1. VZ schválilo volebnú revíznu, mandátovú a návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.

 2. VZ schvaľuje správu o hospodárení a rozpočet pre ďalšie obdobie.

 3. VZ SLÚŠ odmieta povinné členstvo v SLK, ako aj jej funkciu arbitra zmlúv so ZP, vykonávateľa dohľadu nad ZS a tvorcu (spolutvorcu) siete poskytovateľov, ako aj akékoľvek ďalšie rozširovanie jej doterajších kompetencií.

 4. VZ SLÚŠ odmieta monopolizáciu SLK pre udeľovanie akreditácií vzdelávacích akcií lekárov.

 5. VZ SLÚŠ podporuje ÚDZS v úlohe arbitra medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami

 6. Schválilo úlohu č. 1: Každá zmena zmluvných podmienok medzi ZP a poskytovateľom, ktorá by mohla zasiahnuť do občianskych práv poistenca, musí byť oznámená poistencovi zo strany ZP a musí ním byť odsúhlasená. Postup v tomto smere pripraví: A. Janco, T. Olexa, T. Janco.

 7. Schválilo úlohu č. 2: Vykonať opatrenia, ktoré zabránia ZP poškodzovať vzťah a dôveru medzi poskytovateľom a poistencom (lekárom a pacientom).

 8. Schválilo úlohu č. 3: Žiadať o zavedenie manipulačného poplatku na VÚC a ÚDZS pri podávaní sťažností na poskytovateľov.

 9. VZ SLÚŠ odvoláva MUDR. I. Bunganiča z funkcie hlavného koordinátora SLÚŠ a schvaľuje MUDr. J. Kehera v tejto funkcii. MUDr., Bunganičovi vyjadruje poďakovanie za kvalitnú prácu, ktorú vykonal počas svojej funkcie HK SLÚŠ v prospech všetkých špecialistov.

 10. Potvrdzuje do funkcie regionálneho koordinátora pre Poprad MUDr. Michala Mochnackého.

 11. Poveruje MUDr. Janca na prípravné práce v súvislosti so založením nadácie na ochranu práv lekárov.

 12. Poveruje vyjednávateľov SLÚŠ pri jednaniach o nákupe ZS žiadať od ZP adekvátne navýšenie objednaných finančných rozsahov ( vrátane ceny za bod ).