Ohrozenie zdravotnej bezpečnosti občanov nevyvolali protesty lekárov, vyvolal ho pokles verejných financií  v zdravotníctve, ktorý na začiatku  roku 2011 prekročil kritickú hranicu. Tento pokles  spôsobil štát svojou zlou finančnou politikou. Je priamym dôsledkom zlého politického rozhodnutia a preto sa mal riešiť politickými opravnými prostriedkami a nie represívnymi opatreniami voči lekárom, ktorí sa svojimi protestami snažia od začiatku až dodnes zmierniť jeho negatívne dopady na občanov. Je to zneužitie politickej moci danej občanom proti jeho vlastným záujmom.   
Na to, že je ohrozená zdravotná bezpečnosť občanov SR, sme upozorňovali prostredníctvom médií už od apríla t.r. v súvislosti s plánovaným rušením zmlúv ZP so súkromnými ambulanciami a vyzvali sme NR SR, aby tento stav riešila.  Napriek tomu nik z kompetentných nereagoval. Stalo sa len to, že kým dovtedy jednala premiérka  a minister zdravotníctva aj s nami, po eskalácii problému s ambulanciami a po našich jarných protestoch prestala byť Slovenská lekárska únia špecialistov prizývaná na spoločné jednania. Postupne sa priorizovali jednania so sestrami a s jedinou skupinou lekárov (2000 z celkového počtu 18 000).    Čo tým vláda dosiahla?  

  • V prvom rade dosiahla to, že s vyradením SLÚŠ sa vytratila hlavná požiadavka protestov na navýšenie platieb štátu za jeho poistencov na plánovaných 5%.  
  • Mzdový ústupok sestrám, ktorý nie je podložený adekvátnym navýšením finančných zdrojov, ani vypracovaním rozdeľovacieho mechanizmu, naviedol dojem, že vláda je ochotná urobiť ústupky najmä v oblasti miezd.
  • Vedenie LOZ žiaľ podľahlo tomuto manipulačnému tlaku a svojich 10 požiadaviek postupne redukovalo na mzdovú požiadavku, čo zdanlivo spôsobilo  rozpad „jarnej zdravotníckej koalície “ a  spojenia s občanom.    
  • Akokoľvek však nesúhlasíme s postupom vedení niektorých zdravotníckych a lekárskych organizácií, jedno je isté: požiadavky nemocničných lekárov, ambulantných lekárov, ale aj sestier a zdravotníckeho personálu sú plne odôvodnené a legitímne a Slovenská lekárska únia špecialistov ich podporuje.

Toto konanie vlády, ktoré bolo založené na ničím neodôvodnenej priorizácii vybraných skupín zdravotníkov a na druhej strane na úplnej ignorancii požiadaviek ostatných sektorov, považujú viacerí za prejav korupcie na najvyššej štátnej úrovni. Svojim konaním vyvolať nedostatok a potom poskytovať výnimky (navyše bez finančného krytia – viď rozpočet na budúci rok), to naozaj nemožno označiť za iné, ako za korupciu.
Vláda sa pokúsila vytvoriť dojem izolovanosti požiadaviek nemocničných lekárov od požiadaviek zbytku lekárov v systéme a rozbiť tak ich jednotu najmä jednotu požiadavky navýšenia finančných zdrojov pre zdravotníctvo, aby sa vyhla svojej politickej zodpovednosti za vzniknutú situáciu a aby vinu za ohrozenie bezpečnosti občanov SR preniesla na hlavy lekárov. 
 
Vážení občania!
Naším cieľom nie je vylepšiť  platové podmienky pre lekárov za cenou ohrozenia zdravia občanov, ako sa vám to snaží nahovoriť vláda a prezident. Nenechajte sa pomýliť pokryteckými vyhláseniami politikov o tom, ako vás chcú chrániť. Spomeňte si na to, kto vaše zdravie chráni v skutočnosti. Kto stojí po nociach pri vašich lôžkach v nemocniciach, kto vám pomáha v ambulanciách, keď vám  vaše zdravie vypovedá službu. Ani premiérka, ani prezident, ani minister a ani iný politik to nie sú. Sme to my, lekári, sestry a pomocný personál.    
Naopak, štrajk ambulantných lekárov a protesty nemocničných lekárov organizujeme na ochranu  vášho hlavného záujmu, na ochranu zdravia.  Chceme zabrániť tomu, aby sa ešte viac obmedzila zdravotná starostlivosť pre vás, pre občanov. My ju chceme poskytovať  tak, ako nám to ukladá Ústava SR, na úrovni doby a dostupnú pre všetkých občanov SR. Na to však musia byť splnené základné podmienky, dostatok financií na jej uhradenie. Nájsť na to potrebné financie je povinnosťou vlády SR a táto povinnosť sa nedá nahradiť represiami proti lekárom. Nezradili sme vás my, zradili vás politici, ktorých ste v dobrej viere volili do ich funkcií. Sú hluchí, slepí a a neochotní niesť zodpovednosť za svoje chyby. Dokážme im spoločne, že zdravie je našou spoločnou prioritou na rozdiel od nich, ktorých prioritou sú peniaze. 
Samozrejme, že uznávame aj dôležitosť iných povolaní, ale zdravotníctvo sa od všetkých líši jedným svojim zásadným významom: potrebujú ho všetci bez rozdielu veku a pohlavia, stavu a majetkových pomerov. Nezačnite si uvedomovať jeho význam až vtedy, keď od práce zdravotníkov a dobrej funkcie zdravotníckeho systému bude závisieť váš osobný život a zdravie! Odložte horkosť z negatívnych skúseností so zdravotníkmi, teraz myslite na budúcnosť! 
Ide o zdravie vás, vašich príbuzných a  vaších detí. Pripojte sa k nášmu protestu tým, že 1. decembra nenavštívite ambulancie privátnych, ani štátnych lekárov. Akútna zdravotná starostlivosť vám bude poskytnutá ako vždy doteraz, v nemocničných zariadeniach.
Vedomý si toho, čo nastane na budúci rok, ak sa nám spoločne nepodarí zabrániť  poklesu platieb za poistencov štátu na 4%, vedomý si predvídateľných katastrofálnych následkov takého poklesu verejných financií v zdravotníctve, ja, prezident SLÚŠ vyhlasujem  rok 2012 za rok ohrozenia zdravotnej bezpečnosti občanov SR.

  • Naliehavo vyzývam NR SR, aby urobila potrebné kroky na zabezpečenie potrebných financií na rok 2012, aby zabezpečila navýšenie platieb za poistencov štátu minimálne na 5%!
  • Vyzývam NR SR, aby zabezpečila demokratické riešenie situácie v zdravotníctve a aby zabránila vláde v začatom totalitnom postupe, ktorý diskvalifikuje SR v oblasti zabezpečovania základných ľudských práv a slobôd.
  • V prípade, ak NR SR nezjedná nápravu, začiatkom roka 2012 vyhlásia zdravotníci stav občianskej neposlušnosti podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky.
  • Vyzývam všetky zdravotnícke organizácie, aby v záujme zdravotnej bezpečnosti občanov SR okamžite začali postupovať spoločne, aby sa vzdali politicky a inak motivovaného populizmu a zrady spoločných záujmov a aby sa okamžite vrátili k jedinej, pôvodne dohodnutej požiadavke na 5% -né navýšenie platieb za poistencov štátu. 

 Uvedomme si všetci, že ak vláda a prezident za cenu porušenia základných práv  a slobôd občanov predsa len zvíťazia nad lekármi,  tým víťazstvom bude, že si minister financií Mikloš presadí platby za poistencov štátu na úroveň 4%!  Teda štát nebude za svojich poistencov platiť  5%, ako to bolo sľubované na tento rok minulou vládou, nie 4,78%, ako to bolo minulý rok, nie 4,32%, ako sa to znížilo tohto roku, ale 4%! Tým víťazstvom teda bude len to, že na budúci rok bude na nákup zdravotnej starostlivosti  pre vás všetkých o 20%  menej ako je teraz, keď už prepukla nespokojnosť naplno. To nechce nik z nás a každý, kto svojou zradou spoločného záujmu tento stav spôsobí, bude za neho spoluzodpovedný a zaslúži si naše najhlbšie morálne odsúdenie. Upozorňujeme kolegov, aby sa takejto neodpustiteľnej zrady v žiadnom prípade nedopustili. 
My všetci sme spoločne zodpovední za osud Slovenska, nenechávajme rozhodnutia na povýšeneckých a od reality vzdialených politikov.
Zdravie je spolu s ľudským životom najvyššou hodnotou, za ktorú sa vyplatí bojovať. Zachovajme si právo na zdravie,  inak stratíme právo pozrieť sa svojim deťom do očí!

 

V Košiciach, dňa 28. novembra 2011                             

 

MUDr. Andrej Janco, v.r.
prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov