Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo

Ing. Marcel Forrai,  generálny riaditeľ

Mamateyova  17

850 05  B r a t i s l a v a 

V Košiciach, 10.07.2015

Vec: Žiadosť  o  navýšenie ceny bodu  a objednaného finančného rozsahu ambulantných zdravotníckych zariadení

 

Nová legislatíva spôsobila zníženie príjmu a výrazné  zvýšenie nákladov v malých súkromných zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, cena práce ambulantného poskytovateľa  dlhodobo stagnuje, dokonca v posledných rokoch, v dôsledku kreatívnej náhrady popisu i ceny  zdravotných výkonov v zozname  výkonov zo strany Vašej zdravotnej poisťovne, výrazne klesá.

Dostali sme sa pri úhrade v súkromných malých špecializovaných ambulantných zariadeniach pod nákladové ceny.

Vaša zdravotná poisťovňa si stanovila ako základné kritérium pre zazmluvnenie súkromného ambulantného zariadenia úväzok poskytovateľa minimálne 30 hodín týždennne , t.j. úväzok 1,0 lekárskeho miesta a maximálny úväzok 1,2 lekárskeho miesta pre jedného lekára. Lekár, ktorý  Vami stanovené podmienky spĺňa, z Vašej strany dostáva platby za výkony pod nákladové ceny a objednané finančné rozsahy nie sú prispôsobené úväzku lekárskeho miesta. V regiónoch, kde prevládajú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. majú poskytovatelia, ktorí upravili úväzok podľa Vami stanovených kritérií zazmluvnenia, problém   finančne zabezpečiť prevádzku. Naproti tomu   sú sektory, ktoré dlhodobo majú vysoko nadštandardné  financovanie a nemali doteraz stanovené žiadne kritériá zazmluvnenia. Sieť zariadení v týchto sektoroch je na počet obyvateľov radovo hustejšia, ako vo vyspelých a bohatých západoeurópskych krajinách.  

Na základe uvedeného žiadane o bezpodmienečné navýšenie ceny práce poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti o 30% terajšej ceny.

 

S pozdravom

MUDr.Andrej Janco, prezident SLÚŠ

 

 

Na vedomie:  Ing. Antónia Borovková, riaditeľka nákupu ZS, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.