1. Vyhlásenie mimoriadneho stavu na dobu 14-tich dní bolo z hľadiska zvládnutia epidémie nevyhnutné, avšak nedá sa očakávať, že po uplynutí tejto doby dostaneme epidémiu pod kontrolu.

  2. Ak sa počas mimoriadneho stavu neurobí potrebný počet už objednaných prvovyšetrení, kontrolných vyšetrení, vyšetrení potrebných na zvládnutie náhlych zmien zdravotného stavu chronických pacientov a urgentné stavy budú riešené telefonicky, príslušná zdravotná starostlivosť sa bude musieť pacientom poskytnúť neskôr.

  3. Forenznú zodpovednosť za zdravotný stav pacienta má zo zákona lekár, s ktorým pacient konzultoval svoj zdravotný stav, preto rozhodnutie o možnosti dištančnej formy riešenia zdravotného stavu pacienta musí odsúhlasiť lekár.

  4. To znamená, že malé súkromné ambulantné špecializované zdravotnícke zariadenia budú počas mimoriadnych opatrení mať zvýšené náklady (ochranné prostriedky, dezinfekcia, čističky vzduchu,…) a budú poskytovať výkony, ktoré zdravotné poisťovne neuhrádzajú ( telefonická analýza zdravotného stavu, manažment liečby, odborné rady, vypisovanie receptov, potvrdenia,…). ŠAS nikdy nedostali dotácie, štátnu podporu, nedostali bezodplatne prístroje, ochranné prostriedky, neprispeli im žiadne nadácie, nemohli čerpať eurofondy a neboli oddĺžené. Napriek chýbajúcemu príjmu musia hradiť úvery, lízingy za prístroje, platy zamestnancom, prenájom priestorov , energie, médiá, ochranné prostriedky, zdravotnícky materiál, upratovanie,…

  5. Približne 70% malých súkromných ambulancií ŠAS má pri plnej prevádzke príjmy na hranici udržateľnosti, preto sa nedá rátať s tým, že majú vytvorené finančné rezervy, ktoré by kryli straty, spôsobené mimoriadnou situáciou. Neplánovaný výpadok platieb v dôsledku obmedzenia činnosti ambulancií a poskytovania nikým nehradených služieb, v zmysle aktuálne odporúčaných postupov, znamená existenčné ohrozenie súkromných špecializovaných ambulancií, ktoré nedostávajú paušálne platby ako ambulancie všeobecných lekárov. Vzhľadom na vysoký priemerný vek lekárov ŠAS by bez podpory týchto zdravotníckych zariadení značná časť lekárov už definitívne ukončila svoju činnosť. Znamenalo by to výraznú redukciu už aj tak poddimenzovanej siete ŠAS s dlhými čakacími dobami pre pacientov. Malo by to dnes neodhadnuteľný katastrofálny dopad na schopnosť SR zvládať negatívny zdravotný dopad epidémie na obyvateľstvo v nasledujúcich mesiacoch.

  6. Zdravotné poisťovne majú v rozpočte vyčlenené financie na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v ŠAS toho času formou, ktorú zdravotné poisťovne nehradia. Takže financie im ostanú na účte.

Vzhľadom na uvedené navrhujem:

Na obdobie epidémie zaviazať zdravotné poisťovne uhradiť špecializovaným ambulanciám k vykázaným zdravotným výkonom paušálne platby vo výške 2/3 priemerných mesačných platieb za posledné 2 mesiace.

 

V Košiciach, 16.03.2020 MUDr. Andrej Janco v.r., prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov