Kancelária ministerky zdravotníctva

  Slovenskej republiky

 

 

Bratislava, 20. 9. 2012

 

 

Z á z n a m

 

z 1. pracovného stretnutia ministerky zdravotníctva SR k systému odmeňovania

v zdravotníctve z 20. septembra 2012

 

 

Na rokovaní sa zúčastnili:

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR

MUDr. Viliam Čislák, MPH, štátny tajomník

Ing. Martin Senčák, vedúci služobného úradu

Mgr. Tina Babíková, riaditeľka kancelárie ministra

MUDr. Mário Mikloši, PhD., g. r. Sekcie zdravia

Mgr. Kristína Nedielková, g.r.Sekcie legislatívno – právnej

Mgr. Zuzana Čižmáriková, hovorkyňa a r. Komunikačného odboru

Ing. Miloslava Kováčová, MPH, referentka Osobného úradu

 

Slovenská lekárska komora – p. Kollár, p. Vician

Slovenská komora zubných lekárov – p. Gašič

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – p. Lévyová, p. Laurinc

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov – p. Strápková, p. Šluchová

Slovenská komora fyzioterapeutov – p. Solčániová, p. Šefčovičová

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov – p. Trechová

Asociácia fakultných nemocníc SR – p. Valocký, p. Bdžoch

Asociácia nemocníc Slovenska – p. Eckhardtová, p. Pršebicová

Asociácia súkromných lekárov – p. Hanová, p. Sobota

Lekárske odborové združenie – p. Visolajský, p. Chromík

Slovenská lekárska únia špecialistov – p. Janco, p. Jancová

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb – p. Szalay, p. Laufiková

Asociácia samostatných polikliník Slovenska – p. Szováková, p. Tóth

 

Pracovné stretnutie otvorila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, privítala prítomných zástupcov komôr a asociácií a predstavila hlavný cieľ rokovania – nastavenie systému a pravidiel odmeňovania v zdravotníctve. Jednotliví účastníci prezentovali svoje pohľady a návrhy na riešenie problému odmeňovania zdravotníckych pracovníkov a prerokovali tieto témy:

 

 

·       Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (p. Szalay) –  presadzuje myšlienku jednotného systému odmeňovania zamestnancov tak, aby boli stanovené minimálne mzdové nároky jednotlivých pracovných pozícií na základe katalógu výkonov, kritérií náročnosti vykonávanej práce, stanovenie minimálnej hodinovej mzdy, dosiahnuté vzdelanie, dĺžka praxe, náročnosť vykonávanej práce

p . Laufíková – je  potrebné garantovať základnú  zložku  mzdy za určitý odpracovaný pracovný fond po vzore LOZ

·       Lekárske odborové združenie (p. Visolajský) – navrhuje odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale nie formou spoločného zákona, hlavný problém vidí v neadekvátnych platbách poisťovní nemocniciam, je treba doplniť, ale ponechať v platnosti zákony o odmeňovaní lekárov a zdravotných sestier a zároveň vytvoriť jeden zákon pre zvyšnú 1/3 zdravotníckych pracovníkov, ktorí nie sú „ošetrení“ zákonom, prikláňa sa k vytvoreniu zákonov k zákonom, ktoré už existujú, systém môže tvoriť aj systém rôznych zákonov pre jednotlivé zdravotnícke profesie, systém niekoľkých právnych noriem, podobne ako sa tento systém zákonov osvedčil v súdnictve

·       Slovenská komora zubných lekárov (p. Gašič) – presadzuje odmeňovanie podľa náročnosti práce, podľa výšky vzdelania a nie podľa odpracovaných rokov, odmeňovanie by malo byť v prvom rade za vykonanú prácu, treba zohľadniť cenu práce poisťovňou, väčšiu špecifikáciu zdravotníckych pracovníkov, zákon by mal mať aj určitú voľnosť, ktorá by viedla k motivácií zamestnancov, systém odmeňovania musí byť pokrytý financiami, chybou je, že sa prijímajú zákony o jednotlivých zdravotníckych pracovníkoch

·       Slovenská komora fyzioterapeutov – presadzuje jednotné odmeňovanie bez diskriminácie ostatných zdravotníckych pracovníkov, pri ktorom by mala byť ocenená práca jednotlivých pracovníkov, ak vytvoriť pravidlá, tak s platnosťou až keď budú finančne kryté, najrýchlejšie riešenie je zmena Zákonníka práce – vytvorenie tabuľky náročnosti práce, koeficientu minimálnej mzdy, novelizácia existujúcich zákonov

·       Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov – je názoru, že tomuto rokovaniu mal predchádzať návrh nového systému financovania zdravotníckych zariadení, od ktorého sa bude odvíjať aj systém odmeňovania v zdravotníctve, prikláňa sa k ukončeniu diskriminácie zdravotníckych povolaní, k vytvoreniu systému odmeňovania, ktorý  by mal odrážať náročnosť práce jednotlivých zdravotníckych profesií, nevytvárať nový zákon, ale novelizovať Zákonník práce a vytvoriť osobitnú tabuľku, v ktorej bude zohľadnený koeficient prepočtu  minimálnej mzdy a náročnosti práce, nie je dôležité koľko právnych noriem, ale nech sú bez diskriminácie

·       Asociácia samostatných polikliník Slovenska – je za zmenu financovania v zdravotníctve, ukončenie diskriminácie zdravotníckych pracovníkov, je za väčšiu špecifikáciu napr. pri kategorizovaní zdravotných sestier – (rozdiel medzi zdravotnou sestrou na oddelení, v ambulanciách…),posilnenie motivačnej zložky mzdy, definovanie minimálnych mzdových nárokov, jednotný systém, ktorý zadefinuje systém zdravotníckych profesií, treba vychádzať zo Zákonníka práce, rozlišovať jednotlivé typy zdravotníckych zariadení

·       Slovenská komora fyzioterapeutov – hovorí o potrebe dofinancovania zdravotníctva, je za  jednotný zákon o odmeňovaní spravodlivý pre všetkých, za zvyšovanie platov nielen zdravotným sestrám a lekárom, rovnocenné oceňovanie všetkých zdravotníckych profesií

·       Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (p. Lévyová) – poukazuje na nedostatok financií v zdravotníctve, dôležité je spravodlivé odmeňovanie a jednotný nediskriminačný prístup voči jednotlivým skupinám, bez ohľadu na to, koľko zákonov o mzdovom ohodnotení pracovníkov v zdravotníctve bude vytvorených, nie Zákonník práce kvôli pozitívnej diskriminácii, trvá na samostatnom zákone o odmeňovaní (zákon č. 62/2012 Z.z.), je v ňom zohľadnená minimálna hodinová mzda, ktorá sa odvíja od odbornosti a náročnosti vykonávaných prác, príplatky za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu, dĺžka praxe, treba zákonom „ošetriť“ zvyšnú 1/3 pracovníkov, pretože lekári a sestry už zákony upravujúce mzdy majú a každá skupina zamestnancov v rezorte je špecifická, odlišná

·       Slovenská lekárska komora (p. Kollár) – je potrebná reforma poisťovacieho systému, lebo tam sú finančné zdroje, je za ponechanie odmeňovania lekárov dané zákonom č. 578/2004 Z.z., je potrebné  premietnuť osobitosti do zákona, ale nie formou diskriminácie, dôležité je nastavenie systému a odkiaľ a aké finančné prostriedky zoberieme, je za vytvorenie systému odmeňovania, v ktorom by sa našiel každý zdravotnícky pracovník, rešpektovanie osobitosti odmeňovania podľa zaradenia a pracovných zásluh, minimálna mzdová úroveň, nastavenie pravidiel odmeňovania, podporí všetky zákony, ktoré prispejú k reálnemu, spravodlivému a funkčnému odmeňovaniu všetkých zdravotníckych pracovníkov bez diskriminácie

p. Vician –  aby zdravotníctvo začalo dobre fungovať, je potrebné nastaviť systém odmeňovania tak, aby fungovala efektivita práce, chýba odborová diferenciácia, diferenciácia v rámci pracoviska, chýba motivácia, platy lekárov lekárskych fakúlt sú rozdielne, prihovára sa za zákon o univerzitných nemocniciach, v ktorom by sa špecifikoval univerzitný pracovník

·       Asociácia súkromných lekárov – je za systém odmeňovania  podľa náročnosti práce, treba zadefinovať náročnosť práce, je potrebné určiť priority u štátneho a neštátneho lekára

·       Asociácia nemocníc Slovenska  –  je za jednotný systém odmeňovania, ktorý by zohľadňoval náročnosť práce, zaradenie podľa stupňa náročnosti práce a stanovenie hodinovej mzdy,  poukázanie na diskriminovanie profesií, nedofinancované zdravotníctvo, nízka platba za poistencov štátu, prikláňa sa k jednotnej tabuľke podľa náročnosti práce a k  čo najskoršiemu prijatiu DRG, zákon o cenách sa v zdravotníctve neuplatňuje, tým nie je možné do ceny výkonu zahnúť  zvyšujúcu sa cenu práce,sSkutočnosťou je, že úhrada od ZP za UH pokrýva len 60-70% nákladov

·       Asociácia fakultných nemocníc (p. Valocký) – je za prijatie jedného právneho predpisu na odmeňovanie pracovníkov v zdravotníctve (nie zdravotníckych pracovníkov)

p. Bdžoch – potreba konsolidácie systému, poďakoval za vytvorenie priestoru na takúto diskusiu

·       Slovenská lekárska únia špecialistov (p. Janco) – je za zrušenie všetkých paralelných úväzkov lekárov, systém DRG má byť urýchlene sfunkčnený, podporuje systémový prístup, ale s podmienkou nevynechania z diskusií, vyrovnanie platom štátnych lekárov po odpočítaní všetkých nákladových položiek, jasne oddeliť náklady, platby a platy, akokoľvek bude systém odmeňovania nastavený, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, než bude na to dostatočné finančné krytie

 

 

Pani ministerka vyzvala zúčastnených, aby konkrétne návrhy a výhrady zaslali v písomnej podobe na adresu Ministerstva zdravotníctva v termíne do 17.10.2012, kedy sa uskutoční zasadnutie vlády SR, na ktorom tieto návrhy pani ministerka odprezentuje.

 

Na záver pani ministerka poďakovala zúčastneným za podnetnú a praktickú diskusiu a pozvala ich na ďalšie pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v októbri 2012.

 

 

 

Zapísala: Mgr. Tina Babíková

                riaditeľka

                Kancelária ministerky