P. t.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Generálne riaditeľstvo

Ing. Marcel Forai,  generálny riaditeľ

Mamateyova 17

850   05   Bratislava    5

 

V Košiciach, 15.07.2014                        

Vec:     

Upozornenie na porušenie  zákona  a  žiadosť o jednanie o podmienkach zmlúv ambulantných    lekárov  o poskytovaní  zdravotnej starostlivosti

 

V súvislosti s dodatkami zmlúv o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  na obdobie júl až september 2014, ktoré boli zasielané v priebehu    júla  2014 s retroaktivitou od 1. júla 2014,  si Vás dovoľujeme upozorniť, že ich poskytovatelia podpisujú v tiesni.

Dodatok k zmluve je v rozpore s platným katalógom výkonov, vydaným nariadením vlády č. 776/2004, ktorý je prílohou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. Aktuálny zmluvný dodatok  v rozpore so zákonom ruší zákonné podmienky vykazovania poskytnutých výkonov u pacientov.  Podľa platného katalógu výkonov vykazuje poskytovateľ  za každú odobratú skúmavku venóznej krvi na laboratórne vyšetrenie kód 250a 80 bodov a kód 250b v prípade podozrenia na infekčné ochorenie alebo pri odbere do uzavretého systému 150 bodov za každú odobratú skúmavku, pričom výkony možno vykázať spolu s akýmkoľvek iným vyšetrením pacienta v daný deň na ambulancii. Váš protizákonný dodatok k zmluve vytvára v rozpore s platným katalógom výkonov nový kód 250x v prepočte ohodnotený 155 bodmi a povoľuje vykazovanie len 1x nezávisle od rozsahu odberu (počtu naplnených skúmaviek) a nemožno ho vykázať v daný deň spolu s iným vyšetrením pacienta na ambulancii.  Predmetný návrh poškodzuje pacienta tým, že znižuje jeho dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti, obmedzuje a oddiaľuje správne stanovenie diagnózy, núti poskytovateľa postupovať non lege artis alebo vykonávať výkony pre zdravotnú poisťovňu bezodplatne, čo je v rozpore s Ústavou SR a s platnými zákonmi. Súčasne indukuje potrebu ďalších vyšetrení u iných špecialistov, čo zvýhodňuje najmä veľkokapacitné ambulantné zariadenia, kde je jeden majiteľ.

Poskytovateľmi v  tiesni podpísaný dodatok zadáva možnosť pre nezákonné obohatenie zdravotnej poisťovne tým, že spôsobí finančú škodu zdravotníckym zariadeniam a súčasne vytvára aj podklad pre poškodenie a ohrozenie na zdraví  poistenca zdravotnej poisťovne. Odber venóznej krvi nie je len cena skúmavky.  Je veľký rozdiel, či poskytovateľ odoberie len jednu alebo viac skúmaviek. Viacnásobný odber si vyžaduje navyše čas a odbornú prácu zdravotníckeho personálu. Zvlášť náročný je odber u pacientov s poškodenými cievami. Obvykle práve u pacientov v ťažkom stave je nutné odobrať krv na  vydiferencovanie príčiny do viacerých skúmaviek. Nezriedka je potrebné realizovať viac vpichov alebo v daný deň urobiť aj kontrolný odber po podaní liečby .  

Žiadame o jednanie na základe splnomocnení v mene ambulantných zariadení, ktoré neodovzdali splnomocnenie na jednania Vášmu „strategickému partnerovi“ a protizákonné dodatky podpísali v tiesni.   

S pozdravom                      

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ

Na vedomie: 

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva, MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37

MUDr. Monika  Pažinková, MPH, MBA, predsedníčka, ÚDZS, Žellova 2,  829 24 Bratislava 25