Slovenská lekárska únia špecialistov, Poliklinika KVP, Cottbuská č. 13, 040 23 Košice

tel. 055 6426 069, mobil: 0904 859 130, fax: 055 6426069,

e-mail: mudr.andrej.janco @gmail.com, www.slus.sk

_______________________________________________________________

 

 Pozvánka

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega, pozývame Vás na

XXVII. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

 

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, v hoteli Yasmin,

v stredu, dňa 25. júna 2014

so začiatkom o 16.30 hodine.


Program

Registrácia:      od 16.00 h

Uzavreté zhromaždenie ( výlučne členovia SLÚŠ, prizvaní hostia )

16.30 – 16.40  Voľba návrhovej, mandátnej, volebnej a revíznej komisie

                        Správa o hospodárení (A. Kočišová, v z. MUDr.A.Jancová)

16.40 – 18.00   Tématický blok

Kríza ambulantnej sféry   

·       Riziká a východiská súčasnej situácie ŠAS a PAS (Nová legislatíva o poplatkoch v zdravotníctve. Dopady vyhlášky o dispenzárnej starostlivosti. Príprava na novú redukovanú sieť ZZ)

·         Postup SLÚŠ v jednaniach s MZ SR, ÚDZS, so zdravotnými poisťovňami

·         Poverenia k zastupovaniu, organizácia, časový plán

·         Rodová demokracia  

( MUDr.Ľ.Ferenčáková, MUDr.P.Hudák, MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.J.Keher, MUDr.M.Kudláčová, MUDr.J.Matyščák, Doc. MUDr.A.Rakús CSc., MUDr.P.Šilla  ).

18.00 – 18.40    Rozprava, rôzne, uznesenie.                                                                                

18.40 – 19.10    Plán práce, návrh zmeny stanov, návrh uznesení

19.10 – 19.20    Schvaľovanie nových koordinátorov,  uznesení, ukončenie

19.20                Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

Otvorené zhromaždenie

17.00 – 19.30    Stretnutie s médiami na tému: Kríza ambulantnej sféry (MUDr. A. Janco) 


Organizačné pokyny

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel Yasmín, Tyršovo nábrežie 1, v Košiciach

Parkovanie je možné vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť  na mobilné telefónne číslo prezidenta SLÚŠ:

0904 859 130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu (SLÚŠ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať prezident a prípadne poverené osoby.

        

V Košiciach, dňa  12.júna 2014                                   MUDr. Andrej Janco v.r., prezident SLÚŠ