V súvislosti s Vašou odpoveďou zo dňa 04.07.2018, doručenou dňa 18.07.2018, na náš list zo dňa 08.06.2018 Vám zasielame legislatívne zdôvodnenie kategorického nesúhlasu s Vašou interpretáciou zákona.                                                                                            

               Vzhľadom na to, že evidentne dochádza u Vás k nedorozumeniu pri rozlišovaní pojmov ordinačné hodiny a pracovná doba, dovoľujeme si znova odcitovať platnú legislatívu a doplniť ju pre Vás informáciami  z praxe:

1.       V zmysle novely zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.11.2017 sú ordinačné hodiny definované nasledovne: „ORDINAČNÉ HODINY sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť, okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby .“ /§2 ods. 32/ To znamená, že počas ordinačných hodín je poskytovateľ v priamom kontakte s pacientom a je mu osobne k dispozícii v ambulancii. Počet špecializovaných ambulancií klesá, preto zdravotnícke zariadenia (ZZ) špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) navštevujú pacienti  zo vzdialených regiónov.
Podľa Vášho tvrdenia: “ Čistým ordinačným časom sa rozumie čas, v ktorom lekár prijíma pacientov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na príslušnej ambulancii. Do čistého ordinačného času sa započítava čas ordinačných hodín schválených príslušným samosprávnym krajom, vyhradený na vyšetrenia pacientov. Do čistého ordinačného času sa naopak nezapočítava čas ordinačných hodín vyhradený na odbery, vyhodnocovanie výsledkov bez prítomnosti pacienta, administratívu, konziliárne vyšetrenia.“   Samosprávny kraj schvaľuje ordinačné hodiny, kedy je lekár dostupný  pacientovi na ambulancii a počas  neprítomnosti musí zabezpečiť v týchto hodinách zastupovanie. Podľa Vášho názoru odbery nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Odbery sú napr. odber moču cievkovaním, punkcia miechového kanálna, odber bioptických vzoriek z rôznych častí organizmu, a podobne. Odbery na ambulancii sa realizujú u kolabujúcich dospelých pacientov, u agresívnych pacientov, aj u dehydratovaných novorodencov s telesnou hmotnosťou  3000g. Ak by sa nejednalo o zdravotnú starostlivosť, mohli by sme tieto činnosti zveriť aj administratívnym pracovníkom, preto, v rozpore s Vašim názorom, toto všetko je poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
                                                                                                                                                   Odbery sú  vykonávané  v záujme pacienta aj počas schválených ordinačných hodín pri jeho plánovanom vyšetrení. Pacient má možnosť prísť na odber aj v inom čase, ale túto možnosť využívajú len niektorí pacienti s bydliskom v mieste adresy zdravotníckeho zariadenia.  Nespojiť odber s termínom vyšetrenia je možné len pre pacientov z niekoľkých väčších miest, kde je dostupnosť  špecializovaných zdravotníckych zariadení jednoduchá a nevyžaduje si celodenné cestovanie neraz pre celú rodinu, kde náklady  na cestu spotrebujú značný podiel rodinného rozpočtu. Z uvedených dôvodov počas konkrétneho vyšetrenia hodnotíme spolu s pacientom aj jeho laboratórne, resp. iné výsledky z daného dňa, aby sme mohli dohodnúť cielený ďalší liečebný, prípadne diagnostický postup. Počas ordinačných hodín  pacientovi zo vzdialenejšieho regiónu aj vypíšeme potrebné potvrdenia a správy pre rôzne inštitúcie.  Telefonické konzíliá kolegom a rady pacientom, ktoré nikomu z lekárov nie sú preplácané, poskytujeme vtedy, keď sú potrebné , t. j. hlavne počas ordinačných hodín. Neskôr by to už  pacientovi nemuselo pomôcť. Členenie ordinačných hodín v ambulancii v praxi, v priamom kontakte s pacientom, ktorý býva napríklad sociálne odkázaný alebo pracovne časovo vyťažený, nie je také jednoduché ako z pohodlia luxusnej budovy ďaleko od pacienta a reálneho života.

2.      Samosprávny kraj schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť; ak je minimálny rozsah ordinačných hodín ustanovený osobitným predpisom samosprávny kraj môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu.“ /§46 ods. 1 písm. m)/. V zmysle novely zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.11.2017 sú ordinačné hodiny definované nasledovne: „Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytovať všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny v menšom rozsahu.“ /§79 ods. 1 písm. ap)/
Povinný počet ordinačných hodín pre ambulancie ŠAS zákonom nebol  stanovený.

3.      Na webovej stránke VšZP, a. s. je časť o ordinačných hodinách  nezmenená od roku 2013, kedy sme na generálnom riaditeľstve VšZP, a .s. dohodli, že 30 ordinačných hodín týždenne sa u špecialistov pokladá za úväzok 1,00 lekárske miesto (LM) a v tom zmysle majú upravené úväzky špecialisti v celej SR . Nie je možné stotožniť pracovnú dobu a ordinačné hodiny, pretože samotné zdravotné výkony sú len časťou práce zdravotníckych pracovníkov na ambulancii. Stále viac času musíme vyčleniť administratívnym a iným činnostiam na prípravu a  zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín. 2 hodiny prípravy denne, okrem 6 hodín čistého ordinačného času je minimum, čo je do týždňa 30 ordinačných hodín  ( čistého ordinačného času) a 10 hodín na iné  prípravné činnosti , nevyhnutne potrebné na zabezpečenie poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Práce súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (správy, odbery, konzultácie, spracovanie údajov, … ) boli v minulosti čiastočne zaplatené, postupnými novelami zákonov a revíznou činnosťou zdravotných poisťovní  (ZP) v súčasnosti už nie sú  ZP hradené.

4.      Pre zabezpečenie činnosti zdravotníckeho zariadenia musí lekár vlastník zdravotníckeho zariadenia, v ktorom  osobne poskytuje zdravotnú starostlivosť, obstarať aj hospodárskotechnické činnosti, nákupy zdravotníckeho materiálu, návštevy úradných inštitúcií, absolvovať povinné školenia a vzdelávacie podujatia ( školenia a vzdelávanie povinne absolvuje aj ostatný zdravotnícky personál v ZZ), ktoré sú podmienkou pre  zachovanie licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odboroch. Geometrickým radom pribúdajúca doplnková činnosť , v dôsledku požiadaviek ZP a s nimi zladených legislatívnych úprav, v neúnosnej miere  postupne redukuje čas  na pacienta. Spolu je to  pri 30 ordinačných hodinách čistého ordinačného času minimálne 40 hodín celkového  pracovného času, t. j. 1,00 LM.  Vaša direktíva smerujúca k donúteniu lekárov-vlastníkov malých súkromných ambulantných ZZ  mať čisté ordinačné hodiny 40hodín týždenne smeruje z uvedených dôvodov k likvidácii malých súkromných poskytovateľov ŠAS a tým k zníženiu dostupnosti ZS pre pacientov, ako aj k porušeniu práv lekárov. Po celých tých desaťročiach likvidačnej politiky voči malým súkromným zdravotníckym zariadeniam, by si kompetentní mali konečne uvedomiť, že je potrebné podporiť každého lekára, ktorý je ešte ochotný za daných podmienok pracovať. Ak budete pokračovať vo svojom likvidačnom tlaku ( akokoľvek ho budete masmediálne interpretovať),  malé zdravotnícke zariadenia zaniknú a lekári z nich odídu do zahraničia, do dôchodku, alebo v rámci možností budú poskytovať ZS ako nezmluvné za plnú úhradu pacienta.  Tento trend je preukázateľný už teraz a je dôsledkom dlhodobej politiky zdravotných poisťovní. Nezískate tým  odbornú pracovnú silu pre veľkokapitálové a iné veľké  zdravotnícke  zariadenia. Následky  bude znášať pacient, ktorý financuje povinné  verejné zdravotné poistenie. 

5.      Ordinačné hodiny u ŠAS s cieľom  zamedziť kombinované úväzky boli stanovené  VšZP, a. s. aj ako jedno z kritérií na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti , t. j. ZZ je zazmluvnené, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť na plný úväzok, t. j. 1,00LM, čo podľa kritérií, uvedených už dlhodobo na stránke VšZP, a. s. a platných znova aj od 1.1.2018, je vyjadrené nasledovne: „Kritéria na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS a GYN*) od 1.1.2018:  … „Zdravotná starostlivosť poskytovaná poskytovateľom v ambulancii je minimálne v rozsahu 30 hodín čistého ordinačného času lekára týždenne na danú posudzovanú ambulanciu.        V poisťovni majú zamestnanci vyčlenený pracovný čas pre stránkové hodiny, kedy sú k dispozícii poistencom. Rozčlenenie zvyšku pracovného času majú plne vo svojej kompetencii, lebo najlepšie sami vedia, aké činnosti a kde potrebujú realizovať pre zabezpečenie kvalitných služieb. Nerozhodujú o tom poistenci, ani ich obchodní partneri, lebo na to  samozrejme nemajú právo.  Veríme, že u ambulantných zdravotníckych zariadení špecializovanej ambulantnej starostlivosti  takisto začnete odlišovať ordinačné hodiny = čas, keď lekár musí byť k dispozícii pacientom, resp. musí zabezpečiť zastupovanie vo svojom alebo inom ZZ ( v administratíve sú analógom stránkové hodiny). O dostatočnom využití zvyšného pracovného času zamestnancov poskytovateľa  ŠAS a o jeho plnej kompetencii rozhodnúť, ako ho čo najlepšie využije, nie je objektívny dôvod pochybovať.    

6.      Lekárskym miestom sa v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č.640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len nariadenie 640/2008 Z. z.) rozumie výkon činnosti lekára                    s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Táto úprava vychádza z ustanovení zákonníka práce , ktorý ako lex generalis ustanovuje pracovný čas zamestnanca najviac 40 hodín, pričom priemerný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas, nesmie prekročiť 48 hodín.
Nariadenie  určuje počet hodín výkonu činnosti lekára na 1,00 LM, čo je   počet hodín pracovného času a nie počet ordinačných hodín . Samosprávny kraj schvaľuje ordinačné hodiny a nie počet hodín pracovného času.  Samosprávny kraj neschvaľuje  rozčlenenie pracovného času. Podľa počtu  schválených ordinačných hodín možno prepočítať  výšku úväzku lekára , t. j. 1,00 LM nasledujúcim spôsobom: 30 ordinačných hodín  + 10 hodín na sprievodné činnosti = 40 hodín pracovného času = 1,00LM. Počas schválených ordinačných hodín  (čistého ordinačného času) má zdravotná poisťovňa u poskytovateľa ŠAS právo kontrolovať dostupnosť lekára pre pacienta  v zdravotníckom zariadení  alebo zabezpečenie  zastupovania.

7.      Máme za to, že v stanovení kritérií na uzatváranie zmlúv zamenením pojmov pracovný čas a ordinačné hodiny presiahli kompetentní zo  Všeobecnej   zdravotnej poisťovne, a. s.  svoje právomoci určením kritéria:    „minimálny počet hodín, počas ktorých   lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytovateľa je 8 hodín, čo zodpovedá úväzku 0,2 lekárskeho miesta“.  S touto neoprávnene stanovenou podmienkou s chybne prepočítaným pracovným úväzkom lekára, ktorá podľa citovanej legislatívy prekračuje právny rámec, súvisí aj Vami prezentovaný vývod: “ …, výška úväzku lekára v ambulancii ŠAS ako aj v ambulancii VAS sa vypočítava z ordinačných hodín schválených a potvrdených samosprávnym krajom, pričom platí, že úväzok lekára vo výške 1,00LM predstavuje 40 ordinačných hodín lekára týždenne .(Mali ste uviesť 40 hodín pracovného času.)

Veríme, že uvedené vysvetlenie je pre Vás dostačujúce, k nedorozumeniu došlo len vďaka chybnej premise stanovenej minulým vedením VšZP, a. s. a celý problém vyriešite v súlade so zákonom aj po konzultácii so zástupcom zriaďovateľa štátnej akciovej spoločnosti. V opačnom prípade by sme museli dať preskúmať, či sa nejedná o vedomé zámerné porušenie zákona          v zmysle prekročenia právomoci verejného činiteľa a marenia  výkonu úradného  rozhodnutia.                                                                                                         

              Za pochopenie ďakujeme. S pozdravom

 

                       &nb