Vážený pán minister,

dňa 19.1.2021 sme zaslali na generálne riaditeľstvo VšZP, a.s. ( ďalej Poisťovňa) kategorický nesúhlas so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej VZP), ktoré navrhli zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. s antedatovanou účinnosťou a záväzkami pre poskytovateľov nad rámec, ktorý ukladá zákon, navyše bez predchádzajúceho jednania so všetkými zástupcami poskytovateľov. Naše stanovisko sme podložili argumentami opierajúcimi sa o aktuálne platnú legislatívu. Vysvetlili sme, že Poisťovňou navrhované zmeny vo VZP výrazne znevýhodňujú a existenčne ohrozujú ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uvedené sme dali na vedomie ministrovi zdravotníctva SR ako zástupcovi akcionára v štátnej verejnej zdravotnej poisťovni, premiérovi a predsedníčke zdravotného výboru NRSR.

Odpoveďou na náš písomne vyjadrený nesúhlas bolo promptne zorganizované online jednanie kompetentných zástupcov na generálnom riaditeľstve Poisťovne so zástupcami vedenia našej profesnej organizácie. Jednanie malo konštruktívny priebeh. Úvodom sme upozornili na skutočnosť, že štatutárni zástupcovia Poisťovne sú podľa ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu verejnými funkcionármi a v zmysle Ústavy SR môžu konať len to, čo im ukladá zákon a preto sú pri jednaní o navrhnutých nových VZP odkázaní výhradne na súhlas poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako zmluvného partnera. My ako zástupcovia poskytovateľov nesúhlasíme s akýmkoľvek záväzkom nad rámec zákona, neustúpime ani pod tlakom nevodením časovej tiesne, ani osvedčeným zavádzaním o tzv. mäkkých pravidlách. Dopad nekorektných VZP by pocítil (ako vždy) konečný článok celého reťazca – pacient. Pôvodný argument Poisťovne, že nové VZP len kopírujú zákon sme si na jednaní navzájom vysvetlili na konkrétnych príkladoch. Po analýze sme sa spoločne dohodli hneď v úvode, že zákon ohýbajú a pozmeňujú, z nášho uhla v neprospech poskytovateľa. Vo VZP je dokonca záväzok zmluvných poskytovateľov, že v rozpore so zákonom nebudú akceptovať výsledky vyšetrení alebo odporúčania nezmluvného poskytovateľa. Viacerí poskytovatelia pri prečítaní VZP začali zvažovať koniec činnosti alebo nezmluvný vzťah. Následkom pre pacienta by mohli byť síce naďalej povinné odvody do zdravotného poistenia, ale navyše aj hotovostné platby za špecializované vyšetrenie a k tomu potrebné laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia . Pre poisťovňu možno prvoplánová výhoda, lebo nebude mať výdavky iba príjmy a môže podporiť preferované zariadenia a výkony. Pre spoločnosť vážne ohrozenie zdravotnej bezpečnosti , na prahu ktorého sme už v súčasnosti.

Vzhľadom na to, že vydanie stanoviska Poisťovne si údajne vyžadovalo širšie grémium, dohodli sme sa, že naša spoločná komunikácia bude pokračovať a Poisťovňa začiatkom februára vydá písomné stanovisko ku konkrétnym vzneseným námietkam. Odvtedy sme žiadne stanovisko neobdržali. Napriek opakovanej písomnej žiadosti poverenej členky jednacieho teamu SLÚŠ, sme neobdržali odpoveď, ani návrh zápisnice.

Máme za to, že v najvyššom vedení nie je vôľa ponechať pôvodné všeobecné zmluvné podmienky, pretože nové VZP poskytujú Poisťovni širšie možnosti inkasovať od poskytovateľa vyššie sumy ako bola platba zdravotníckemu zariadeniu za zdravotné výkony, a to podľa potreby a rozhodnutia Poisťovne bez ohľadu na mieru zavinenia poskytolateľa. Je to jedna z možností ako sa dajú vyrovnať straty v hospodárení a získať financie na momentálne preferované výkony. Uvedený prístup k uzatváraniu zmlúv s poskytovateľmi, k financovaniu zdravotnej starostlivosti a tak k vytváraniu podmienok pre činnosť zdravotníkov v SR spôsobuje verejné ohrozenie a definitívne likviduje pozostatky slovenského zdravotníctva. Sme presvedčení, že si to zamestnanci Poisťovne plne uvedomujú a preto sa stále nepodarilo zabezpečiť žiadny podpis zamestnanca Poisťovne pod zamietavé stanovisko k našim pripomienkam. Mohol by to byť podpis pod stanoviskom v rozpore s tým, čo umožňuje zákon zástupcom organizácie so 100% finančnou účasťou štátu. Napriek tomu, že Poisťovňa ani na písomnú výzvu nezaslala návrh zápisnice z jednania, máme k dispozícii kompletný zvukový záznam z dvojhodinového jednania s touto verejnoprávnou štátnou organizáciou o zmluvných podmienkach pre zdravotnícke zariadenia ich poistencov, ktorým môžeme objektivizovať naše tvrdenia.

Týmto si dovoľujeme požiadať o akceptovanie existencie nášho právneho vedomia a o korektný prístup k príprave tak závažného dokumentu ako sú všeobecné zmluvné podmienky najväčšej verejnej zdravotnej poisťovne v SR , kam poistenci povinne odvádzajú svoje poistné. Poisťovňa je povinná dohodnúť VZP s poskytovateľom a nielen so strategicky vybranými zástupcami , ktorí riešia záložné témy a malichernosti, pričom toxické veci v zmluve bez problémov prijmú so zavádzajúcim nepravdivým zdôvodnením, že sú do zmluvy zaradené len na vzájomné oboznámenie sa s povinnosťami a právomocami, ktoré údajne kopírujú zákon.

S pozdravom

MUDr. Andrej Janco v. r., prezident SLÚŠ

MUDr. Alena Jancová v. r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a ZP

………………………………………………………………………………………………………………………………..

za Slovenskú lekársku úniu špecialistov

Na vedomie:

MUDr. Beáta Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva VšZP, a.s.

Igor Matovič, predseda vlády , premier@vlada.gov.sk

Mgr. Jana Bitó Cigániková, MBA, predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo NRSR, jana.ciganikova@nrsr.sk

LINK NA REAKCIU: https://ortopedickymagazin.sk/prezident-slus-andrej-janco-o-tom-ako-ma-vszp-likvidovat-pozostatky-slovenskeho-zdravotnictva/