Valné zhromaždenie odporúča:

 1. Na základe opakovaných požiadaviek pacientov v ambulanciách vypracovať informovaný nesúhlas pacienta s elektronickým postupovaním a zdieľaním zdravotných záznamov poskytnutej zdravotnej starostlivosti + objektívnu informáciu pre pacienta o výhodách, nevýhodách a rizikách eZdravia a e-Receptu, zavádzaného v SR .

 2. Vypracovať informácie a postup pre lekára pri nesúhlase pacienta s postupovaním a zdieľaním záznamov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

 3. Odporúčame neakceptovať projekt KUM pre ŠAS predstavený VšZP, a.s. . Predstavený projekt ako aj návrh zmluvy je absolútne neprijateľný a rizikový pre poskytovateľa.

 4. Odporúčame bez konzultácie s vedením SLÚŠ nepodpisovať žiadne nové zmluvné podmienky a nezapájať sa do žiadnych projektov. Informovať vedenie SLÚŠ o každom vzniknutom probléme ambulancie člena ŠAS už pri jeho vzniku a avizovaní príslušným orgánom.

 5. Odporúčame , vzhľadom na GDPR, prejsť na elektronické zasielanie zúčtovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti všetkým zdravotným poisťovniam.

 6. Ak zistí člen SLÚŠ, že bol na júl vypísaný do služby na prehliadku mŕtvych tiel alebo na APS (LsPP), bude kontaktovať vedenie SLÚŠ.

 7. Vzhľadom na nepostihnuteľné porušovanie zákona a práv poskytovateľov i pacientov v predkladaných zmluvách zo strany zdravotných poisťovní bez akceptovania pripomienok, ktoré majú oporu v platnej legislatíve, SLÚŠ bude žiadať zavedenie inštitútu kontroly zmlúv poskytovateľov so zdravotnými poisťovňami a revíznych postupov zdravotných poisťovní vo vzťahu k dodržiavaniu práv poskytovateľov i pacientov.

 8. Indikačné obmedzenia a SPC , ktoré sú striktne uplatňované, u niektorých diagnóz spôsobujú v praxi problém poskytnutia adekvátnej liečby. V krajinách EÚ je uvedený problém legislatívne ošetrený. Žiadame prehodnotenie u nás platnej legislatívy.

 9. V niektorých zariadeniach boli avizované kontroly protipožiarnych opatrení. Nová legislatíva zariadeniam do 5 zamestnancov a do plochy 100m2 neukladá povinnosť vypracovávať protipožiarny plán.

 10. Odporúčame členom SLÚŠ v jednotlivých špecializáciach písomne informovať vedenie SLÚŠ o liekoch, ktoré už v SR nie sú dostupné ( napr. metronidazol p.o. forma,…).

 11. Špecialista by mal pacientovi spravidla odporučiť kúpeľnú liečbu až po ročnom sledovaní v odbornej ambulancii, v opačnom prípade ZP KL neschváli.

 12. Ak špecialista odporučí pacientovi nový liek, mal by mu ho aj predpísať, až následnú plánovanú preskribciu by mal zabezpečiť všeobecný lekár. Odporúčanie liečby bez prvotného predpisu spôsobuje všeobecným lekárom i pacientom v praxi časté problémy.

 13. Pacient má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie, robiť si výpisy a kópie zo svojej zdravotnej dokumentácie, ale poskytovateľ by mu nemal odovzdať zdravotnú dokumentáciu.

 14. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na zdravotné účely je bezplatný. Na komerčné účely môže lekár požadovať poplatok v zmysle cenníka. V prípade požiadavky pacienta na promptné poskytnutie zdravotnej dokumentácie napr. pre lekára pracovnej zdravotnej služby, odporúčame spísať pacientovi diagnózy, pre ktoré je sledovaný a na jeho náklady mu kopírovať vybrané relevantné laboratórne nálezy, prípadne prepúšťacie správy z nemocnice. Dôležité je dať podpísať pacientovi v informovanom súhlase, že nezatajil žiadne údaje o svojom zdravotnom stave, resp. z epidemiologickej anamnézy.

 15. Pacient býva prepustený z lôžkového oddelenia a na novú preskribciu je uvedený kód lekára, ktorý nezastrešuje príslušnú odbornosť, na ktorú je predpis viazaný. Odporúčame všeobecným lekárom z registra lekárov vyhľadať príslušného špecialistu, ktorý pracuje v zdravotníckom zariadení, z ktorého bol pacient prepustený a na ktorého odporúčanie bol pravdepodobne predmetný liek ordinovaný.

 16. Odporúčame ambulantným zdravotníckym zariadeniam s chirurgickými špecializáciami, aby informovali svoje zmluvné mobilné anesteziologické ambulancie o nutnosti spoločného využitia všetkých právnych možností na zamedzenie zániku platnosti ich povolení k 31.5.2020. Analogický problém majú aj pediatrické ambulancie. Od uvedeného dátumu budú povolené len pediatrické a anesteziologické ambulancie v lôžkových zariadeniach s chirurgickými oddeleniami. Na zrušenie anesteziologických ambulancií mimo lôžkových zariadení existenčne doplatia všetky ambulantné chirurgické zdravotnícke zariadenia vykonávajúce operačné zákroky. Pôvodné podanie novely zákona generálnym prokurátorom na Ústavný súd SR bolo z dôvodu zrušenia paragrafu s dátumom zániku (na ktorý sa formulovanie podania vzťahovalo ) a následným prijatím nového paragrafu s posunutím dátumu zániku (ktorý ešte nestihol byť v podaní), zamietnuté ako bezpredmetné. Nerobme si ilúzie, že aktuálne podanie bez našej kontroly dopadne ináč.

V Košiciach, 04.06.2018

Zapísala: MUDr. Alena Jancová, hlavná koordinátorka pre legislatívu a ZP