To sa uskutoční v  Košiciach, dňa 20. júna 2019 so začiatkom o 16.00 hodine,


v hoteli KošiceHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

 

Program

 

Registrácia:      od 15.45 h

Otvorené zhromaždenie   (členovia SLÚŠ a záujemcovia o prácu SLÚŠ)

16.00 – 16.15 h   Voľba návrhovej, mandátnej a revíznej komisie

                    Správa o hospodárení, návrh rozpočtu a ich schválenie

                   (A. Maková, v z. MUDr.A.Jancová)*.


 

16.15 – 17.15 h Tématický blok: Súkromné ambulancie ŠAS a PAS v r. 2019


  • Zánik súkromných anesteziologických ambulancií k 31.5.2020  a jeho dopad na súkromné zdravotnícke zariadenia (ambulancie, zariadenia JAS) v chirurgických odboroch. Dá sa tomu ešte zabrániť?

  • Vyhodnotenie účinnosti doterajších postupov SLÚŠ.  Analýza postupu, chýb a rizík v aktuálnej legislatíve.

  • Dodatočné odvody do Sociálnej poisťovne za L1A.

  • Boj SLÚŠ o zachovanie bezlimitného stavu a zreálnenie platieb ZP za výkony

  • Online registračné pokladne.

  • e-Zdravie v rozpore s nariadeniami EP a Rady EÚ 2016/679.

  • Vyhláška MZSR č. 127/2014 o dispenzarizácii, legislatívny výklad.

  • Predpokladaný dopad novej legislatívy a zmien na činnosť ambulancií.

  • Postavenia malých súkromných ambulancií ŠAS a PAS v zdravotníckom systéme SR a reálne možnosti ochrany ich záujmov.

  • Na aktuálnu tému:  


(Mgr.T.Janco,MUDr.A.Janco,MUDr.A.Jancová,,MUDr.J.Keher,MUDr.M.Kudláčová,  MUDr.K.Plevová, MUDr.Ľ.Ferenčáková,MUDr.G.Bieleková).

17.15 – 18.30  h Rozprava, rôzne, uznesenie.

 

18.30 – 18.45 h    Návrh a schválenie  uznesenia*


Poznámka: Bod programu označený „* “ prebehne iba na VZ v Košiciach.


Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

Organizačné pokyny

 

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania: Hotel KOŠICEHOTEL,

na Moldavskej ceste II. 51/2414 (budova Datacomp, oproti Obchodnému centru Optima, v smere na Rožňavu)

Parkovanie je možné bezplatne vedľa budovy.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom.  

Vyžiadané príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne pred zhromaždením, aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť na mob. telefónne číslo prezidenta SLÚŠ: 0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať výlučne prezident SLÚŠ,  prípadne poverené osoby, ktorých mená budú oznámené pre začatím mediálneho vyhlásenia.

Nedodržania týchto pokynov vylučuje účastníka diskusie, aktivít, prípadne aj z účasti na zhromaždení. Na ich porušenie bude upozornený prezidentom SLÚŠ.

 

V Košiciach, dňa  28.5.2019                           MUDr. Andrej Janco v.r., prezident SLÚŠ