Už vtedy sme predpovedali, že takéto zákonné ustanovenie ohrozí existenciu všetkých súkromných anesteziológov a stane sa aj veľmi dobrým nástrojom na likvidáciu súkromných zariadení, ktoré sú na ich služby odkázané. Boli sme obviňovaní zástupcami druhých zdravotníckych organizácií, že „šírime poplašné správy a konšpirujeme“. Posúďte sami, aká je skutočná realita dnes, kto ťahal našich kolegov celé roky za nos a kto každý na ich dôverčivosť doplatí. A my ostatní, ktorých sa to ešte momentálne zdanlivo netýka, porozmýšľajme, kto z nás bude ďalší na rade….. Keď je dobre motivovaná objednávka, zákony sa u nás môžu zmeniť zo dňa na deň.

Ústavný súd dňa 6.6.2018 dospel k záveru, že „nie je dôvod na pozastavenie účinnosti časti ustanovenia paragrafu 102u ods.4 a súvisiacej časti prílohy zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej startostlivosti“, ktoré napadol generálny prokurátor JUDr. Jaromír Čižnár. Podľa záveru Ústavného súdu sa návrhu na pozastavenie účinnosti dotknutého ustanovenia NEVYHOVUJE a to z dôvodu, že návrh generálneho prokurátora údajne „neobsahuje konkretizáciu a spôsob ohrozenia základných práv, alebo slobôd“. Ďalším dôvodom je to, že „napadnutá právna úprava vo svojich dôsledkoch ráta až s dátumom 31.máj 2020, ako okamihom, keď stratia platnosť všetky povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, udelené získané podľa doterajšej právnej úpravy“. A ďalej: “ v tejto chvíli nie je možné hovoriť o reálnom, bezprostrednom a konkrétnom ohrození základných práv alebo slobôd tak, aby to zakladalo dôvod na pozastavenie účinnosti napadnutej časti dotknutého ustanovenia“. Proti tomuto rozhodnutie NEMOŽNO podať opravný prostriedok !!!

Pre tých, ktorým to ešte stále nedochádza, tento text neznamená nič iné, ako to, že anesteziológovia nebudú môcť vykonávať svoju prax mimo lôžkových zariadení, v ktorých je aj anesteziologické oddelenie. Tým fakticky zaniknú a s nimi zaniknú aj početné zariadenia, ktoré využívajú ich služby (ambulancie a JAS-ky chirurgické, ortopedické, traumatologické, stomatologické, plastická chirurgia, stomatochirurgické, ORL, gynekologické a podobne).

Pre mňa osobne šokujúci je fakt, že Ústavný súd tento dôsledok „nepovažuje nielen za ohrozenie základných práv a slobôd, ale ani za hrozbu hospodárskej škody, alebo iný vážny nenapraviteľný následok“. Ďalší šok je pre mňa aj to, že anesteziológovia ani len netušia, že už vyše roka je o ich budúcnosti definitívne rozodnuté.

Akokoľvek, na dnešnom XXXIII. Valnom zhromaždení SLÚŠ sme sa uzhodli, že je čas vyvinúť účinný občiansky odpor a preto vyzývame všetkých súkromných špecialistov, ako aj ambulancie PAS, aby sa viac nedali ťahať za nos a aby sa k nám pridali na podporu anesteziológov a špecialistov v chirurgických odboroch.

V Košiciach, dňa 20.6.2019 MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ