Slovenská lekárska únia špecialistov, Poliklinika KVP, Cottbuská č. 13, 040 23 Košice

tel. 055 6426 069, mobil: 0904 859 130, fax: 055 6426069,

e-mail: mudr.andrej.janco @gmail.com, www.slus.sk

_______________________________________________________________

                 Pozvánka

Vážení kolegovia, vážení priatelia, pozývame Vás na

XXX. Valné zhromaždenie

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

 

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, dňa 15. júna 2016

so začiatkom o 16.00 hodine,

 

v hoteli KošiceHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

 

Zároveň Vás pozývame aj na stretnutie v Nitre, ktorého termín a miesto bude zverejnené na webovej stránke www.slus.sk

 

 

Program

 

Registrácia:      od 15.30 h

Uzavreté zhromaždenie   (výlučne členovia SLÚŠ a záujemcovia o členstvo v SLÚŠ)

16.00 – 16.15 h   Voľba návrhovej, mandátnej a revíznej komisie

                     Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie

                    (A. Maková, v z. MUDr.A.Jancová)

 

 

16.15 – 17.15 h Tématický blok: Súkromné ambulancie ŠAS a PAS v r. 2016

 

·         Výsledky jednaní s ministrom zdravotníctva Druckerom a ďalšími zástupcami MZ SR. Premenúvanie ambulancií, určujúce znaky zdravotníckych zariadení – aktuálny stav. Požiadavky SLÚŠ.

·         Predpokladaný dopad novej legislatívy a zmien na činnosť ambulancií.

·         Vyhodnotenie účinnosti doterajších postupov SLÚŠ.

·         Postavenia malých súkromných ambulancií ŠAS a PAS v zdravotníckom systéme SR a reálne možnosti ochrany ich záujmov.

 

 (MUDr.Ľ.Ferenčáková, MUDr.A.Janco, Mgr.T.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr.J.Keher, MUDr.M.Kudláčová,  MUDr.J.Matyščák,  MUDr.P.Šilla  ).

17.15 – 18.30            Rozprava, rôzne, uznesenie.

 

18.30 – 19.00    Návrh a schválenie  uznesenia

 

Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

 

Organizačné pokyny

 

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel KOŠICEHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne pred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť na mob. telefónne číslo prezidenta SLÚŠ: 0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  prípadne poverené osoby, ktorých mená budú oznámené pre začatím mediálneho vyhlásenia.

Nedodržania týchto pokynov vylučuje účastníka diskusie, aktivít, prípadne aj z účasti na zhromaždení. Na ich porušenie bude upozornený prezidentom SLÚŠ.

 

V Košiciach, dňa  30.5.2016                                    MUDr. Andrej Janco v.r.,  prezident SLÚŠ