Zhromaždenia sa zúčastnilo vyše 50 zástupcov členov našej organizácie, ktorí v tento horúci deň pricestovali z celého Slovenska.

Zhromaždenie prebehlo podľa schváleného programu, do tematického bloku sme navyše zaradili referenciu MUDr. Kudláčovej o stave príprav projektu elektronického zdravotníctva. Prekvapila najmä bohatá rozprava, ktorá sa v prevažnej miere týkala zlých skúseností lekárov s reakciou úradov na sťažnosti pacientov,  zneužívania úradných právomocí  osobami, zastupujúcimi štát, alebo vyššie územné celky.

Veľmi zaujímavá bola rozprava v súvislosti s vystúpením jediného hosťa VZ, pani riaditeľky ZP Dôvera, Mgr. Pčolovej, ktorá nám predniesla návrh ZP na elektronickú komunikáciu pri vykazovaní výkonov, ako aj projekt šetrenia liekmi. Kolegovia poukazovali najmä na to, že hodnota akéhokoľvek projektu je limitovaná súčasnou úrovňou revíznej činnosti ZP, ktorá nezadáva primnoho dôvodov na očakávanie pozitívnych zmien pri takýchto projektoch.  

Účastníci VZ dospeli k spoločnému názoru, že súkromní lekári na Slovensku prežívajú kritické prelomové obdobie, keď vyvrcholila štvavá kampaň médií proti lekárom, naplno sa prejavila neschopnosť stavovských organizácií brániť ich záujmy a boli vyrieknuté vrcholne nespravodlivé rozsudky za údajné pochybenia lekárov, ktoré sú prejavom  nevymožiteľnosti práva, špeciálne práv lekárov. Celý ďalší priebeh zhromaždenia sa niesol v duchu návrhov opatrení, pomocou ktorých sa budeme snažiť pred zneužitím úradnej a súdnej moci brániť.    

 

Z VZ vzišli na záver nasledujúce uznesenia:

·         – Určiť postupy obrany a právnej ochrany lekárov proti ohováraniu a poškodzovaniu dobrého mena, zásahu do osobnostných práv a nekalej konkurencii na webových stránkach

·      – VZ poveruje  JUDr.Olexu T, Mgr. Janca T. a MUDr. A. Janca prípravou konferencie na tému: „Prenos zodpovednosti za rozhodovanie na koncové články systému v zdravotníctve“

·         – Urobiť potrebné kroky proti prenosu zodpovednosti za rozhodovanie v zdravotníctve na koncové články systému

·     – Urobiť potrebné kroky pre podporu nespravodlivo odsúdenej MUDr. Gajdošovej pri príprave súdneho procesu s cieľom dosiahnuť jej oslobodenie

·         – Zverejniť na slus.sk postup včasného upozorňovania na hroziace žaloby, súdne postihy, porušenia postupov zo strany úradnej moci a iných  osôb (Mgr. T. Janco, JUDr. T. Olexa)

·         Osloviť odborné spoločnosti  s cieľom zamedziť separátnym dohodám skupín poskytovateľov so ZP, obmedzujúcim výkon povolania medicínskeho špecialistu a prenášajúcim právnu zodpovednosť za zlé rozhodovanie ZP na lekára

·         – Vypracovať podklady na prehodnotenie aktuálneho, nevyhovujúceho systému pokračujúceho vzdelávania špecialistov v SR, predložiť ich príslušným štátnym orgánom (MUDr.A.Janco)

·         – Riešiť na ÚDZS neoprávnené neuznávanie vykázaných výkonov

 

 

V Košiciach, dňa 22. Júna 2013                                                  MUDr. A. Janco

 

                                                                                                      Prezident SLÚŠ             

 

slusvz.png