú priame financovanie od štátu 2. pacienti ich využívajú dobrovoľne, nie z donútenia zákonom 3. nemôžu si dovoliť cyklus zadlžovania a oddlžovania, ani podvody s nákupmi prístrojov, keďže ich nakupujú pre vlastnú činnosť a za vlastné financie, ktoré, narozdiel od všeobecných lekárov, nezískavajú na základe kapitačných platieb, ale reálne vykonaných lekárskych výkonov. Z peňazí, ktoré zarobia ambulancie súkromnej ŠAS na základe vykonaných výkonov, musia pritom platiť všetko od prístrojov, cez dovolenku na oddych po mimoriadne náročnom období, po zdravotné sestry a iných zamestnancov a samozrejme prístrojové vybavenie, priestory, apod. Tiež sú v pandemickej situácii v prvej línii poskytovania ZS, čo so sebou nesie vysoké riziko ochorenia na Covid 19 a možnú úplnú stratu príjmov.Toto ignoruje dlhodobé výzvy špecialistov, aby sa zvýšili platby a dlhodobé upozorňovanie na neprijateľné podmienky pre prácu a postupy poisťovní. Ignoruje to aj situáciu so starnúcou a nepostačujúcou sieťou špecialistov a odchod mladých lekárov do zahraničia, keďže sú na Slovensku nepriateľné podmienky, nepomerne nižšie platby a punitívne správanie poisťovní aj úradov, ktorému sa lekári nie sú schopní brániť a neustále sa zvyšujúce administratívne a prístrojové nároky, ktoré nemôžu z nepostačujúcich platieb financovať. Pritom je to práve tento úbytok špecialistov, ktorý dokazuje naše dlhodobé tvrdenia o nepriateľných podmienkach pre prácu a dokazuje, že nie je možné žmýkať vyššiu „efektivitu“ tam, kde sa už dávno pre väčšinu lekárov neoplatí pracovať.

Plány na úspory v zdravotníctve, ktoré sa popisujú v dokumente, sú vzhľadom na dnešnú situáciu nerealistické a hlavne je ďalší tlak na znižovanie SVLZ v dnešnej situácii, kde COVID-19 spôsobuje škody na viacerých orgánových systémoch, ktoré sa dajú včas zachytiť dôkladnou analýzou laboratórnych nálezov, podľa nášho názoru nebezpečné a úplne odlúčené od praktickej lekárskej každodennej reality.

Potrebujeme preto konkrétne kroky, ako zamedziť kríze v ŠAS, a ako zmierniť problémy, zdravotnícke, personálne aj finančné, ktoré priniesla a prinesie táto pandémia, a ako ohodnotíť najefektívnejšie pracujúcu sféru zdravotníctva. Je tiež nemysliteľné, aby boli v tejto sfére realizované úspory a zdôvodnenie na základe revíznej analýzy z roku 2019 a zopár strán všeobecných informácií v situácii, kde je zdravotníctvo najzaťaženejším rezortom, považujeme za neseriózne a nepostačujúce. Máme obrovské obavy, že tlakom na sporenie zo strany poisťovní v oblasti, kde už niet na čom sporiť, bude vytváraný tlak na obchádzanie systému a zapríčiní to ďalší úbytok v už aj tak kriticky nepostačujúcej oblasti nášho zdravotníctva, ktorá sa NEDÁ adekvátne nahradiť všeobecnými lekármi.MUDr.Andrej Janco v.r., prezident SLÚŠ
Spracoval: Mgr. Tomáš Janco