V Košiciach, 29.10.2017

Vec:  Vrátenie návrhu dodatku k zmluve, žiadosť o navýšenie ceny bodu a objednaného finančného rozsahu

              Na rok 2018 je plánované navýšenie financií v sektore zdravotníctva zo štátneho rozpočtu o 100miliónov Eur. Minister zdravotníctva, ako zástupca jediného akcionára VšZP, a.s. prisľúbil navýšenie financií do špecializovaného ambulantného sektora o 8%. Veríme, že verejne prisľúbené navýšenie nebude v rozpore so zákonom len pre veľkokapitálové zdravotnícke zariadenia, ktoré sú aj tak podporované z viacerých verejných zdrojov.  Vami zaslaný dodatok  neráta s navýšením  financií pre naše zdravotnícke zariadenie, naopak, núti nás zaviazať sa k činnostiam nad rámec zákona, ktoré sú pre  naše zdravotnícke zariadenie finančne stratové a rizikové.

            Zavedenie e-receptu, znamená vyššie paušálne  platby pre softvérovú firmu, zavedenie drahšieho vysokorýchlostného širokopásmového internetu, vyššie náklady na recepty a  spomalenie procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti na ambulanciách. E-recept na rozdiel od e-zdravia je  dobrovoľný záväzok poskytovateľa k zasielaniu podrobnejších údajov o pacientoch cez internet, ako aj prepojenie počítača s údajmi o pacientoch s inými neznámymi počítačmi. Takáto zmena si vyžaduje náročnejšie zabezpečenie údajov, navyše poskytovateľ nesie zvýšené  náklady, ale aj zodpovednosť za prípadný únik informácií pod hrozbou vysokých pokút,  stanovených v zákone. Pri prípadných sporoch vyplývajúcich zo zneužitia informácií, bude ako vždy, poskytovateľ voči poisťovni v nevýhode. Ak bude povinnosť stanovená zákonom, je poskytovateľ povinný údaje elektroniky zasielať a v tom prípade je zákonom do istej miery chránený.  Na zavedenie e-zdravia budeme žiadať finančnú podporu z verejných prostriedkov, keďže by sa jednalo o verejný záujem. Dovtedy nemá zdravotná poisťovňa žiaden právny podklad vynucovať si u poskytovateľa rôznymi nátlakovými postupmi zavedenie e-receptu, ani podmieňovať navýšenie platieb za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. E-recept neovplyvňuje skutočnú kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

            Vzhľadom na uvedené, žiadame o navýšenie ceny bodu a príslušné navýšenie finančného rozsahu bez podmienok nad rámec zákona.

           S pozdravom

 

Na vedomie: riaditeľ pobočky           Podpisy konateľov: