Na pozvanie MZ SR sa uskutočnilo dňa 12.9.2022 o 10:45 stretnutie medzi SLÚŠ a predkladateľmi návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pozvanie na stretnutie bolo predložené v piatok 9.9.2022 popoludní a stretnutie k zásadným pripomienkam SLÚŠ sa malo uskutočniť v pondelok. Z toho dôvodu, ale aj pretože autorom pripomienok bol Mgr. Tomáš Janco, sa za SLÚŠ stretnutia účastnil Tomáš Janco, generálny sekretár SLÚŠ s prítomnosťou MUDr. Oľgy Vránkovej, koordinátorky pre neurológiu a regionálnej koordinátorky pre Trenčiansky kraj.

Za stranu predkladateľa hovoril zástupca NCZI.

Zo všetkých pripomienok sa primárne zamerala strana predkladateľa na ustanovenia o systéme objednávania pacientov a o nemožnosti prekročenia 30% schválených ordinačných hodín.

Ostatné komponenty našich zásadných pripomienok predkladateľ nebral do úvahy a diskusiu na dané témy odmietol.

Úvodom sa zástupca NCZI vyjadril, že objednávanie cez centralizovaný systém nebude povinné.

Na to Tomáš Janco (TJ) reagoval, že v praxi ustanovenia tohoto charakteru, ktoré sa predkladajú, ako nepovinné, sú vynucované poisťovňami tlakom cez dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a cez kritériá efektivity zdravotníckych zariadení. Spýtal sa, či sú nejaké garancie pre to, že sa takéto podmienky nebudú vynucovať zmluvami. Poukázal, že je to kritické aj pretože máme mnoho špecialistov v dôchodkovom veku a tlak na technologizáciu môže viesť k vystúpeniu viacerých lekárov zo siete a v niektorých oblastiach a špecializáciách ku kritickému nedostatku poskytovateľov.

Na to reagoval zástupca predkladateľa, tým, že zopakoval, že podľa zákona je to dobrovoľné. Žiadne garancie dobrovoľnosti nemienia v úprave zakotviť. Tiež dodal, že je to na zmluvotvorbe medzi poisťovňou a poskytovateľmi, kde sa prizvú zdravotnícke organizácie pri jednaniach s poisťovňami.

Na toto reagoval TJ pripomienkou, že na jednania sa prizývajú organizácie, o ktorých poisťovňa apriori vie, že bude s ich návrhmi súhlasiť.

Tiež TJ poukázal na porušovanie práv pacienta a čo ak pacient nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v široko prístupnej databáze. Ako mienia zabezpečiť právo pacienta rozhodovať o nakladaní s jeho informáciami poskytovateľom, v prípade, ak by aj samotný poskytovateľ dobrovoľne súhlasil, kde je v celej úvahe dobrovoľnosť na strane pacienta?

Zástupca predkladateľa reagoval, že podľa GDPR sa na to nevyźaduje súhlas pacienta. Predpokladá teda, že tu neexistujú žiadne ústavné práva, ktoré by mali byť u pacienta chránené. Predkladateľ neprisudzuje v tomto ohľade pacientom žiadne práva vo vzťahu ku svojim osobným údajom, mimo minima, ktoré vymedzuje zákon.

Zástupca predkladateľa tiež poznamenal, že o návrhu sa pred tým jednalo so zástupcami zdravotníkov.

TJ vyjadril prekvapenie a spýtal sa, či sa jednalo so SLÚŠ, či ako follow-up by vedel predkladateľ predložiť zoznam organizácií a osôb, ktoré sa zúčastnili, a či nám môžu predložiť zápisnice z takýchto jednaní.

Zástupca predkladateľa priznal, že o tom nevie, a že zápisnice sa nevyhotovali, napriek tomu, že zákon ukladá, že z úradných jednaní musia byť vyhotovované zápisnice.

Zástupca predkladateľa tiež tvrdil, že je predkladateĺ rozhodnutý neakceptovať naše pripomienky a že nechcú reagovať na iné časti zásadných pripomienok, a to ani tých, ktoré hovorili o protiústavnosti zákona a o zásahoch do základných práv poskytovateĺov a pacientov.

TJ uviedol, že SLÚŠ na týchto pripomienkach bude trvať, avšak, že stretnutie je bezpredmetné, ak je predkladateĺ apriori rozhodnutý, že zásadné pripomienky v celku odmietne a nebude za žiadnych okolností diskutovať o protiargumentoch podložených platnou legislatívou.

Záver:

V závere predkladateľ úplne ignoroval ústavnoprávne, zákonné, aj praktické výhrady k svojmu návrhu. Odpovediam na pomenované problémy sa vyhýbal alebo neodpovedal. Predkladateľ je rozhodnutý ignorovať ústavnoprávne implikácie vzťahujúce sa na možné porušovanie práv pacienta, aj poskytovateľa a veľmi netransparentným spôsobom vedie jednania so zdravotníckymi organizáciami, ohľadom návrhov zákonov, ktoré sa týkajú širokej odbornej, aj pacientskej verejnosti.

TJ odporúča SLÚŠ organizovať odpor pacientov aj ostatných profesných organizácií, či ľudskoprávnych organizácií voči predkladanému zákonu.

Predpokladáme, že predkladateľ si mienil týmto stretnutím len formálne splniť zákonnú povinnosť prejednania zásadných pripomienok, samotné pripomienky bol rozhodnutý apriori zamietnuť a ignorovať ich so všetkými vážnymi následkami, ktoré bude takáto úprava mať.

Zapísal: Mgr. Tomáš Janco

Overila: MUDr. Oľga Vranková