9.3.2022 sa uskutočnilo jednanie SLÚŠ na generálnom riaditeľstve Union zdravotnej poisťovne, a.s. o návrhu zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jednania sme sa zúčastnili v zložení MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, MUDr. Alena Jancová , hlavná koordinátorka pre legislatívu a zdravotné poisťovne, MUDr. Katarína Plevová, hlavná koordinátorka a regionálna koordinátorka pre Nitriansky kraj, MUDr. Oľga Vranková regionálna koordinátorka pre Trenčiansky kraj a pre odbor neurológia. Návrh zmluvy nám bol ZP zaslaný v dostatočnom časovom predstihu.Prediskutovali sme ho a ocenili sme korektný prístup Union zdravotnej poisťovne pri príprave zmluvných podmienok. Sme si vedomí, že zdravotné poisťovne musia rešpektovať právne záväzné vyhlášky MZSR v zmysle zákona č. 581/2004 Z.z. par. 15 ods. 8, ktorými MZSR reguluje zdravotnú politiku a prípravu rozpočtu zdravotných poisťovní pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Formulácia zmluvných podmienok Poisťovňou je dostatočne presná a zrozumiteľná, podmienky sú relatívne vyvážené. Zástupcom Poisťovne sme prezentovali naše stanovisko k poddimenzovanému rozpočtu pre zdravotníctvo, ktorý pri súčasnej štátnej zdravotnej politike ešte viac postihne predovšetkým špecializované ambulantné zdravotnícke zariadenia. Zmluvu je možné podpísať. Uvedomujeme si, že pritlaku na navýšenie platieb v určitom type zdravotnej starostlivosti bez centrálneho navýšenia rozpočtu pre zdravotníctvo alebo uvoľnenia rezervy pre daný typ ZS, budú musieť zdravotné poisťovne právne viazané vyhláškami dodržať Ministerstvom zdravotníctva SR určené % pre príslušný typ zdravotnej starostlivosti. Máme za to, že si pomôžu kreatívnou revíznou činnosťou, pri ktorej poskytovateľ obvykle ťahá za kratší koniec. MUDr. Alena Jancová