Čo sme sa dozvedeli:

Rovnako, ako u nás, sa v Čechách stupňuje snaha primárnej sféry preberať niektoré  a výkony od špecialistov. Na rozdiel od Slovenska, nikto sa neopováži tvrdiť, že všeobecné lekárstvo v preklade znamená všeobecné vedomosti na špičkovej úrovni. Tam sa kolegovia vo svojej snahe opierajú o prístrojové vyšetrenia, ktoré chcú vykonávať, alebo napríklad o edukácie u diabetikov. Zhodne sme konštatovali, že motivujúcim prvkom je v prvom rade snaha o finančné úhrady za tieto výkony. V zhode s českými kolegami sme konštatovali, že problémom tohto procesu je vzdelanie vo vzťahu k starostlivosti, ktorá musí byť poskytovaná na úrovni doby, prenos zodpovednosti informovaný súhlas pacientov o tom, že zodpovednosť prechádza s výkonom na iného lekára.

Vypočuli sme si veľmi dobre spracovanú prednášku od Marušky Dušpektovej o tom, že proklamované navyšovanie financií pre ambulantnú sféru v Čechách neznamená, že financie zákonite idú do malých zariadení súkromných špecialistov, ako sú napríklad naše zariadenia. Na záver prednášky zaznela otázka, „tak kde tie peniaze vlastne idú?“, na ktorú my tu na Slovensku máme odpoveď už dlho: „No predsa do tých správnych zariadení“, ktoré nemajú limity, ktoré majú isté zmluvy, ktoré patria tým správnym ľuďom, alebo skôr, bielym koňom a preto sú spoľahlivo financované. To oni nám „vylepšujú“ štatistiku financovania ambulantnej sféry, Maruška!

Čím sme prispeli my:           

Tentoraz sme českým kolegom prostredníctvom skvelej prednášky MUDr. A. Jancovej prispeli informáciami o revíznej činnosti ZP  a tiež informáciami o tom, ako sa SLÚŠ pred časom podarilo odvrátiť náhrady a pokuty, udelené zdravotnými poisťovňami psychiatrom a neurológom, ktoré súviseli s nedodržiavaním SPC a predpisom liekov off label. Vzbudilo to veľmi živý záujem, pretože rovnaký problém, ktorý sme my riešili pred niekoľkými rokmi,  majú už aj Česi. Informácie totiž prúdia aj na druhej strane a spoločné stretnutia českých a slovenských revíznych lekárov ZP, ktoré sa uskutočňujú, prinášajú svoje plody.  Českí kolegovia už vtedy veľmi pozorne sledovali všetky kroky, ktoré SLÚŠ vykonala pre záchranu postihnutých kolegov, od veľkých organizovaných stretnutí kolegov z odborností s revíznymi lekármi ZP, zástupcami MZ SR,  zástupcami odborných spoločností a zástupcami SLÚŠ, až po  stretnutia na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ktoré sme delegovali zástupcov odborností a prizvali zástupcov MZSR, ZP, ako aj iných organizácií. Bola nám vyjadrená vďaka a vyslovená nádej, že spôsob riešenia SLÚŠ bude funkčný aj v Čechách.

Aby som nezabudol, mám odovzdať pozdravy všetkým kolegom od predsedu združenia, MUDr. Zorjana Jojka, aj od nášho milého priateľa, MUDr. Pavla Tautenberga.

 

Bolo  toho ešte oveľa viac, čo sme zaznamenali, ale ďalšie informácie sa dozviete na najbližšom valnom zhromaždení SLÚŠ.