Účastníci online konferencie Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorá sa uskutočnila 14. decembra 2021 žiadajú vládu a kompetentných

  1. o   zorganizovanie adekvátnej a kvalitne vybavenej siete covidových  ambulancií, ktorá zabezpečí primeranú starostlivosť o SARS CoV-2 pozitícneho pacienta od počiatku a vybaví ho potrebnýmui liekmi, čo považujeme za základný predpoklad na odbremenenie nemocníc od zahltenia ťažkými stavmi.
  2. ponechanie dobrovoľnosti očkovania proti SARS CoV-2 a tým aj o dodržanie ľudsko-právnych garancií vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
  3. Túto výzvu vydávame ako platenú tlačovú správu, pretože nikto z kompetentných sa nebol ochotný stretnúť s odborníkmi  z terénu, ktorí vidia  praktické dopady vládnych  nariadení spoza zeleného stola. 

K výzve pripájame v nasledujúcom texte konkrétny návrh na zriadenie systému COVIDových ambulancií a legislatívne argumenty k žiadosti o ponechanie dobrovoľnosti očkovania, ako aj zdôvodnenie nášho postupu a všeobecnej nutnosti vyhovieť našej žiadosti:

  1. Návrh systému COVIDových ambulancií:

COVIDové ambulancie budú ošetrovacie jednotky s prepojením na výdajňu liekov kam budú pacienti v prípade pozitívneho antigénového alebo PCR testu dopravnými  prostriedkami vyčlenenými špeciálne na ten účel. Ambulancie (prípadne mobilné ambulantné jednotky s dosahom do odľahlejších oblastí) by mali mať vypracovaný štandardný postup  kategorizácie pacientov podľa veku a pridružených preexistujúcich chorôb, respektíve prekonaných chorôb, prítomnosti príznakov a podľa toho zabezpečiť realizáciu  základných laboratórnych vyšetrení – minimálne krvný obraz, diferenciálny krvný obraz, sérové Ca, P,ALP,Mg, CK, ALT,GMT, urea, kreatinin, Na,K, výtery z hrdla, z nosa na kultiváciu a citlivosť, EKG, RTG hrudníka, moč chemicky, sediment, pH a špecifickú hmotnosť moča. Pacienti  by mali byť na mieste po vyšetrení vybavení príslušnými liekmi ( všetkými plne hradenými z verejného zdravotného poistenia pri danej diagnóze) a podľa anamnézy empiricky antibiotikami  na zabránenie predpokladanej superinfekcii.

V prípade nezlepšovania alebo zhoršovania sa stavu,  budú k dispozícii  výsledky kultivácie na zorientovanie  ošetrujúceho lekára v úprave antimikrobiálnej liečby.  Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že hlavný podiel na úmrtnosti na COVID-19 nemá vírus, ale chýbajúca organizácia adekvátnej starostlivosti o pacienta,. ktorý by nemal ostať s COVIDom sám. V predchádzaní závažným stavom vyžadujúcim si hospitalizáciu je podstatné začať včas  liečbu, nasadiť  empiricky a podľa možnosti aj cielenú liečbu na predpokladané superinfekcie.   

Sieť COVIDových ambulancií by mala pacientovi poskytnúť telefonickú linku, na ktorej by mohol získať  rady pri konkrétnom probléme a mal by konzultovať  svoj stav s lekárom v COVIDovej ambulancii po obdržaní laboratórnych výsledkov. Ten by odporučil ďalší postup na doliečenie  po ústupe pozitivity na SARS CoV-2 v rámci obvodnej ambulancie. 

Počet  COVIDových ambulancií by bol prevádzkovaný podľa určitého kľúča v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Mali by byť umiestnené tak, aby pozitívni pacienti neprichádzali do kontaktu s pacientami s inými diagnózami. Obvodný  lekár alebo špecialista v bežnej poliklinike  to vie ťažko zabezpečiť. MOMky by mali zaistiť systém hlásenia obvodným ambulanciám o pozitivite ich pacientov a ich prípadnom odoslaní do COVIDovej ambulancie. Obvodné ambulancie by tak mali  oficiálnu informáciu o pozitívnom náleze u ich pacienta a nevystavovali by PN na základe telefonátov bez dokladov. 

V COVIDových ambulanciách by mali pracovať  v službách dobre zaplatení zdravotnícki pracovníci na základe ich dobrovoľného rozhodnutia. 

  1. Ponechanie dobrovoľnosti očkovania proti SARS CoV-2:

Kvalitná starostlivosť o pacienta s pozitívnym testom na SARS CoV-2 od počiatku  v  dobre zorganizovanom systéme COVIDových ambulancií by mala byť základom prevencie zahltenia nemocníc ťažkými stavmi.

Ustanovenie povinnosti očkovania experimentálnymi látkami, o ktorých závažných neskorých a dlhodobých nežiadúcich účinkoch  sa postupne začínajú objavovať štúdie v renomovaných odborných časopisoch, je v demokratickej spoločnosti neprijateľné. Vyzývame preto zodpovedných, aby si uvedomili, že rozhodnutie sa o očkovaní experimentálnou látkou by mali ponechať na  ľuďoch, ktorí ich platia – na občanoch Slovenskej republiky. 

V tejto súvislosti pripomíname, že Slovenská republika je signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach, medzi ktoré patrí aj právo na súkromie. Násilné povinné očkovanie experimentálnou látkou je porušením  tohto  práva.

Do pozornosti dávame aj Rezolúciu Rady Európy z 27.1.2021, ktorá v bode 73.1 ukladá členským štátom zabezpečiť , že očkovanie nie je povinné  a na nikoho nemožno vyvíjať politický , sociálny ani iný nátlak, aby sa dal zaočkovať . V nadväznosti v bode 73.2 ukladá záväzok zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný preto, že nebol zaočkovaný kvôli zdravotným rizikám alebo preto, lebo sa nechcel dať zaočkovať . V rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva , ktoré bolo vynesené v súvislosti s povinným  očkovaním štandardnými vakcínami je podmienka, aby očkovanie bolo nevyhnutné , lebo nie sú k dispozícii účinné liečebné postupy. V prípade  COVID-19 takéto postupy už máme, čo okrem toho, že sa jedná o experimentálnu látku, taktiež spochybňuje nevyhnutnosť očkovania.  

Upozorňujeme, že na podávanie experimentálnych látok sa vzťahuje Norimberský kódex a každý, kto sa spolupodieľa na porušovaní zásad Norimberského kódexu sa stáva spolupáchateľom zločinov proti ľudskosti. Podanie v súvislosti s vakcináciou proti COVIDu  toho času skúma Trestný súd v Haagu.

Žiadame vládu a  zodpovedných, aby prestali deliť občanov SR na očkovaných a neočkovaných, pretože aj očkovaní môžu ochorieť na COVID a  nakaziť ostatných. Ak majú skutočný záujem zabrániť šíreniu ochorenia , je na mieste  začať rozlišovať zdravých a chorých a začať sa konečne o chorých adekvátne starať. Je to v záujme očkovaných aj v záujme neočkovaných občanov Slovenskej republiky. 

        MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov, v. r.