Vážené kolegyne a kolegovia, uvedenú žiadosť sme zaslali na regionálnu pobočku VšZP, a.s., na generálne riaditeľstvo VšZP, a.s. a do zdravotníckeho výboru NRSR. Odporúčame , aby každý zaslal podobnú žiadosť na regionálnu pobočku v mene vlastného zdravotníckeho zariadenia.

Dobrý deň,
31.3.2022 nám skončila platnosť dodatku k zmluve o finančných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. . Očakávali sme, že nám zašlete v predstihu solídny návrh nového dodatku s platnosťou od 1.4.2022.Komunikácia s Generálnym riaditeľstvom VšZP, a.s. je absolútne nedostatočná, nereagovali na naše pripomienky k prvému návrhu zmluvy. Pripomienkovali sme na žiadosť kolegov zo ZAPu aj návrh dodatku, ktorý bol doručený zástupcom ZAPu. Zaužíval sa postup, zmluvu, kt dohodnutú s prvými poskytovateľmi, ktorým končili zmluvné dodatky, zaslať aj ostatným, preto sme de facto pripomienkovali návrh zmluvy pre naše zdravotnícke zariadenie ako aj pre členov Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorí nás tým poverili pri vstupe do našej profesnej organizácie. Vzhľadom na ignorujúci prístup vedenia VšZP, a.s., sme naše pripomienky zaslali mailom, formou platenej tlačovej správy a na vedomia sme ich zaslali príslušným orgánom, ktoré sa spolupodieľajú na zdravotnej politike štátu. Naše stanoviská sú zverejnené aj na slus.sk.Napriek tomu, že v zmysle platnej zmluvy máme byť s Vašou zdravotnou poisťovňou v dohodovacom konaní, zo strany zástupcov VšZP sme zatiaľ žiadny návrh zmluvy, ani odpoveď na naše pripomienky nedostali. Generálne riaditeľstvo nereagovalo ani na našu opakovanú žiadosť o zaslanie nového návrhu.Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.4. 2022 v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti boli navyšované platby za výkony najmä pre odbory, ktoré pre výrazné podhodnotenie v SR takmer zanikajú, napriek čoraz väčšiemu počtu pacientov, ktorí takú zdravotnú starostlivosť potrebujú. Medzi tieto odbornosti patrí aj špecializovaná ambulantná starostlivosť v odbore detská gastroenterológia, hepatológia a výživa, diabetológia a vnútorné lekárstvo, ktoré poskytuje práve naše zdravotnícke zariadenie. V zmysle platnej legislatívy nie je prípustné, aby ste za rovnakú činnosť uhrádzali poskytovateľom rôzne platby, takisto nie je prípustné pre verejných funkcionárov napriek tomu, že uzatvárame zmluvu podľa Obchodného zákonníka, aby ste od nás požadovali záväzky a sebe zazmluvňovali právomoci nad rámec zákona pod nátlakom na poskytovateľa – Vášho zmluvného partnera.Vzhľadom na uvedené, žiadame, aby ste nevyužívali čas určený na dohodovacie konanie na znižovanie ceny práce zdravotníkov v tomto období ignorovaním poskytovateľa . Žiadame, aby ste nevytvárali a nezneužívali časovú tieseň pri podpisovaní zmluvných dodatkov zaslaním dodatku k zmluve po uplynutí času na dohodovacie konanie. Žiadame, aby ste si nebrali pacienta za rukojemníka a neohrozovali verejné zdravie znižovaním dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.Vedenie VšZP, a.s. si dovolí exkluzívne zazmluvniť vybrané laboratóriá na realizáciu protilátkových testov na COVID-19 v sume 15 Euro, pričom za rovnaké testy samoplatcovia v celej SR platia od 5,- do 10,- Euro. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. nemá problém zaplatiť za duplicity predražených testov, ktoré si nevyžadujú ani špeciálne vzdelanie, ani nákladné vybavenie, ani rozmýšľanie, ani zodpovednosť poskytovateľa a posledné 2 roky ich už nerobia ani špeciálne vyškolení zdravotníci . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. nemá problém veľkoryso finančne podporiť kultúrne podujatia, ktoré nesúvisia so zdravím, nemá problém zaplatiť drahú reklamnú kampaň. Všeobecná zdravotná poisťovňa má problém sa aspoň priblížiť k primeraným platbám za špecializovanú zdravotnú starostlivosť , ktorá pre dlhodobé výrazné finančné podhodnotenie speje v SR závratnou rýchlosťou, napríklad u detských odborností , k zániku.Vzhľadom na uvedené, žiadame, aby ste nám zaslali aktuálny návrh zmluvného dodatku. Súčasne žiadame, aby ste nám doplatili rozdiel v cene oproti poskytovateľom, ktorí už majú uzatvorené nové zmluvné dodatky.Uvedenú žiadosť zasielame jednak v mene nášho zdravotníckeho zariadenia, jednak v mene zdravotníckych zariadení, ktoré sú členmi Slovenskej lekárskej únie špecialistov a sú v dohodovacom konaní.Veríme, že naše vysvetlenie je dostatočné a poskytovatelia obdržia v krátkom čase od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. korektný návrh zmluvného dodatku, v ktorom okrem prijateľného cenového ohodnotenia nebudú žiadne podmienky nad rámec zákona a odbornosť lekára nebude posudzovaná podľa neoverilelných a jednostranných čísel.
S pozdravom
MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov
MUDr. Alena Jancová – konateľka JAAT Style, s.r.o.