P. t.

Ministerstvo zdravotníctva SR

sekretariát ministerky

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka

Limbová 2

837 52 Batislava 37

 

V Košiciach, 15.07.2014                        

 

Vec:     

Upozornenie na porušenie  zákona   v aktuálnom  dodatku VšZP, a.s. a  žiadosť o jednanie o podmienkach  poskytovania  zdravotnej  starostlivosti v súkromných ambulanciách

 

Vážená pani ministerka,

v prílohe Vám zasielame ako zástupkyni jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. upozornenie, ktoré sme  doručili do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.  riaditeľovi Ing. Marcelovi Foraiovi v súvislosti s aktuálnymi  dodatkami k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súkromných špecializovaných ambulanciách.

Predmetné dodatky boli posielané v priebehu júla 2014 s retroaktivitou od 1. Júla 2014, neboli  poskytovateľmi odsúhlasené  a návrh nebol daný vopred na pripomienkovanie zástupcom zmluvných partnerov – poskytovateľov, ktorí nie sú tzv. „strategickými partnermi“ poisťovne.  Jednanie  o nových  zmluvných dodatkoch  vo VšZP, a.s. sa napriek našim opakovaným osobným žiadostiam neuskutočnilo  s odôvodnením, že nemáme k dispozícii splnomocnenia jednotlivých poskytovateľov  na jednania. Naša  profesná  organizácia bola zriadená práve za týmto účelom, zastupuje súkromné ambulantné zariadenia na základe platného členstva na jednaniach so zástupcami štátu a zdravotných poisťovní  už 16 rokov a doteraz sme sa s takýmto arogantným prístupom ešte nestretli. Zastupovanie zdravotníckych zariadení vyplýva zo stanov organizácie.

Vzhľadom na uvedené komunikačné problémy, sme pristúpili k podpisovaniu jednotlivých splnomocnení od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a budeme  ich mať pri jednaniach k dispozícii.

Dovoľujeme si pripomenúť, že  riaditeľ poisťovne bude mať v nás na jednaniach partnera, ako každý jeho predchodca doteraz, v žiadom prípade však nie konfidenta, poškodzujúceho záujmy pacientov i poskytovateľov.  Doteraz ešte stále platné zákony SR nám, zmluvným partnerom –  poskytovateľom,  zaručujú právo  jednať  o  zmluvných podmienkach  poskytovania zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne.

V súvislosti s predmetnými dodatkami zmlúv o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  na obdobie júl až september 2014,   si Vás dovoľujeme upozorniť, že ich poskytovatelia podpisujú v tiesni. Dodatok k zmluve je v rozpore s platným katalógom výkonov, vydaným  nariadením vlády č. 776/2004, ktorý je prílohou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. Ako sme uviedli v liste riaditeľšovi VšZP, a.s., aktuálny zmluvný dodatok je  v rozpore so zákonom ruší zákonné podmienky vykazovania poskytnutých výkonov u pacientov. Podľa platného katalógu výkonov vykazuje poskytovateľ  za každú odobratú skúmavku venóznej krvi na laboratórne vyšetrenie kód 250a 80 bodov a kód 250b v prípade podozrenia na infekčné ochorenie alebo odberu do uzavretého systému 150 bodov za každú odobratú skúmavku, pričom výkony možno vykázať spolu s akýmkoľvek iným vyšetrením pacienta v daný deň na ambulancii.  Protizákonný dodatok VšZP, a.s. k zmluve vytvára v rozpore s platným katalógom výkonov nový kód 250x v prepočte ohodnotený 155 bodmi a povoľuje vykazovanie len 1x nezávisle od rozsahu odberu (počtu naplnených skúmaviek) a nemožno ho vykázať v daný deň spolu s iným vyšetrením pacienta na ambulancii.  Predmetný návrh poškodzuje pacienta tým, že znižuje jeho dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti, obmedzuje a oddiaľuje správne stanovenie diagnózy a núti poskytovateľa postupovať non lege artis alebo vykonávať výkony pre zdravotnú poisťovňu bezodplatne, čo je v rozpore s Ústavou SR a s platnými zákonmi. Súčasne indukuje potrebu ďalších vyšetrení u iných špecialistov, čo zvýhodňuje najmä veľkokapacitné ambulantné zariadenia, kde je jeden majiteľ.

Poskytovateľmi v  tiesni podpísaný dodatok zadáva možnosť pre nezákonné obohatenie zdravotnej poisťovne tým, že spôsobí finančú škodu zdravotníckym zariadeniam a súčasne vytvára aj podklad pre poškodenie a ohrozenie na zdraví  poistenca zdravotnej poisťovne. Odber venóznej krvi , ako som uviedol v liste riaditeľovi Poisťovne, nie je len cena skúmavky.  Je veľký rozdiel, či poskytovateľ odoberie len jednu alebo viac skúmaviek. Viacnásobný odber si vyžaduje navyše čas a odbornú prácu zdravotníckeho personálu. Zvlášť náročný je odber u pacientov s poškodenými cievami. Obvykle práve u pacientov v ťažkom stave je nutné odobrať krv na  vydiferencovanie príčiny do viacerých skúmaviek. Nezriedka je potrebné realizovať viac vpichov alebo v daný deň urobiť aj kontrolný odber po podaní liečby .  

Žiadame Vás láskavo, aby ste sa vzniknutou situáciou zaoberali. Nové protizákonné podmienky existenčne ohrozujú malé súkromné ambulancie, ktoré sú dlhodobo nútené pracovať v rozpore s platnou legislatívou Európskej únie pod nákladové ceny. Neustále pribúdajúce administratívne povinnosti a  náklady na prevádzku  malých súkromných zdravotníckych zariadení, ktoré vyplývajú z novelizácie legislatívy a nesúvisia  s kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ohrozujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta zásadným spôsobom.

Žiadame Vás o stretnutie na tému aktuálnej situácie v zdravotníctve.  

S pozdravom

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ

Na vedomie:

 

JUDr. Róbert Fico, predseda vlády SR, Kancelária predsedu vlády, Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava