§  Poskytovateľ je povinný byť poistencom zdravotnej poisťovne k dispozícii tzn. poskytovať im zdravotnú starostlivosť formou telefonických konzultácii a poradenstva minimálne v rozsahu schválených ordinačných hodín, a v prípade fyzického vyšetrenia či kontroly byť poistencom zdravotnej poisťovne k dispozícii v rozsahu minimálne 75% schválených ordinačných hodín, za súčasného dodržiavania všetkých opatrení a podmienok vyhlásených príslušnými orgánmi verejnej moci v súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19.

 

§  Poskytovateľ je povinný v maximálnej miere využívať nástroje na efektívne a účelne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  využívať elektronickú preskripciu liekov, zdravotníckych pomôcok, či dietetických potravín, odporučiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, poskytovať poistencom telefonické konzultácie a poradenstvo a poskytovať zdravotnú starostlivosť a úkony s ňou súvisiace v rozsahu vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a platných právnych predpisov a odosielať poistencov k poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti, k prevádzkovateľom ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby, či k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti len v nevyhnutných a medicínsky odôvodnených prípadoch; uvedené platí aj pre delegovanú preskripciu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a/alebo SVLZ vyšetrení.

 

§  Poskytovateľ je povinný poskytnutú zdravotnú starostlivosť, vrátane telefonických konzultácii a elektronickej preskripcie liekov, zdravotníckych pomôcok a/alebo dietetických potravín zapísať do zdravotnej dokumentácie poistenca v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 153/2004 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

§  Poskytovateľ je povinný elektronickou poštou bezodkladne informovať zdravotnú poisťovňu a príslušný samosprávny kraj o dočasnej neprítomností a oznámiť poskytovateľa, ktorý ho počas dočasnej neprítomnosti bude zastupovať.

 

§  Poskytovateľ je povinný plniť všetky povinnosti, opatrenia, nariadenia a príkazy príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sú vydané v súvislosti s ochorením COVID-19 na zabezpečovanie ochrany verejného zdravia a to najmä povinnosti uložené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu predovšetkým na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti. 

 

§  Poskytovateľ je povinný dodržiavať príslušné opatrenia a usmernenia MZ SR ohľadne riadeného testovania populácie na ochorenie SARS-CoV-2.

 

3.       Union zdravotná poisťovňa však trvá na tom, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dodržiaval všetky všeobecne záväzné právne predpisy a  povinnosti, opatrenia, nariadenia a príkazy príslušných orgánov verejnej moci uložené v súlade so zákonom.

 

4.       V najbližšom čase plánuje ZP vyexpedovať poskytovateľom ŠAS  návrhy dodatkov so zavedením minimálnej paušálnej úhrady vo výške 75% priemernej mesačnej úhrady za zdravotnú starostlivosť v roku 2019 s tým, že:

 

§  Bude to na obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020

 

§  Ak poskytovateľ v kalendárnom mesiaci poskytne v rámci ambulancií ŠAS zdravotnú starostlivosť poistencom zdravotnej poisťovne v rozsahu väčšom ako je mesačná minimálna paušálna úhrada, má nárok na úhradu všetkej zdravotnou poisťovňou uznanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencom zdravotnej poisťovne vrátane zdravotnej starostlivosti poskytnutej nad minimálnu paušálnu úhradu.

 

§  Ak poskytovateľ v kalendárnom mesiaci poskytne zdravotnú starostlivosť poistencom zdravotnej poisťovne v rozsahu menšom ako je mesačná minimálna paušálna úhrada, ma nárok na úhradu minimálnej paušálnej úhrady.

 

§  Aj pre ŠAS navrh nové výkony, ktoré budú môcť poskytovatelia ŠAS vykazovať cez videohovor alebo telefón či inú elektronickú formu.

 

1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky    160bodov

11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor) 210 bodov

70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta vznesenej cez elektronickú poštu, SMS alebo telefón     40 bodov

1c – Krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie  1000bodov  – Len u odborností psychiatria, detská psychiatria, gerontopsychiatria a klinická psychológia

Platnosť akceptovania do 30.06.2020; s opciou predĺženia výkonov 

 

Dodatky s uvedenými podmienkami sú pre nás za súčasnej situácie akceptovateľné. Definitívne Vás budeme informovať po ich obdržaní.

 Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov za Koordinačnú radu SLÚŠ všetkým prajú

 

MUDr. Andrej Janco  a MUDr. Alena Jancová