Valné zhromaždenie prebehlo podľa plánovaného programu a bolo uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie schvaľuje

 • Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.
 • Schvaľuje postup prezidenta a vyjednávacieho tímu SLÚŠ v spore so VšZP o znenie všeobecných zmluvných podmienok.
 • Po zohľadnení referovaných skúseností s uzatváraním zmlúv a revíznou činnosťou VšZP u viacerých vybraných PZS, členov SLÚŠ, valné zhromaždenie schvaľuje navrhovaný právny postup voči vedeniu VšZP.
 • Schvaľuje právne kroky zástupcov SLÚŠ proti plošnému testovaniu, ako aj niektorým protiepidemickým opatreniam pri epidémii COVID 19.
 • Ostro odmieta povinné očkovanie proti COVID 19, a tiež akýkoľvek nátlak na PZS s nim súvisiaci.
 • VZ odmieta podmieňovanie vyšetrenia v ambulanciách aktuálnymi testami na SARS COV 2, prípadne očkovaním.
 • Schvaľuje účasť zástupcov SLÚŠ na procese preukazovania porušovania občianskych a ľudských práv pri plošnom testovaní a očkovaní proti COVID 19 na trestnom tribunáli v Haagu, ktorý súvisí so žalobou, podanou skupinou právnikov a lekárov zo Slovenskej republiky, ku ktorej sa pripojili právnici a lekári z Českej republiky,  Francúzska a Veľkej Británie.
 • Schvaľuje interveniu SLUŠ na podporu francúzskych hasičov, bojujúcich proti povinnému očkovaniu svojich členov.
 • Schvaľuje zaradenie online konferencií členov SLÚŠ a pozvaných hostí do programov.
 • Valné zhromaždenie SLUŠ odmieta povinné členstvo v SLK.

Volebný poriadok SLK nezohľadňuje ústavné práva členov voliť a byť volený, kandidátov na funkcie môžu navrhovať a voliť len funkcionári SLK, demokratické princípy sa nahradzujú uzneseniami vedenia. Názory a postoje členstva nie sú podmieňujúce vo vzťahu k rozhodnutiam vedenia SLK a preto by povinné členstvo v SLK mohlo byť ľahko zneužiteľné proti záujmom jednotlivých segmentov zdravotníctva, rovnako nič nezaručuje ani ich nezávislosť na aktuálnej politickej moci.

VZ SLÚŠ odmieta, aby SLK určovala povinnosti a hodnotila etickú spôsobilosť nečlenov.

 • VZ SLÚŠ protestuje proti kráteniu financií na zdravotníctvo v štátnom rozpočte, upozorňuje na kritický nedostatok zdravotníkov, ktorý bude progredovať o to viac, ak vláda nezabezpečí ich adekvátne hodnotenie.
 • SLÚŠ nikdy nebude súhlasiť so znovuzavedením finančných limitov na objednanú zdravotnú starostlivosť pre špecializovanú ambulantnú sféru.

V Košiciach, dňa 15.10.2021

Zápisnicu vyhotovil: MUDr. Alena Jancová

Koordinátor SLÚŠ

Overovateľ zápisnice: MUDr. František Kováčik