Verejného prerokovania sa nezúčastníme z nasledujúcich dôvodov:

1.      Podľa doterajších skúseností je interpretácia  výsledku verejného prerokovania vopred stanovená a preto dáme prednosť zmysluplnej práci pre pacientov v našich ambulanciách.

2.      Naši pacienti nesúhlasia s centrálnym zberom údajov o ich zdraví. Centrálny zber údajov o zdravotnom stave bez súhlasu občana je v rozpore so základnými ľudskými právami zaručenými Ústavou SR ako aj v rozpore s legislatívou Európskej únie. Článok 9 o Spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v bode 1 jasne uvádza, že sa „zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov , biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.“ 

3.      Máme za to, že zabezpečenie ochrany bezpečnosti údajov v systéme eZdravie de facto nie je. Kompletné zdravotné záznamy sú odosielané do zdravotných poisťovní, čo je v rozpore s platnou legislatívou, až z poisťovní sú odosielané na centrálny portál.  Medzi informatikmi je všeobecne známe, že súkromné obchodné spoločnosti   obstarávajúce IT technológie a bezpečnosť systému  si pri programovaní vždy zabezpečujú tzv. „ backdoor“ metódu tajných vchodov alebo zadné vrátka, ktorá umožňuje obísť autentifikáciu pri vstupe do systému, ktorá by mala brániť neoprávnenému vniknutiu. Na základe uvedeného možno predpokladať, že súkromné firmy  majú prístup k citlivým údajom o pacientoch s adresou trvalého bydliska v SR.

4.      Pred zavádzaním eZdravia boli proklamované finančné úspory, ktoré mali byť využité na zreálnenie platieb za poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Opak je pravdou. Balík financií z verejného zdravotného poistenia enormne narástol pre obchodné spoločnosti poskytujúce informačné technológie na úkor platieb zdravotníckym zariadeniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Náklady zdravotníckych zariadení na informačné technológie stúpli a paralelne aj požiadavky na administratívne činnosti, ktoré  nesúvisia so zdravotnou starostlivosťou. Aktuálny systém eZdravia s centrálnym zberom údajov považujeme za  principiálne chybný, rizikový pre  pacientov a pre spoločnosť .

5.      Plánované mZdravie, ktoré má zaistiť mobilnú komunikáciu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je ako plán stavať nové nemocnice, na ktorých  zarobia spriaznené firmy, ale v ktorých nebudú zdravotníci, pretože  financie za zdravotnú starostlivosť boli presmerované na stavbu budov a prístrojové vybavenie.

6.      Všeobecne dostupný vysokorýchlostný stabilný internet ako  základný predpoklad pre zavedenie akéhokoľvek  funkčného eZdravia a mZdravia nie je v SR zabezpečený, napriek nášmu opakovanému upozorneniu, ani v centrách väčších miest.

7.      Koncentrované informácie  o všetkých  občanoch predstavujú nesmierny kapitál, sú využiteľné, aj zneužiteľné a preto je výnosné pre zainteresované IT firmy zabezpečiť  podporu centrálneho zberu údajov za každú cenu,  spochybnenie odporcov, sofistikované zavádzajúce zdôvodnenia, aj motivácie kompetentných nevynímajúc.

8.      Žiadame konečne investovať do zreálnenia platieb poisťovní za zdravotnú starostlivosť vo všetkých súkromných ambulanciách a zabezpečiť únosné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre súkromné špecializované ambulancie v záujme odvrátenia hroziaceho kolapsu zdravotnej starostlivosti   v SR.  Zaužívaný systém platieb z verejného zdravotného poistenia  prioritne všetkým, okrem zdravotníckych pracovníkov, ktorí pacientom zdravotnú starostlivosť  poskytujú, má za následok reálne ohrozenie zdravotnej bezpečnosti občanov. Formálne demokraticky prerokovanými  riešeniami od zeleného stola sa zlyhávanie systému stále viac prehlbuje. Obviňovanie lekárov za dopad  zlého  stavu tunelovaného  zdravotníctva na pacientov a ďalšie legislatívne  obmedzovanie základných ľudských práv u lekárov a zdravotníckych pracovníkov má kontraproduktívny účinok.

9.      Súkromní lekári vám odkazujú aj za svojich pacientov: „Máme toho plné zuby!“   

                                                                       

                           za Slovenskú lekársku úniu špecialistov Mgr. Tomáš Janco, generálny sekretár

 

Na vedomie:

·        Ing.Peter Pellegrini, predseda vlády, Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava, e-mail:  premier@vlada.gov.sk

·        Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37, e-mail: ministerka@health.gov.sk

·        Ing. Peter Blaškovitš, riaditeľ,  Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1, e-mail:  sekretariat@nczisk.sk