Miesto: DȎVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Dátum: 30.09.2009 Prítomní za spoločný rokovací tím DOV a APO: Ing. Kultan, MUDr. Koreň, Ing. Zozuľáková

Prítomní za Slovenskú úniu špecialistov: MUDr. Jancová, MUDr. Janco

 

Zástupcovia spoločného rokovacieho tímu DOV a APO informovali o spojení zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo (v prípade súhlasu Protimonopolného úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). V tejto súvislosti informovali o potrebe zjednotenia zmluvných podmienok a prezentovali zástupcom SLK návrh nevyhnutných úprav zmluvných podmienok (v prípade súhlasu príslušných inštitúcii sa spojenie predpokladá k 31.12.2009).

Informácie a závery uvedené v tomto dokumente sú výsledkom predbežných rokovaní zástupcov poskytovateľov s predstaviteľmi zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo o možnostiach zmluvnej spolupráce v prípade, že príde k spojeniu oboch zdravotných poisťovní. Spojenie je podmienené súhlasom Protimonopolného úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zástupcovia spoločného rokovacieho tímu DOV a APO prezentovali zástupcom SLÚŠ návrh nevyhnutných úprav zmluvných podmienok v prípade spojenia oboch zdravotných poisťovní (v prípade súhlasu príslušných inštitúcii sa spojenie predpokladá k 31.12.2009). Návrh spoločného rokovacieho tímu DOV a APO:

 

– Do 10.11.2009 dohodnúť sa na nevyhnutnej synchronizácii zmluvných podmienok. – Následne budú poskytovateľom zasielané návrhy dodatkov (zmlúv)

– Dodatky (zmluvy) nadobudnú účinnosť , len ak budú získané všetky potrebné súhlasy a k spojeniu reálne príde.

– V prípade spojenia predpokladáme spoluprácu so všetkými poskytovateľmi, bez ohľadu na to, či aktuálne sú zmluvnými partnermi oboch zdravotných poisťovní, alebo sú zmluvnými partnermi len jednej zdravotnej poisťovne (DOV alebo APO) – Pri spojení zástupcovia DOV a APO deklarujú dodržať princíp „neutrality“, tj., aby v prípade spojenia nedošlo k poškodeniu (zníženiu úhrad) pre poskytovateľov a naopak na ich úkor k zvýšeniu úhrad pre iných poskytovateľov.

– Spojená zdravotná poisťovňa splní a dodrží všetky záväzky vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, bude právnym nástupcom doterajších poisťovní K rokovaniam o nových zmluvných podmienkach a cenových podmienkach nesúvisiacich so spojením pre rok 2010 (novú zmluvnú periódu), by v prípade spojenia zdravotných poisťovní došlo k 01.04.2010. Pri spojení môže dôjsť k trom možnostiam (vzhľadom na rôzne zazmluvnenie poskytovateľov v oboch poisťovniach). Nižšie sú uvedené jednotlivé možnosti aj s predpokladanými úpravami (formou dodatkov, resp. zmlúv): PZS zmluvný len v DOV

– dodatok (úpravy týkajúce sa spojenia) PZS zmluvný len v APO – nová zmluva s DOV – dodatok (dohoda) o ukončení zmluvy s APO PZS zmluvný v DOV a APO – dohoda o ukončení zmluvy s APO – dodatok (úpravy týkajúce sa spojenia, zjednotenia cenových a platobných podmienok) s DOV Pokiaľ ide o všeobecné zmluvné podmienky (textácie zmlúv), po spojení ostanú zachované podmienky DOV. Cenové a platobné podmienky: Jednotková výška ceny bodu je v oboch poisťovniach rovnaká, DOV a APO navrhujú ponechať cenu bodu na terajšej úrovni. Limity, resp. bodové rozsahy – vzhľadom na rozdielny spôsob regulácie, DOV a APO navrhujú počítať limit pri spojení nasledovne:

Bodový rozsah = rozsah DOV + rozsah APO (vypočítaný na základe konkrétneho pomeru ambulantných a SVLZ výkonov u každého poskytovateľa ŠAS). V opodstatnených prípadoch sú možné individuálne úpravy (napr. z dôvodu zmeny počtu poistencov a pod.)

 

Spoločný projektový tím DOV a APO:

– cca do 10 dní od stretnutia zašle zápis zo stretnutia a návrh zjednotených platobných podmienok

 

Zástupcovia SLÚŠ:

– Požadujú v budúcnosti zrušiť degresívnu úhradu

– Poukázali na problém nadlimitných výkonov Obe strany v prípade potreby operatívne navrhnú (dohodnú) ďalšie stretnutia.

 

 

Zapísala: Ing. Ľudmila Zozuľáková

V Bratislave, dňa 30.09.2009