Pozvánka

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega, pozývame Vás na

XXV. Valné zhromaždenie 

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

 

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, v hoteli Yasmin,

v sobotu, dňa 22. júna 2013

so začiatkom o 09.30 hodine.

Program

 

Registrácia:      od 9.00 h.

Uzavreté zhromaždenie ( výlučne členovia SLÚŠ )

09.30 – 09.40  Voľba návrhovej, mandátnej, volebnej a revíznej komisie

     Správa o hospodárení (A. Kočišová, v z. MUDr.A.Jancová)

       

09.40 – 11.00            Tématický blok

Úloha SLÚŠ v ďalšom období

 

·         Postup SLÚŠ v jednaniach s MZ SR

·         Postup SLÚŠ v jednaniach s ÚDZS

·         Postup SLÚŠ v jednaní so zdravotnými poisťovňami

·         Vývoj  legislatívy

·         Zmluvy ambulancií so zdravotnými poisťovňami na budúci rok

·         Revízna činnosť poisťovní a limitácie odbornosťou  u  laboratórnych vyšetrení

·         Povinné školenia

·         Súdne procesy s lekármi

·         Útoky na špecialistov na webových stránkach, ako sa brániť

 

( MUDr.G.Bieleková , MUDr.Ľ. Ferenčíková,  MUDr. P. Hudák, MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr. J. Keher, MUDr. M. Kudláčová,  MUDr. J. Matyščák,   MUDr.P.Šilla ).

 

11.00 – 12.00    Rozprava, rôzne                                

12.00 – 12.30    Plán práce, návrh uznesení

12.30 – 13.00    Schvaľovanie nových koordinátorov,  uznesení, ukončenie

13.00                 Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

 

 

 

 

 

Organizačné pokyny

 

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel Yasmín, Tyršovo nábrežie 1, v Košiciach

Parkovanie je možné vedľa budovy.

.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť  na mobilné telefónne číslo prezidenta SLÚŠ:

0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať prezident a prípadne poverené osoby.

        

V Košiciach, dňa  30. mája 2013                                                   MUDr. Andrej Janco v.r.

                                                                                                                      prezident SLÚŠ