Tlačová konferencia sa uskutočnila dňa 11. júna 2013 v Dome novinárov v Bratislave. Zo strany SLÚŠ sa jej zúčastnili: MUDr. A. Jancová, JUDr.J.Sitarčík, JUDr. Balko a MUDr.A.Janco.  

Téma:    Úmrtie dieťaťa nezavinila odsúdená lekárka.   Vedome prehliadnuté skutočnosti?

 

V polovici marca celú zdravotnícku verejnosť  pobúrila mediálna správa o tom, že okresný súd v Trenčíne, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 5. marca 2013 samosudcom JUDr. Michalom Antalom odsúdil obvodnú lekárku z Ilavy, MUDr. Evu Gajdošovú za trestný čin prečinu usmrtenia podľa  par. 149, s poukazom na par. 138 a s poukazom a použitím par. 36 a 38  Trestného zákonníka na trest odňatia slobody vo výmere tridsať mesiacov nepodmienečne a zároveň podľa par. 61 jej uložil  trest zákazu činnosti vykonávať lekársku prax na dobu 6 rokov. Zároveň odkázal poškodenú ( matku ) podľa par. 288 na náhradu škody v občianskoprávnom konaní.

V znení rozsudku samosudca uznal lekárku  MUDr. Eva Gajdošovú vinnou za to, že ako službukonajúca lekárka na LSPP NsP v Ilave dňa 12.12.2009 v čase o 14.04h. a následne o 18.30h. pri vyšetrení dieťaťa Michala Hajasa (nar. 2005) údajne nebrala do úvahy priebeh jeho ochorenia, ktorý poukazoval na možnosť invazívneho bakteriálneho ochorenia,  pleuropneumónie, podcenila jeho stav a nevykonala všetky zdravotné úkony na  správne určenie choroby, predovšetkým nerozšírila vyšetrenia o tzv. zápalové markery a nevyšetrila snímku hrudníka, na základe jednoznačného progresu ochorenia s jeho alarmujúcimi príznakmi neodporučila pacientovi hospitalizáciu a komplexné vyšetrenia s cielenou útočnou liečbou, v dôsledku čoho došlo dňa 13.12.2013 v čase o 8.30 hodine doma v mieste bydliska k úmrtiu pacienta Michala Hajasa, pričom príčinou jeho smrti bolo kardiorespiračné zlyhanie v dôsledku hnisavého zápalu pľúc a pohrudnice, čím tak nebola zdravotná starostlivosť zo strany MUDr. E. Gajdošovej poskytnutá v súlade s ustanovením par. 4 ods. 3 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko neboli správne vykonané všetky úkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Bezprostredne po zverejnení správy o odsúdení MUDr. Gajdošovej v médiách sme na vedenie SLÚŠ dostali viaceré podnety k tomu, aby sme túto kauzu preskúmali a to vzhľadom na dobré meno, ktoré MUDr. Gajdošová požíva ako lekárka u svojich kolegov, aj pacientov. Dostali sme tiež početné upozornenia na to, že kauza by mohla poukazovať na opakovanú motivovanú kampaň proti lekárom, akých sme  boli svedkami už neraz.

 

Na čo poukazuje kauza MUDr. Gajdošovej:

·         Je pre nás nepochopiteľné, že už v úvode pitvajúci lekár MUDr. Štuller, ktorý podal podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prehliadol zápis lekára RLP ( s tromi výkričníkmi) , ktorý má celkom zásadný význam a to, že u dieťaťa išlo o aspiráciu žalúdočného obsahu. Na základe našich zistení  je v zápise uvedené, že dieťaťu bol z pľúc pri pokuse o oživenie odsatý žalúdočný obsah.  Vdýchnutie žalúdočného obsahu spôsobilo udusenie dieťaťa a vznikli zápalové zmeny na pravých pľúcach v dôsledku pôsobenia žalúdočnej kyseliny na pľúcne tkanivo. Toto bolo skutočnou príčinou úmrtia.  V pľúcnom tkanive boli nájdené gramnegatívne tyčinky, ktoré sú typickou bakteriálnou flórou tráviaceho traktu a v pľúcach sa bežne nevyskytujú. Bakteriálny zápal v organizme  bol už na ústupe v dôsledku správnej antibiotickej liečby, ktorú lekárka nasadila. Neboli zistené známky nedokysličenia na žiadnych orgánoch, okrem pľúc a mozgu, čo je jasným dôkazom, že  nedokysličenie muselo vzniknúť náhle, nie ako pri niekoľko hodín trvajúcom ťažkom zápale pľúc. Zápalové zmeny boli zistené na časti pravých pľúc, pričom je všeobecne známe, že človek sa neudusí, ak má zachovanú jednu stranu pľúc. Všetkým je známy prezident Havel, ktorý žil a pracoval s  jednou stranou pľúc dlhé roky.   Dieťa bolo 2 a pol h pred smrťou bez horúčok, čo potvrdila vo výpovedi aj matka.  Takisto uviedla, že sa napilo.  Pri ťažkom  nedokysličení organizmu 2hodiny pred smrťou, by  sa dieťa nebolo schopné napiť. To, že  dýchalo dobre, bolo pravdepodobne  dôvodom, že ho matka napojila čajom a zaspala pri ňom.  

·         Nepochopiteľné je, že všetky ďalšie osoby, vrátane  znalcov, tieto fakty  prehliadali po celú dobu aj napriek jednoznačným poukazom na to, že hnisavý zápal pľúc ako údajná príčina smrti dieťaťa nejde pod obrazom, ktorý bol nájdený. Vyzerá to tak, akoby jedinou spojovacou niťou ich konania bola prezumpcia viny MUDr. Gajdošovej.  

·         Polícia nevypočula  kľúčového svedka, lekára RLP.

·         V kauze zlyhala pôvodná obhajoba, ktorá bola viac, ako rozpačitá a to nielen v dôsledku prehliadnutia podstatných okolností úmrtia dieťaťa, ktoré by exkulpovali MUDr. Gajdošovú, ale aj v dôsledku celkom zbytočných formálnych  chýb. Ale zlyhala tiež polícia, prokuratúra, aj súd.      

·         Rovnako neúčinný bol aj postup  SLK, ktorú sme vyzvali (SLÚŠ), aby sa ujala kauzy MUDr. Gajdošovej.  SLK usporiadala v tejto súvislosti len  tlačovú konferenciu, v ktorej sa však vôbec nedotkla predmetného problému, len všeobecne poukázala na potrebu právne sa zabezpečovať. Vo veci nepriniesla žiadny pozitívny posun. Naopak, do základu otriasla dôverou lekárov v schopnosť SLK zastať sa konkrétneho lekára v podobných prípadoch. Obrovská kampaň SLK a ASL, zameraná na získavanie splnomocnení pre  zastupovanie lekárov v právnych a zmluvných úkonoch týmto praskla ako bublina. 

·         SLÚŠ sa ujala MUDr. Gajdošovej v druhej polovici marca na podnet svojich členov, ktorí o to požiadali vzhľadom na dobré meno, ktoré požíva vo svojom regióne u svojich pacientov a kolegov. Po dôslednom preskúmaní doručenej dokumentácie o poskytnutí ZS, po podrobnom preštudovaní znaleckých posudkov, súdnej dokumentácie a ďalších dostupných materiálov, ktoré uskutočnila MUDr. Jancová, som rozhodol o postúpení kauzy právnikovi SLÚŠ, MUDr. Sitarčíkovi.

·         Začiatkom júna bola MUDr. Gajdošová prijatá za členku SLÚŠ a budú jej naďalej poskytnuté všetky výhody poradenstva a právnej pomoci, ktoré naši členovia požívajú. 

·         K zhodnému záveru, k akému došla MUDr. Jancová, teda že išlo o náhlu smrť, spôsobenú aspiráciou (vdýchnutím) agresívneho obsahu žalúdka, ktorej lekárka nemohla zabrániť, ako aj k presvedčeniu, že lekárka postupovala správne,  jednoznačne dospeli aj noví súdni znalci, ktorých oslovil nový advokát MUDr. E. Gajdošovej, JUDr. Sitarčík (znalci v oblasti urgentného lekárstva, pľúcneho  a detského lekárstva).

·         V svetle nových skutočností, založených na prehliadnutých faktoch v kauze MUDr. Gajdošovej sme oprávnení povedať, že ide o nespravodlivé odsúdenie lekárky, ktorá postupovala plne v zhode s tým, čo bolo v jej silách a čo sa od nej očakávalo.   Nepochybila, naopak, jej konanie viedlo k postupnému zlepšovaniu stavu pacienta a to v pomerne krátkom čase. Úmrtie pacienta bolo spôsobené celkom iným mechanizmom ako tým, ktorý tak zásadne priťažil MUDr. Gajdošovej. Ak je tu niekto vinný, tak je to celkom iná osoba, nie MUDr. Gajdošová.

·         Celkom očividne tu proti sebe stojí nedôslednosť, neodbornosť, ignorantstvo, diletantizmus, vedomá snaha poškodiť, zneužitie funkcie a neskrývaná nenávisť   a na druhej strane snaha pomôcť cudziemu človeku v zhode so svojím poslaním.      

·         Žiadam celú odbornú aj laickú verejnosť, aby tejto kauze venovala potrebnú pozornosť. Ak v tejto veci nedosiahneme spoločne nápravu v podobe oslobodenia nevinnej a očiernenej  MUDr. Gajdošovej, následky budeme niesť všetci. Už aj tak narušené krehké vzťahy medzi lekármi a ich pacientmi sa pokazia nenávratne. Uvedomme si všetci, že to, čo je vo vzťahu lekára a pacienta esenciálne, je dôvera. Dôveru nemusí mať len pacient k lekárovi, ale aj lekár k pacientovi. Nemôžeme liečiť ľudí, ktorým neveríme, že budú robiť čo treba urobiť pre ich uzdravenie, od ktorých miesto vďaky budeme očakávať len sťažnosti a súdne procesy. Uvedomte si, že každý z nás má svojho lekára a napriek tomu každý z nás predsa raz zomrie. To ale neznamená, že za každú smrť je vinný lekár. Choroby majú pred našimi schopnosťami ich liečiť vždy náskok a tak to ostane do konca sveta. Keď sa naučíme liečiť tie staré, vznikajú nové, ktoré sme si vyprodukovali sami svojim životným štýlom a negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Nesmieme zabúdať, že každá choroba má svoje  komplikácie, a veľmi často je tu aj nezodpovedné konanie samotných pacientov.   

·         Slovensko nie sú USA, kde je 46 miliónov nepoistených ľudí a tí ostatní si všetko platia pre nás nepredstaviteľnými sumami, absolútne neporovnateľnými s platbami za výkony, aké sú v SR. Lekár nezarába toľko, aby si z neho jeho pacienti súdnymi cestami robili doplnkový zdroj príjmov.  Ak tento hon na lekárov neprestane, ich konanie už nebude motivované snahou pomôcť vám vyriešiť váš zdravotný stav, ale snahou postupovať tak, aby bol právne nepostihnuteľný, ako sa to dnes bežne robí na západe.  Zvážte, čo je pre vás výhodnejšie.    

·         SLÚŠ,  plne si vedomá ultimatívnej autority ÚDZS v procese prehodnotenia neviny MUDr. Gajdošovej, sa rozhodla obrátiť sa na jeho predsedníčku, MUDr. Moniku Pažinkovú.

 V ten istý deň po skončení tlačovej konferencie sme v rovnakom zastúpení navštívili pani predsedníčku v jej úrade a o veci sme ju podrobne informovali. V krátkom čase realizujeme všetky potrebné kroky v tomto smere. Vyjadrili sme presvedčenie, že veríme, že spravodlivosť v tomto prípade zvíťazí.

 

 

 

Niektoré zaujímavé otázky novinárov.

Otázka: Ako môžete povedať niečo také, že konanie lekárov už nebude motivované snahou pomôcť nám vyriešiť váš zdravotný stav, ale snahou postupovať tak, aby bol právne nepostihnuteľný?  Veď vy ste si vybrali toto povolanie?

Odpoveď (MUDr. Janco):

My sme sa nerozhodli vykonávať toto povolanie s cieľom byť štvanou zverou. Naše lekárske poslanie bolo vždy našou prioritou, ale protilekárske prostredie, ktoré sa na Slovensku vytvorilo aj za pomoci médií, nevymožiteľnosť práva, právne postihy s likvidačným dopadom na lekárov a ich rodiny, to je tlak, na ktorý sa dá reagovať len práve tak a nie inak. Neželáme si to, my na to upozorňujeme. Nechceme, aby Slovensko dopadlo ako USA, Veľká Británia, alebo Nemecko, kde sa neurobí nič bez právneho zabezpečenia a kde sa z „evidence based medicine“ už dávno stala „alibi based medicine“, čoho dôsledkom sú aj neporovnateľne vyššie ceny za lekárske výkony a podstatne nižšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako u nás. Špičková zdravotná starostlivosť je vo väčšine krajín vyhradená len pre tých, čo na to majú. Ostatným sa dostane starostlivosti na podstatne nižšej úrovni, ako u nás. Tento fakt sa na Slovensku zamlčuje úplne zámerne. My však máme dostatok informácií o tom, aká je skutočnosť od pacientov, ktorí pracujú dlhodobo v zahraničí, ale liečiť sa radšej prídu domov.  Ostatne, aj WHO informovala pred 2 rokmi, že náklady na zdravotníctvo v rozvinutých krajinách sa neúmerne zvyšujú najmä v súvislosti s predpisovaním drahých zobrazovacích metód, pretože lekári sa snažia chrániť sa pred žalobami pacientov. Sme presvedčení, že tým najefektívnejším a zároveň najlacnejším nástrojom v medicíne je rozum vzdelaného a skúseného lekára. V prostredí prenasledovania však radšej bude používať alibistické, aj keď zbytočné a drahé „štandardné postupy“ a medicína na Slovensku skončí tak, ako skončila na Západe. Drahá a neefektívna.

 

 

SLÚŠ tejto kauze bude venovať zvýšenú pozornosť až do jej uzavretia. Boj o MUDr. E. Gajdošovú určite nevzdáme, pretože by to bolo pošliapaním našich vlastných nádejí a očakávaní nielen vo vzťahu k nášmu povolaniu, ale aj vo vzťahu k tzv. demokracii, v ktorej údajne žijeme. Dovolím si predpovedať, že výsledok bude mať väčší vplyv na úroveň slovenského zdravotníctva, ako si ktokoľvek dokáže predstaviť. Sme na ostrí noža a môžeme sa prevážiť na jednu, alebo druhú stranu. Kauza nám nastavila zrkadlo, v ktorom sa každý zobrazí taký, ako je v skutočnosti.

Na záver si neodpustím ešte výrok, ktorý je pre túto kauzu ako šitý: „Najväčším nepriateľom slovenského lekára nie sú choroby, štátna moc, médiá, pacienti. Najväčším nepriateľom slovenského lekára je slovenský lekár“. Keď budete tento príbeh sledovať pozorne, a to by ste mali, lebo sa týka aj vás, práve vás, tak vám iste neujde, ako sa zachovali k MUDr. E. Gajdošovej práve „kolegovia“, od podania trestného oznámenia na ňu, cez jej „obhajobu“, až po „znalecké“ výpovede.  Dúfam, že si tentoraz uvedomíme všetci aj svoju MORÁLNU povinnosť a prispejeme k jej oslobodeniu od nespravodlivého trestu.

 

V Košiciach, dňa 12. Júna 2013                                                                           MUDr. Andrej Janco, v.r.

                                                                                                                                      prezident SLÚŠ