Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky,

 

my, dolu podpísaní zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcovia zdravotných poisťovní sa na Vás obraciame s urgentnou žiadosťou o úpravu podmienok v rezorte zdravotníctva.

Slovenská republika v súčasnosti čelí závažnej situácií, ktorej  zvládnutie je priamo úmerne závislé od rezortu zdravotníctva.

 

V súčasnej dobe sa doterajšie podmienky práce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotných poisťovní dynamicky menia, a preto je potrebné pre zabezpečenie vitálnosti celého rezortu zdravotníctva prijať také opatrenia, ktoré sa prispôsobia neustále meniacej sa situácii a v potrebnej miere podporia rezort zdravotníctva tak, aby sme spoločne zabezpečili úspešné zvládnutie náročnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rezorte zdravotníctva.

 

Na zabezpečenie adekvátnej dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v tomto období je nevyhnutné

  1. Plná kompenzácia výpadku zdrojov verejného zdravotného poistenia pre zdravotné poisťovne na zabezpečenie adekvátnych úhrad za zdravotnú starostlivosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

  2. Kompenzácia chýbajúcich zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení vo výške 193 mil. eur verifikovanom Inštitútom zdravotnej politiky v mesiaci február 2020 v porovnaní s Rozpočtom verejnej správy pre rok 2020.

  3. Kompenzácia výpadku verejného zdravotného poistenia z dôvodu nárastu počtu osôb, ktorým je alebo bude priznaná práceneschopnosť, či budú ošetrovať členov rodiny v najbližších týždňoch, či mesiacoch.

  4. Kompenzácia výpadku zdrojov verejného zdravotného poistenia z dôvodu zavádzania opatrení zameraných na pomoc ekonomike, pri ktorých je potrebné zohľadniť nižšie príjmy zamestnávateľov, zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, či predikovať negatívny vývoj zamestnanosti na Slovensku.

  5. Legislatívne zavedenie mechanizmu dofinancovania verejného zdravotného poistenia za konkrétny mesiac, ktorého sa bude výpadok zdrojov verejného zdravotného poistenia týkať (napr. výpadok za marec 2020 dofinancovať už za marec 2020 a následne musí byť dofinancovaný aj každý ďalší mesiac obdobným spôsobom) za účelom zachovania cash flow, resp. likvidity subjektov.

  6. Rozšírenie dodania osobných ochranných pomôcok zo Správy štátnych hmotných rezerv pre poskytovateľov ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, pre zubných lekárov, pre sestry agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a aj pre poskytovateľov záchrannej a dopravnej zdravotnej služby a poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby zapojených v prvej línii do poskytovania zdravotnej starostlivosti rizikovým, resp. osobám s pozitívnym nálezom COVID-19.

 

Podotýkame, že v prípade urýchleného neriešenia finančného výpadku je vysoké riziko, že zdravotné poisťovne nebudú schopné plniť svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám podarí úspešne zvládnuť situáciu spôsobenú COVID-19 v Slovenskej republike a spoločne vyvinieme všetko úsilie na zabezpečenie adekvátnej ochrany životov a zdravia slovenských občanov.

 

Bratislava 23. marca 2020

 

Zoznam signatárov listu:

JUDr. Zuzana Dolinková, Zväz ambulantných poskytovateľov

MUDr. Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov SR, Zdravita, o. z.

PhDr. Matej Polák, Asociácia záchrannej zdravotnej služby

Ing. Michal Bahelka, MSc., Asociácia dopravnej zdravotnej služby

Ing. Ľubomír Šimko, Združenie záchranných a dopravných zdravotných služieb SR 

JUDr. Eva Vidová, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie

MUDr. Marián Petko, MPH, Asociácia nemocníc Slovenska

MUDr. Andrej Janco, Slovenská lekárska únia špecialistov

MUDr. Igor Moravčík, Slovenská komora zubných lekárov

Emília Kováčová, Asociácia neštátnych zdravotníckych zariadení ADOS v SR

MUDr. Peter Štec, Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR, o. z.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Ing. Martin Kultan, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Mgr. Michal Špaňár, MBA, Union zdravotná poisťovňa, a. s.

MUDr. Katarína Kafková, Asociácia zdravotných poisťovní SR