Vami podpísané odvolanie plnomocenstva s doplnenými údajmi je potrebné zaslať na adresu občianskeho združenia Zdravita o.z., na pobočky zdravotných poisťovní a na vedomie právnym oddeleniam generálnych riaditeľstiev zdravotných poisťovní.