knokauty.png

 

Vážení kolegovia,

Iste ste sa mnohí v poslednom čase s nemilým prekvapením dozvedeli, že na niektorej  z početných webových stránok, ktorých cieľom je údajne informovať pacientsku verejnosť o kvalite lekárov a zdravotníckych zariadení a pomôcť jej pri ich výbere,  ste hodnotení veľmi kriticky, nezriedka až dehonestujúco.   Možno ste si všimli a hnevá vás aj to, na čo nás upozornili desiatky našich kolegov:

·         Vaše umiestnenie na stránke prebieha často  veľmi pochybným spôsobom. Najatý operátor vám telefonicky oznámi, že už rok ste bezplatne umiestnení na ich webovej stránke, uvedie meno stránky a opýta sa vás, či ste spokojní a či aj naďalej požadujete ich služby.  Samozrejme, ďalej už za platbu, ktorá dosahuje až 300 Euro ročne. Operátori volajú zásadne v pracovnej dobe, v dopoludňajších hodinách, keď býva najviac pacientov, tónom „starého známeho“, čím sa odvedie vaša pozornosť od faktu, že ste o takúto službu nikdy nežiadali. Mená týchto stránok sú často veľmi podobné menám zavedených stránok, s ktorými máte dobrú skúsenosť a opakovane sa stalo, že sa v telefonickom rozhovore dokonca zámerne zamieňajú. Tieto „prešmyčky“ vás umožnia zaradiť do neželaného portfólia webovej stránky, o ktorú ste nikdy  neprejavili záujem.  

·         Negatívne hodnotenia  zo strany vašich údajných pacientov sú veľmi často preukázateľne neobjektívne, zavádzajúce,  lživé, napriek tomu neexistuje spôsob, ako dosiahnuť konfrontáciu.  Vyjadrenia lekárov k nim sa nikdy nezverejnia.

·         Ani jedno negatívne hodnotenie nie je signované  pisateľom a operátori takýchto webových stránok nie sú ochotní ani na vyžiadanie poskytnúť  jeho meno.

·         Na stránkach, ktoré sa nám javia, ako manipulačné, nikdy nie je uvedené meno zodpovedného pracovníka, kontaktnej osoby, ani telefónne spojenie. Komunikácia je možná výlučne cez mailovú adresu, pričom námietky ostávajú pravidelne bez odpovede.

·         Na stránkach sa objavujú osobné údaje lekárov, ktoré sme operátorovi nikdy neposkytli, ako napríklad číslo osobného mobilného telefónu a presné názvy našich zariadení, čo poukazuje na možnosť ich získania z lekárskych databáz.

·         Najkritickejšie hodnotenie je obyčajne viazané na zabehnuté súkromné ambulancie s najkvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou, kde je samozrejme aj veľký dopyt po vyšetreniach a veľký tlak pacientov.

·         V tejto súvislosti  sú pozoruhodné  výkony niektorých sťažovateliek, údajných žien v domácnosti,  u ktorých sme zistili niekoľko  tisíc príspevkov  na danom portáli ročne. To je skôr výkon najatého profesionála, ako ženy, ktorá sa stará o deti a domácnosť.  

·         Lekári  a sestry zdravotníckych  zariadení, patriacich súkromným veľkokapitálovým zdravotníckym  investorom a ďalší s nimi externe spolupracujúci  sú hodnotení  pravidelne veľmi pozitívne, ich pozitívne hodnotenia vykazujú isté znaky uniformity, čo sa nedá prehliadnuť.  Takými znakmi sú napríklad vysoké hodnotenia krátkych objednávacích dôb,  neobmedzená paleta laboratórnych a prístrojových možností a podobne.  

·         Najčastejšie to bývajú spokojní pacienti, ktorí svojich lekárov upozorňujú na negatívne hodnotenia.  Často sa stáva, že pošlú  svoje vlastné, pozitívne hodnotenie lekára, ale stránka ho nezverejní.

SLÚŠ zaujíma k tomuto problému nasledujúce stanovisko:

Máme dôvodné podozrenie, že týmto spôsobom sa zo strany niektorých operátorov manipuluje hodnotenie kvality lekárov a sestier konkrétnych zdravotníckych zariadení .  Nie je vylúčené, že ide o cielenú a finančne motivovanú kampaň zo strany špinavej konkurencie , s cieľom smerovať pacientov do iných zariadení a likvidovať tak kvalitné a navštevované  súkromné zdravotnícke zariadenia s dobrým menom.  

Tieto webové knokauty sú očividne súčasťou širokej kampane proti lekárom, ktorá má za úlohu zlomiť odpor lekárskeho stavu a urobiť si z neho poslušného vykonávateľa veľkokapitálových a nadnárodných záujmov.

Pretože pomoci zo strany zákonom stanovených „obhájcov“ lekárskeho stavu sa určite nedočkáme, ako sme sa nedočkali nikdy, SLÚŠ sa rozhodla urobiť v tejto veci potrebné kroky. Tie budú smerovať k náprave dobrého mena lekárskeho stavu na Slovensku.

V súvislosti s webovými atakmi na lekárov a ZZ pomôžeme radami všetkým  našim členom, ako aj vždy doteraz.

V tejto rubrike sa dozviete, aké sú možnosti právnej ochrany vášho mena a aké sú možnosti vymáhania odškodného za škody, ktoré vám v tejto súvislosti boli spôsobené.   Do úvahy prichádza:

·         Trestné oznámenie za ohováranie fyzickej osoby podľa trestného zákona

·         Satisfakčná žaloba ako prostriedok ochrany osobnostných práv fyzickej osoby podľa občianskeho zákonníka  

·         Žaloba podľa občianskeho zákonníka za poškodenie dobrej povesti súkromnej právnickej osoby, teda zariadenia, v ktorom je poškodený lekár zamestnaný

·         Občianska žaloba podľa Obchodného zákonníka proti nekalej súťaži, ak sa preukáže spojitosť, teda napríklad, ak iné zdravotnícke zariadenia majú reklamy, alebo sponzorujú príslušné webové stránky.

Z týchto možností vám pomôžeme vybrať a brániť sa prostredníctvom právnikov, s ktorými SLÚŠ spolupracuje. Členovia SLÚŠ sú pritom výrazne zvýhodnení.

Rozhodli sme sa tiež, že v záujme dobrej informovanosti verejnosti o možnostiach zdravotníckeho systému na Slovensku budeme  v tejto rubrike poskytovať rady pacientom, ako si majú vybrať vhodné zdravotnícke zariadenie.

 

V rubrike  WEB knokauty  budeme pravidelne vyhodnocovať  webové stránky, ktoré uverejňujú informácie o lekároch a zdravotníckych zariadeniach z hľadiska  ich obsahu,  objektívnosti informácií, ktoré poskytujú,  možnosti  dosiahnuť opravu informácií, podozrenia z manipulácie a podobne.  Poradie a charakteristika stránok sa bude pravidelne inovovať.

Výsledkom bude zverejnenie poradia vierohodnosti týchto stránok, aby sa vylúčili tie, ktorých jediným poslaním je na objednávku likvidovať zdravotnícke zariadenia. Sme presvedčení, že silou objektivity argumentov, overiteľnosti a pravdy sa nám to podarí, samozrejme, aj za vašej pomoci.  

Operátori   niektorých www. stránok si síce prisvojili právo hodnotiť hoci aj likvidačne  vás a vaše ZZ, avšak chcú to robiť nepoznaní,  z úzadia, bez akejkoľvek zodpovednosti za svoje činy. S veľkou radosťou preto zverejníme všetky dostupné údaje o týchto „riaditeľoch zemegule“,  hneď, ako sa k nim dostaneme. S radosťou vám predstavíme tiež profily tých, ktorí sa za svoju tvár nehanbia, ktorí v našich hodnoteniach obstoja najlepšie.

Vyzývame všetkých lekárov, zdravotné sestry a iných zdravotníckych pracovníkov,  ktorých sa tento problém z akéhokoľvek hľadiska dotýka, aby prispeli svojimi informáciami  k vytvoreniu prehľadu   vierohodnosti webových stránok potrebnými informáciami.  

Ako prispieť k hodnoteniu? Vezmite do úvahy nasledujúce charakteristiky:

1.       Meno webovej stránky, n= počet respondentov (www/n)

2.       Férovosť vášho zaradenia do portfólia (Fér)

3.       Objektívne informácie (obj. info)

4.       Neobjektívne informácie (neobj. Info)

5.       Dehonestujúce informácie (dehonest)

6.       Možnosť komunikácie s operátorom webovej stránky. Návšteva reprezentanta stránky,  možnosť telefonovať s ním, včasná a primeraná odpoveď operátora. Uvedenie e-mailovej adresy, na ktorú ste písali a odpoveď ste nedostali, hodnoťte ako „0“. (kom. s op.)

7.       Možnosť získať informácie o pisateľovi hodnotenia lekára, alebo ZZ od operátora, teda jeho e-mailovú adresu,  alebo meno (Info o resp.)

8.       Možnosť dosiahnuť nápravu  bez požiadavky s upozornením na právny postih , ale myslí sa tým aj možnosť zverejnenia vašej odpovede  (Repar)

9.       Celkové hodnotenie webovej stránky v bodoch (Final)

 

K dnešnému dňu sme predbežne vyhodnotili tieto webové stránky:

 

www/n

Fér

Obj. info

Neobj. Info

Dehonest

Kom. s op.

Info o resp.

Repar

Final

www.lekari.sk

n= 7

 

 

 

 

 

 

 

10

www.poradlekara.sk

n= 6

 

 

 

 

 

 

 

1

www.lekar.sk

n = 2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Pravidlá

·         Hodnotiť môžete súčasne viaceré webové stránky. 

·         Pre objektivitu hodnotenia sa snažte zohľadniť najmä nami navrhnuté kritériá.

·         Pri finálnom vyhodnocovaní stránok použite 11- stupňovú stupnicu, pričom najhoršie hodnotenie je číslo 0 a najpozitívnejšie je číslo 10.

·         Výsledky sa získajú súčtom bodov pre každú hodnotenú webovú stránku, delené počtom hodnotení. O čo bude číslo bližšie k 10, o to je hodnotenie lepšie

·         Do hodnotenia budeme zaradovať zásadne len tie hodnotenia stránok, ktoré budú minimálne signované a bude uvedená  adresa zdravotníckeho zariadenia a jeho názov.  Tento údaj sa bude overovať v ambulantnom registri lekárov  (operačné programy), nebude sa overovať v prípade členov SLÚŠ.

·         Nesignované hodnotenia bez adresy síce budeme brať na vedomie, ale nezohľadníme v hodnotení.

·         Tabuľku s hodnotením  zverejníme o 3 mesiace.

·         SLÚŠ sa zaručuje, že osobné údaje respondentov (meno, adresa, názov zariadenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, foto z PC a pod.) nebudú zverejnené,  ani nikomu postupované.

·         Všetky vaše hanlivé hodnotenia si zásadne odfoťte  z obrazovky počítača tak, aby bolo vidno aj názov stránky, aj text (ďalej len foto z PC).

·         Poradenstvo poskytneme zásadne iba členom SLÚŠ.

·         Vo vybraných prípadoch zverejníme aj komentár respondentov, vyhradzujeme si však právo nezverejňovať všetky. 

·         Obsah niektorých komentárov môžeme so súhlasom respondenta použiť ako verejnú otázku na operátora webovej stránky, avšak iba ak dá súhlas na zverejnenie svojich údajov ( meno, prípadne meno ZZ, adresa, foto z  PC).

·         Podané trestné oznámenia, alebo žaloby na operátora webovej stránky budeme vyhodnocovať osobitne.

·         Podnety posielajte na e-mailovú adresu:     mudr.andrej.janco@gmail.com

·         Členovia SLÚŠ môžu podávať hodnotenia aj písomne, telefonicky, alebo pri osobnom kontakte, musia však obsahovať všetky požadované informácie.

·         Upozorňujeme všetkých, že hodnotenia obsahujúce invektívy,  osobné urážky, a inak právne postihnuteľné texty, si vyhradzujeme neuverejniť.

·         Aj keď sme sa hodnotenie snažili čo najviac objektivizovať, nedá sa vylúčiť veľká miera subjektivizmu, preto SLÚŠ nemôže niesť zodpovednosť za obsah tabuľky a hodnotenie môže byť značne subjektívne a len orientačné.

·         Do úvahy nebudeme brať hodnotenia, ktoré nám neposkytli zdravotníci, ktorí boli hodnotení na niektorej z webových stránok.  Je to subjektívny pohľad zdravotníkov na webové stránky, ktoré ich hodnotia.      

 

 

Aktualita na záver:

Zo včerajšieho, XXV. VZ SLÚŠ vzišlo aj nasledujúce uznesenie:

·         Určiť postupy obrany a právnej ochrany lekárov proti ohováraniu a poškodzovaniu dobrého mena, zásahu do osobnostných práv a nekalej konkurencii na webových stránkach

 

 

V Košiciach, dňa 23.júna 2013                                                                                         Prezident SLÚŠ

 

                                                                                                                                           MUDr. Andrej Janco