Verejný prísľub daný podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá by mohla ohroziť dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti jej poistencom a ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou Covid-19 dáva týmto 

 

verejný prísľub 

 

všetkým poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, že zdravotnú starostlivosť poskytnutú od 1. 4. 2020 až do odvolania núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou Covid-19, resp. do odvolania tohto prísľubu, uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za nasledovných podmienok: 

 

Za telefonické medicínske konzultácie zaplatíme viac  

 

Keďže najúčinnejším opatrením proti šíreniu nového koronavírusu je obmedzenie pohybu a stretávania sa na minimum, akceptujeme, že formou poskytnutia zdravotnej starostlivosti je aj medicínska konzultácia s pacientom na diaľku.  

 

Pre telefonické konzultácie vo všeobecnosti platí, že ide o poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom v prípade, že sa pacient nemôže dostaviť do ambulancie z dôvodu epidemiologickej situácie.  

 

Platnosť výkonov: od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do odvolania núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou Covid-19. 

 

1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky 

Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  

Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky obsahuje: 

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej  kontroly vo vzťahu k jednému orgánovému systému,   popis subjektívnych ťažkostí,   diagnostický záver,  poučenie o diéte a životospráve,  v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu,   prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára,  poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie.  

 

Vykazovanie výkonu: 

 výkon  sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia  pacienta,   zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii,  súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, popis zdravotného výkonu, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára,  výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi,  výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta,  vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta (v prípade poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti najviac 2x za deň na jedného pacienta). 

 

 

Výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor) 

Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  

Konzultácia s pacientom prostredníctvom doložiteľnej elektronickej komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je zabezpečené, prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, realizáciu fotografií pacienta/vyšetrovaného orgánu na pridanie do zdravotnej dokumentácie a obsahuje: 

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej  kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche,  zhodnotenie výsledkov,  vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie,  poučenie pacienta,  diagnostický záver,  určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára.  

 

Vykazovanie zdravotného výkonu: 

 výkon  sa vykazuje  ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia,   súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online prostredia,   popis zdravotného výkonu,  diagnostický záver, ak je potrebné, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly,   prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára,  výkon sa  nevykazuje súčasne s inými výkonmi,  ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykazujú sa len výkony, ktoré sa vykonali ambulantne, a výkon  sa nevykazuje,  výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta. 

 

Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu      

Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  

 Vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou na lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny, ktoré pacient užíva dlhšie ako 3 mesiace, a nebola realizovaná zmena dávkovania lieku. 

 

Vykazovanie výkonu: 

 výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia pacienta,  súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online prostredia,  údaj, kedy bol recept vypísaný,  údaj o predpise lieku/zdravotníckej pomôcky pacientovi prostredníctvom elektronických služieb,   výkon sa vzťahuje na jedného pacienta bez ohľadu na počet liekov/zdravotníckych pomôcok, ktoré boli pacientovi predpísané,  výkon sa nevykazuje súčasne s inými zdravotnými výkonmi,  vykazuje sa samostatne za každý  vystavený recept a/alebo poukaz, ak ide o elektronický predpis typu opakovaný recept (preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“). Ak preskripčné záznamy nie sú typu opakovaný recept, vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta . 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie  

 

Popis zdravotného výkonu (ďalej len „výkon“):  

Krízová psychoterapeutická intervencia s pacientom telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, alebo webovej aplikácie, alebo videohovoru obsahuje: 

 cielenú anamnézu,  popis subjektívnych ťažkostí,  krízovú psychoterapeutickú intervenciu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (napríklad pokus o samovraždu),   diagnostický záver,  poučenie o psychohygiene,  v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu potrebných liekov/zdravotníckych pomôcok,  prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára,  poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie. 

 

Vykazovanie výkonu: 

 výkon  sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez osobnej prítomnosti pacienta,   zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii,  súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, popis zdravotného výkonu v trvaní najmenej 45 minút, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára,  výkon  sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi,  výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta,  výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta,  opakované vykázanie v jednom liečebnom prípade vyžaduje osobitné zdôvodnenie v zdravotnej dokumentácii. 

 

 

Kód výkonu   1b 1c 11a 70   160 bodov 1000 bodov 210 bodov 40 bodov VLD* všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých (typ ZS 101) áno nie  áno áno VLDD* všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti  a dorast (typ ZS 102) áno nie  áno áno GYN* špecializovaná ambulantná starostlivosť v odbore gynekológia                          a pôrodníctvo (typ ZS 103) áno nie  áno áno ŠAS špecializovaná ambulantná starostlivosť (typ ZS 200, 210) áno áno** áno áno STOMATOLÓGIA (typ ZS 105, 205) áno, hradená cenou za výkon v sume 4,03 €  nie  nie áno, hradená cenou za výkon v sume 1,01 € * v cene ako pre nekapitovaného poistenca a aj u nekapitovaných (ak ide o neodkladnú ZS) a poistencov EÚ  

 

**len u odborností psychiatria, detská psychiatria, gerontopsychiatria a klinická psychológia (s certifikovanou pracovnou činnosťou psychoterapia) 

 

Pri preventívnych prehliadkach zohľadníme epidemiologickú situáciu  

 

Rozumieme, že v súčasnej epidemiologickej situácii dochádza k prerušeniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo sa odrazí pri vyhodnocovaní tohto parametra k 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021. Garantujeme všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadníme tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií. 

 

Aj bez výmenného lístka  

 

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantujeme preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  uhradíme aj bez odporúčania všeobecného lekára. 

 

V ústrety pacientom i lekárnikom 

 

Mnohí naši poistenci sú odkázaní na lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista. Aby sme pacientov nevystavovali riziku nakazenia pohybom po vonku, umožníme, aby im lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky mohli predpísať aj všeobecní lekári na základe predchádzajúcich informácii o poistencovi (napr. z liekovej knižky), a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie; uvedené sa nevzťahuje na prvýkrát indikovanú terapiu (lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky s preskripčným obmedzením na špecialistu). Preto v prípade, že verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia, zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti napriek tomu uhradíme a nebudeme si uplatňovať náhradu plnenia voči predpisujúcemu lekárovi prvého kontaktu.  

 

Predlžujeme platnosť lekárskych poukazov 

 

Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky predlžujeme z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia, pričom množstevné limity na lekársky poukaz podľa Limitových tabuliek Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok ostávajú zachované. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. A to vtedy, keď si výdajňa lekársky poukaz pre individuálne zhotovené zdravotné pomôcky zablokuje. Platnosť tohto poukazu sa v danej výdajni predĺži o 90 dní. Keďže sme z dôvodu ochrany zdravia poistencov i zamestnancov obmedzili chod našich pobočiek, poistenci, ktorí nestihli podať svoj lekársky poukaz v pobočkách, môžu ho vložiť do schránky najbližšej pobočky, alebo ho poslať poštou výlučne na kontaktnú adresu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.  

 

 

 

Ing. Vladimír Turček, PhD.                 doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD. predseda predstavenstva                               člen predstavenstva  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.                   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.