㤠16a

Vyšetrenie objednané na konkrétny čas

 

(1)  Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu môže požadovať úhradu za objednanie na vyšetrenie na konkrétny čas, ktorej výška je ustanovená osobitným predpisom17a), len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré musí schváliť samosprávny kraj najviac však v rozsahu päť ordinačných hodín týždenne.

 

(2)  Objednanie  na vyšetrenie na konkrétny čas sa poskytuje len na žiadosť osoby, čo táto osoba potvrdí zdravotníckemu pracovníkovi podpisom v zdravotnej dokumentácii osoby v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti.“.

 Navrhuje sa nová služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorou je objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas za úhradu, ktorú si určí poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti, pričom táto výška úhrady nesmie presiahnuť 10 eur a musí byť uvedená v zozname zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti je povinný tento zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu vrátane výšky úhrady dodržiavať. Ďalej sa spresňujú podmienky, za ktorých poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti pri službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorou je objednanie na konkrétny čas, môže  požadovať úhradu v rámci presne vymedzeného počtu ordinačných hodín.

 

1.   V čl. I, bode 7, § 46 ods. 1 písm. m) sa za slová „potvrdzuje ordinačné hodiny“ vkladajú slová „vrátane ordinačných hodín určených na vyšetrenie objednané na konkrétny čas“.

 

V súvislosti so zavedením novej služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas sa rozširujú kompetencie samosprávneho kraja v súvislosti so schvaľovaním ordinačných hodín vrátane ordinačných hodín určených na objednávanie na vyšetrenie na konkrétny čas.