VZ SLÚŠ schválilo nasledujúce komisie v zložení: Návrhová komisiu: MUDr.A.Jancová, MUDr. K.Kudláková, MUDr. M.Slovenská., volebná komisia: MUDr.J.Keher, MUDr.Ľ. Ferenčáková, MUDr.J. Sabo., revízna komisia: MUDr.D. Markvartová, MUDr. F. Kováčik, MUDr.H. Gáborová., Mandátová: P.Mornárová, MUDr.V.Doničová, MUDr.M. Kudláčová., overovateľ zápisnice: MUDr.F. Kováčik.

  1. VZ SLÚŠ schválilo Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018, Účtovnú závierku za rok 2018 a Čerpanie rozpočtu k 30.04.2019.

  2. VZ SLÚŠ ukladá Hlavnej koordinačnej rade vyhodnotiť a zverejniť aktuálny právny stav, určujúci podmienky pre prácu ambulantných anesteziológov a vykonať potrebné kroky pre ich záchranu.

  3. VZ SLÚŠ potvrdilo žiadosť MUDr. P. Šilla o odstúpenie z funkcie hlavného koordinátora SLÚŠ pre vnútroorganizačnú činnosť a nábor nových členov a do tejto funkcie dovolilo MUDr. Katarínu Plevovú (Nitra).

  4. Schvaľuje Hlavnú koordinačnú radu v zložení: MUDr. Andrej Janco- prezident, MUDr.Alena Jancová- hlavná koordinátorka pre legislatívu a styk so zdravotnými poisťovňami, MUDr. Gizela Bieleková – hlavná koordinátorka pre interné odbory, MUDr. Ján Keher, hlavný koordinátor pre chirurgické odbory a JAS, MUDr. Katarína Plevová, hlavná koordinátorka pre vnútroorganizačnú činnosť a nábor nových členov.

  5. VZ SLÚŠ potvrdzuje svoj doterajší postoj voči e-Zdraviu, nesúhlasí so zasielaním a zdieľaním dát pacientov na internete, v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, v zmysle znenia GDPR, ako aj ďalších medzinárodných práv na ochranu osobných práv občanov EÚ . Za jedinú prípustnú formu prenosu zdravotných dát občanov SR považuje prenos dát na externom nosiči pacientom samotným.

  6. VZ SLÚŠ poveruje Hlavnú koordinačnú radu SLÚŠ vykonať príslušné kroky k verejnému prehodnoteniu dopadu kritérií efektivity na prácu ambulantných zariadení a na úroveň poskytovania ZS (dostupnosť a kvalitu ZS).

  7. VZ SLÚŠ zaväzuje Hlavnú koordinačnú radu vykonať všetky potrebné kroky na zamedzenie revíznej činnosti zdravotných poisťovní, ktorá je v rozpore so zákonom a poškodzuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj pacientov.

  8. VZ SLÚŠ zaväzuje Hlavnú koordinačnú radu vykonať všetky potrebné kroky na zamedzenie limitovania oprávneného poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  9. VZ SLÚŠ zaväzuje Hlavnú koordinačnú radu vykonať všetky potrebné kroky na zamedzenie „strategického partnerstva“ zdravotných poisťovní s vybranými organizáciami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré deformuje konkurenčné prostredie a podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

v Košiciach, dňa 20. júna 2019 Zapísal: MUDr.A.Janco, prezident SLÚŠ

 

 

Zápisnicu overil: MUDr.F.Kováčik