Tak, ako je poistenec zdravotnej poisťovne poistený 24 hodín denne, každý deň v roku, tak má aj lekár ambulancie zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou 24 hodín denne, každý deň v roku. Preto všetky riadne vykonané a vykázané zdravotné výkony, nezávisle na čase, kedy boli vykonané,  sú zdravotné poisťovne povinné preplatiť z verejného zdravotného poistenia a snahy o donútenie pacienta k priamej úhrade výkonu mimo ordinačných hodín pokladáme za protiprávne. Jediná platba pacienta, prípustná podľa zákona v tejto súvislosti, je paušálna úhrada za stratu času mimo ordinačných hodín v súlade s platným cenníkom konkrétneho zdravotníckeho zariadenia. 

Za týmito vyhláseniami  L. Pásztora vidíme snahu o nahrávanie zisku zdravotným poisťovniam na úkor  nákladov na zdravotnú starostlivosť pre pacienta, čo je v priamom rozpore so záujmami pacientov, aj ambulantných lekárov. Vyzývame všetkých špecialistov, združených v Zdravite, aj ASL, aby tento zámer L. Pásztora odmietli. Vyzývame MZSR, aby nepristúpilo k týmto jednaniam, ktoré by poškodili jeho morálny aj odborný kredit pred občanmi.

V Košiciach, dňa 29. apríla 2015                                                               

 

MUDr. Andrej Janco, v. r.
Prezident SLÚŠ