Informácie o počte zdravotníckych zariadení, ktoré používajú e-Zdravie, sú zo strany verejnosti neoveriteľné a podľa našich vedomostí hrubo zavádzajúce. Podľa informácií, ktoré sme získali v malých ambulanciách špecialistov, ako aj všeobecných lekárov, v systéme e-Zdravie, až na výnimky, nepracuje nik. Pokračovanie v jeho násilnom presadzovaní spôsobí kolaps ambulantnej sféry. Negatívny postoj lekárov k  e-Zdraviu nespôsobila ich neochota prijímať nové informačné technológie. Odmietanie e-Zdravia vyplýva z principiálneho nesúhlasu občanov aj lekárov so zhromažďovaním informácií  o zdraví občanov SR na jednom mieste, čo pokladáme za verejné ohrozenie najmä z hľadiska vysoko aktuálnej možnosti úniku naintímnejších a preto aj najzneužiteľnejších informácií o občanoch. Verejnosť nebola nikdy informovaná ani o fakte, že centrálny komunikačný uzol e-Zdravia je podľa zverejnenej faktúry prenajatý od spoločnosti, sídliacej v budove Penty! Za vyslovené klamstvo pokladáme dezinformácie o finančnom krytí nákladov na technické zabezpečenie e-Zdravia. Náklady na technickú výbavu na spustenie e-Zdravia v jednej ambulancii dosahujú do 7 tisíc Euro, nie 300 Euro, ako zavádzajúco uviedol minister Drucker. Ani jedna zdravotná poisťovňa neposkytla ambulantným lekárom žiadne prostriedky na ich krytie, nie je pravda, že VšZP nám na tento účel poskytuje 50 Euro mesačne a ZP Dôvera a.s. jednorázovo 1000 Euro. Upozorňujeme verejnosť, že prakticky na celom území SR preukázateľne nie sú dosiahnuteľné technické podmienky (napríklad rýchlosť prenosu dát na internete), ktoré systém pre svoj chod vyžaduje. Hrubo zavádzajúce sú taktiež sumy, ktoré minister a riaditeľ NCZI udávali v súvislosti s nákladmi na tvorbu e-Zdravia. Z toho dôvodu sa dožadujeme okamžitého verejného odpočtu.

Z dôvodu zlyhania, ktoré spôsobuje verejné ohrozenie občanov SR, požadujeme od ministra Druckera, ako aj od riaditeľa NCZI, pána Blaškovitša, okamžité odstúpenie z ich verejných funkcií. Požadujeme, aby krízová situácia, ktorá nastala v slovenskom zdravotníctve, bola riešená za účasti celej odbornej verejnosti, nielen za účasti konfidentov a pod vplyvom finančných skupín.  

 

V Košiciach, dňa  29.1.2018                                                                    MUDr. Andrej Janco

                                                                                           Prezident Slovenskej lekárskej  únie špecialistov